MENU
Αναζήτηση

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Θέματα χρεώσεων

Περιεχόμενα

1. Έχει δικαίωμα η εταιρεία να τροποποιήσει μονομερώς το πάγιο ή τα τιμολόγια, παρόλο που δεν έχει λήξει η σύμβασή μου;

Η εταιρεία δεν έχει δικαίωμα να αυξήσει το πάγιο που ισχύει κατά τη διάρκεια σύμβασης ορισμένου χρόνου ή να περιορίσει το περιεχόμενο οποιασδήποτε υπηρεσίας του προγράμματος  (π.χ. λεπτά χρόνου ομιλίας, αριθμός μηνυμάτων SMS/MMS και όγκος δεδομένων) που περιλαμβάνεται στο πάγιο. Η συγκεκριμένη υποχρέωση ισχύει ανεξαρτήτως επιδότησης συσκευής ή έκπτωσης παγίου.

Αύξηση του παγίου εντός του ορισμένου χρόνου της σύμβασης επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση τεχνολογικών αλλαγών τις οποίες η εταιρεία υποχρεούται να υλοποιήσει, προκειμένου να διασφαλίσει τη συνέχιση της παρεχόμενης υπηρεσίας στους συνδρομητές της. Πρόκειται για περιπτώσεις στις οποίες δεν υπάρχει διαθέσιμη εναλλακτική και συνεπάγονται αυξημένο κόστος χονδρικής. Προηγουμένως, θα πρέπει να έχει ενημερωθεί σχετικά η ΕΕΤΤ. Επισημαίνεται ότι στην προκειμένη περίπτωση διατηρείτε το δικαίωμα να καταγγείλετε αζημίως τη σύμβαση.

Αναφορικά με τα τιμολόγια η εταιρεία μπορεί να τα τροποποιήσει μονομερώς, εφόσον σας ενημερώσει, τουλάχιστον ένα μήνα πριν τεθούν σε ισχύ, για:

 • Τα τιμολόγια που τροποποιούνται και αναλυτικά για τα σημεία που διαφοροποιούνται σε σχέση με τα υφιστάμενα.
 • Το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης αζημίως, λόγω της τροποποίησης.

H ενημέρωση παρέχεται μέσω υπερσυνδέσμου (link), ο οποίος οδηγεί στις σχετικές πληροφορίες. Η εταιρεία οφείλει να σας κοινοποιήσει τον υπερσύνδεσμο τουλάχιστον με δύο από τους ακόλουθους τρόπους (με βάση επίσης τα διαθέσιμα στοιχεία επικοινωνίας που έχετε δηλώσει):

 • Με SMS ατελώς.
 • Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
 • Μέσω διαδικτυακής εφαρμογής που σας παρέχει η εταιρεία για τη διαχείριση της σύνδεσής σας.

Η πρόσβαση στις πληροφορίες, μέσω του υπερσυνδέσμου, πρέπει να είναι δυνατή τουλάχιστον για τρεις μήνες μετά τη λήξη της σύμβασής σας.

2. Ποια είναι τα δικαιώματά μου σε περίπτωση τροποποίησης των τιμολογίων;

Έχετε δικαίωμα να καταγγείλετε τη σύμβαση, αζημίως, εντός των ακόλουθων προθεσμιών:

 • Για μηνιαίο κύκλο τιμολόγησης: Έως δύο μήνες, από τη θέση των νέων τιμολογίων σε ισχύ.
 • Για διμηνιαίο κύκλο τιμολόγησης: Έως τρεις μήνες, από τη θέση των νέων τιμολογίων σε ισχύ.
 • Για υπηρεσίες καρτοκινητής τηλεφωνίας: Έως έναν μήνα, από τη θέση των νέων τιμολογίων σε ισχύ.

Τα αποτελέσματα της καταγγελίας, δηλαδή η διακοπή της σύνδεσης επέρχεται, το νωρίτερο, μία ημέρα πριν την ημέρα ενεργοποίησης των νέων τιμολογίων, ακόμα και εάν η καταγγελία έχει υποβληθεί αρκετό διάστημα πριν την εφαρμογή των νέων τιμολογίων.

Επισημαίνεται ότι δεν μπορείτε να καταγγείλετε αζημίως τη σύμβαση σε περίπτωση που η τροποποίηση σχετίζεται με:

 • Μείωση τιμολογίων.
 • Τιμολόγια που αφορούν σε διεθνείς κλήσεις και υπηρεσίες διεθνούς περιαγωγής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, μπορείτε να καταγγείλετε τη σύμβαση αζημίως εάν στο πάγιο της σύμβασης είναι ενσωματωμένο ειδικό πρόγραμμα χρέωσης ή δωρεάν χρόνος ομιλίας για κλήσεις προς τη χώρα για την οποία τροποποιούνται τα τιμολόγια.
 • Τέλη μεταφοράς γραμμής ή επανασύνδεσης.
 • Τιμολόγια που αφορούν σε υπηρεσίες αυξημένης χρέωσης (γνωστές και ως Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης).
 • Αύξηση σε φόρους ή τέλη, που επιβάλλονται στην τιμολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, υπέρ του δημοσίου ή άμεσα από το ενωσιακό/εθνικό δίκαιο.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης αζημίως, εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση εξόφλησης τυχόν οφειλών για την επιδότηση συσκευών ή τερματικού εξοπλισμού ή κατασκευής δικτύου, με εξαίρεση την επιδότηση παγίου.

3. Έχει δικαίωμα η εταιρεία να τροποποιήσει τα τιμολόγια της καρτοκινητής τηλεφωνίας;

Ναι, η εταιρεία έχει το συγκεκριμένο δικαίωμα, ωστόσο οφείλει να σας ενημερώσει, τουλάχιστον έναν μήνα πριν τεθούν σε ισχύ, για:

 • Τα τιμολόγια που τροποποιούνται και τα σημεία που διαφοροποιούνται σε σχέση με τα υφιστάμενα.
 • Το δικαίωμα καταγγελίας αζημίως, λόγω της τροποποίησης.

H ενημέρωση παρέχεται μέσω υπερσυνδέσμου (link), ο οποίος οδηγεί στις σχετικές πληροφορίες. Η εταιρεία οφείλει να σας κοινοποιήσει τον υπερσύνδεσμο τουλάχιστον με δύο από τους ακόλουθους τρόπους (με βάση επίσης τα διαθέσιμα στοιχεία επικοινωνίας που έχετε δηλώσει):

 • Με SMS ατελώς.
 • Μέσω e-mail.
 • Μέσω διαδικτυακής εφαρμογής που σας παρέχει η εταιρεία για τη διαχείριση της σύνδεσής σας.

Έχετε δικαίωμα να δηλώσετε τη διαφωνία σας με τις τροποποιήσεις εντός μηνός από τη θέση τους σε ισχύ, ωστόσο η διακοπή της σύνδεσης πραγματοποιείται, το νωρίτερο, μία ημέρα πριν την ημέρα ενεργοποίησης των νέων τιμολογίων. Επιπλέον, εφόσον έχετε αγοράσει το πρόγραμμα πριν την ημερομηνία ανακοίνωσης της αύξησης και επιθυμείτε να αντιταχθείτε, η εταιρεία οφείλει, κατόπιν αίτησής σας, να σας επιστρέψει, εντός 30 ημερών, το εναπομείναν στην κάρτα χρηματικό υπόλοιπο.

4. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των εταιρειών σχετικά με την ενημέρωση για χρεώσεις και προγράμματα;

Οι εταιρείες οφείλουν να ενημερώνουν, μεταξύ άλλων, με τους ακόλουθους τρόπους.

Δημοσίευση σε ειδική ιστοσελίδα:

 • Οι εταιρείες οφείλουν να δημοσιεύουν πληροφορίες για όλα τα τιμολόγια υπηρεσιών (εμπορικά διαθέσιμων ή μη) που παρέχονται σε συνδρομητές, στην ελληνική γλώσσα και σε ειδική ιστοσελίδα, προσβάσιμη από ευκρινές σημείο στην αρχική σελίδα του διαδικτυακού τόπου (με την ένδειξη: «Τιμοκατάλογοι»).
 • Τα ισχύοντα τιμολόγια που έχουν προκύψει από τροποποίηση παλαιότερων τιμολογίων πρέπει να φέρουν επισήμανση αλλαγών και να αναρτώνται στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Τα τιμολόγια παραμένουν αναρτημένα, έως και δύο έτη από την κατάργησή τους, με αναφορά του χρονικού διαστήματος για το οποίο ίσχυαν.

Αναφορά στη σύμβαση:

Στις δύο πρώτες σελίδες της σύμβασης πρέπει να αναγράφονται η τελική τιμή του παγίου και τυχόν τέλη λόγω πρόωρης λύσης της σύμβασης. Σε περίπτωση διαφοροποίησης της τιμής του παγίου κατά τη διάρκεια της σύμβασης, αναγράφεται η τελική τιμή ανά χρονική περίοδο ισχύος.

Ενημέρωση για τα καλύτερα υφιστάμενα τιμολόγια   

Η εταιρεία οφείλει να σας παρέχει συμβουλές για τα καλύτερα υφιστάμενα τιμολόγια που διαθέτει σε σχέση με τις υπηρεσίες που λαμβάνετε ήδη, είτε ενημερώνοντας μέσω τηλεφώνου/SMS/e-mail είτε παρέχοντάς σας τη δυνατότητα να καλείτε, χωρίς χρέωση, ειδικό αριθμό. Οι κλήσεις δύναται να ηχογραφούνται, κατόπιν συναίνεσής σας.

Επίσης, ενημερώνει ετησίως για τη διάθεση της υπηρεσίας παροχής συμβουλών με όλα τα μέσα με τα οποία γνωστοποιεί την έκδοση του λογαριασμού σας. Ειδικότερα, τουλάχιστον έναν μήνα πριν τη λήξη της σύμβασης, ενημερώνει, με δική της πρωτοβουλία και με τους παραπάνω τρόπους, για τα καλύτερα υφιστάμενα τιμολόγια που διαθέτει σε σχέση με τις υπηρεσίες που λαμβάνετε.

5. Υπάρχει επιβάρυνση για να διακόψω τη σύνδεσή μου πριν τη λήξη της σύμβασης ορισμένου χρόνου; Η εταιρεία έχει δικαίωμα να επιβάλει τέλος πρόωρης διακοπής ή τέλος αποσύνδεσης;

Μόνο εφόσον έχετε σύμβαση ορισμένου χρόνου και τη διακόψετε πριν τη λήξη της, η εταιρεία έχει δικαίωμα να επιβάλει τέλος πρόωρης διακοπής. Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται η επιβολή οποιουδήποτε άλλου τέλους αποσύνδεσης.

Επίσης, η επιβολή τέλους πρόωρης διακοπής δεν επιτρέπεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Συμβάσεις που είναι ή έχουν καταστεί αορίστου χρόνου.
 • Περιπτώσεις δυσμενών τροποποιήσεων στους όρους της σύμβασης (για θέματα τροποποιήσεων τιμολογίων ανατρέξτε στις ερωτ. 1- 3).
 • Αποκλίσεις από την ελάχιστη ταχύτητα πρόσβασης στο Διαδίκτυο που προβλέπει η σύμβαση (βλ. ερώτ. 7, ενότητα «Θέματα Διαδικτύου»).
 • Καρτοκινητή τηλεφωνία (με εξαίρεση καρτοσυμβόλαια ή καρτοπρογράμματα).

Τρόπος υπολογισμού τέλους πρόωρης διακοπής

Το τέλος πρόωρης διακοπής διαμορφώνεται αναλόγως του χρόνου διακοπής της σύμβασης και συγκεκριμένα, όπως παρακάτω:

Α. Για διακοπή εντός των δύο πρώτων μηνών της σύμβασης

 • Τέλος πρόωρης διακοπής ίσο με τα πάγια δύο μηνών.
 • Πάγιο/πάγια που αναλογούν στον χρόνο παραμονής, δηλαδή μέχρι την πρόωρη διακοπή.

Υπόλοιπο απόσβεσης τυχόν επιδότησης συσκευής ή/και τερματικού εξοπλισμού ή/και κατασκευής σύνδεσης στο δίκτυο: Ποσό που αναλογεί στο υπόλοιπο διάστημα, δηλαδή από την ημερομηνία πρόωρης διακοπής της σύμβασης έως την ημερομηνία κανονικής λήξης της, αφαιρώντας όμως τα ποσά που αναλογούν σε δύο μήνες (δεδομένου ότι περιλαμβάνονται στο τέλος πρόωρης διακοπής).

Παράδειγμα

Διάρκεια σύμβασης: 24 μήνες        Έναρξη σύμβασης: 01/01/2023       Λήξη σύμβασης: 31/12/2024

Μηνιαίο πάγιο: 30 ευρώ                   Επιδότηση συσκευής: 120 ευρώ (ή 5 ευρώ μηνιαίως).

Πρόωρη διακοπή: 01/02/2023

 • Τέλος πρόωρης διακοπής: 60 ευρώ (πάγια δύο μηνών).
 • Πάγιο για το διάστημα παραμονής: 30 ευρώ (δηλαδή για έναν μήνα έως την πρόωρη διακοπή).
 • Ποσό απόσβεσης επιδότησης συσκευής: 105 ευρώ (21 μήνες x 5 ευρώ).

Β. Για διακοπή σε χρόνο μετά τον δεύτερο μήνα του συμβολαίου

 • Τέλος πρόωρης διακοπής ίσο με το 1/4 του αθροίσματος των μηνιαίων παγίων για το διάστημα από την ημερομηνία πρόωρης διακοπής της σύμβασης έως την ημερομηνία κανονικής λήξης της.
 • Υπόλοιπο απόσβεσης τυχόν επιδότησης συσκευής ή/και τερματικού εξοπλισμού ή/και κατασκευής σύνδεσης στο δίκτυο: Ποσό που αναλογεί στα ¾ του υπόλοιπου διαστήματος, από την ημερομηνία πρόωρης διακοπής της σύμβασης έως την ημερομηνία κανονικής λήξη της.
Παράδειγμα

Διάρκεια σύμβασης: 24 μήνες       Έναρξη σύμβασης: 01/01/2023       Λήξη σύμβασης: 31/12/2024

Μηνιαίο πάγιο: 30 ευρώ                 Επιδότηση συσκευής: 120 ευρώ (ή 5 ευρώ μηνιαίως).

Πρόωρη διακοπή: 01/01/2024

 • Τέλος πρόωρης διακοπής: 90 ευρώ (3 μήνες x 30 ευρώ, δηλαδή το ¼ των παγίων για το υπόλοιπο διάστημα των 12 μηνών).
 • Ποσό απόσβεσης επιδότησης συσκευής: 45 ευρώ (9 μήνες x 5 ευρώ, δηλαδή ¾ για το υπόλοιπο διάστημα των 12 μηνών).

Σχετικές πληροφορίες μπορείτε επίσης να αναζητήσετε στη σύμβαση που έχετε συνάψει με την εταιρεία.

6. Εάν διακόψω τη σύμβαση, τι ισχύει για τον εξοπλισμό που έχω παραλάβει;

Ανατρέξτε στη σύμβαση στην οποία πρέπει να καθορίζεται ποιος φέρει την ευθύνη για τον εξοπλισμό, καθώς και να αναφέρονται τυχόν περιορισμοί που πρέπει να έχετε υπόψη κατά τη χρήση του, εάν οφείλετε να τον επιστρέψετε και εάν θα επιβαρυνθείτε με σχετικά κόστη σε περίπτωση που μετά τη λύση της σύμβασης δεν επιστραφεί.

Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση εξόφλησης τυχόν οφειλών για την επιδότηση συσκευών/τερματικού εξοπλισμού.

7. Η σύμβασή μου είναι πλέον αορίστου χρόνου και επιθυμώ να συνάψω νέα σύμβαση ορισμένου χρόνου με την ίδια εταιρεία. Επιτρέπεται η επιβολή τέλους ανανέωσης;

Δεν επιτρέπεται η επιβολή οποιουδήποτε τέλους, για την ανανέωση σύμβασης.

8. Η ΕΕΤΤ ελέγχει την τιμολογιακή πολιτική και τα προγράμματα των εταιρειών;

Η ΕΕΤΤ δεν διαθέτει, σύμφωνα με την ενωσιακή και ελληνική νομοθεσία, δυνατότητα παρέμβασης στη διαμόρφωση της τιμολογιακής πολιτικής των εταιρειών. Οι εταιρείες τιμολογούν ελεύθερα τις υπηρεσίες που παρέχουν, υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζεται η νομοθεσία περί ανταγωνισμού, για την τήρηση της οποίας αρμόδια είναι η ΕΕΤΤ.

Ο ΟΤΕ, στο πλαίσιο μέτρων που του έχουν επιβληθεί, λόγω της Σημαντικής Ισχύος που κατέχει στην αγορά, έχει την υποχρέωση να υποβάλλει τα οικονομικά προγράμματά του στην ΕΕΤΤ, προκειμένου να ελέγχεται εάν συμπιέζεται το περιθώριο κέρδους των άλλων εταιρειών.

9. Αμφισβητώ χρεώσεις στον λογαριασμό μου. Μπορεί η ΕΕΤΤ να με βοηθήσει στην επίλυση της οικονομικής διαφοράς;

Η ΕΕΤΤ δεν είναι αρμόδια να επιλύει οικονομικές διαφορές μεταξύ καταναλωτών και εταιρειών.

Για το συγκεκριμένο θέμα απευθυνθείτε άμεσα στον Συνήγορο του Καταναλωτή, ο οποίος έχει τη σχετική αρμοδιότητα.

10. Με ποιους τρόπους μπορεί η εταιρεία να απαιτήσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές μου;

Η εταιρεία έχει δικαίωμα να απαιτήσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές με κάθε νόμιμο μέσο και σύμφωνα με τους σχετικούς όρους της σύμβασής σας. Επίσης, έχει δικαίωμα να προβεί σε προσωρινή ή οριστική διακοπή της σύνδεσής σας, λόγω των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Η διακοπή αυτή, εφόσον είναι τεχνικώς εφικτό, περιορίζεται στην υπηρεσία για την οποία υπάρχουν οφειλές.

Η εταιρεία ενημερώνει για την προσωρινή ή/και οριστική διακοπή μέσω του λογαριασμού και  αποστολής σχετικού SMS.

Προσωρινή διακοπή: Μετά την παρέλευση 15 ημερών από την έγγραφη προειδοποίηση, η εταιρεία έχει δικαίωμα να διακόψει τη σύνδεσή σας προσωρινά. Στη διάρκεια αυτού του διαστήματος και εφόσον αυτό είναι συμβατό με τη συγκεκριμένη υπηρεσία, μπορείτε να:

Οριστική διακοπή: Μετά την παρέλευση 60 ημερών από την προσωρινή διακοπή, εφόσον οι ληξιπρόθεσμες οφειλές σας παραμένουν, η εταιρεία έχει δικαίωμα, αφού σας στείλει νέα έγγραφη προειδοποίηση, να διακόψει οριστικά τη σύνδεση.

Επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις απάτης ή επανειλημμένης εκπρόθεσμης εξόφλησης ή μη εξόφλησης λογαριασμών, η οριστική διακοπή επέρχεται αμέσως και χωρίς υποχρέωση του παρόχου περί προηγούμενης ειδοποίησης.

11. Μπορώ να ορίσω ένα ανώτατο ποσό χρέωσης πάνω από το οποίο να διακόπτεται η παροχή υπηρεσιών;

Η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να διαθέτει προγράμματα που σας παρέχουν τη δυνατότητα να επιλέγετε ένα ανώτατο μηνιαίο ποσό χρέωσης (ανάμεσα σε όρια χρέωσης που η ίδια έχει καθορίσει), πάνω από το οποίο θα διακόπτεται η παροχή υπηρεσιών, προς αποφυγή υπερχρεώσεων.

Για τη συγκεκριμένη επιλογή, θα ερωτηθείτε κατά τη σύναψη της σύμβασης, ενώ μπορείτε να την ενεργοποιήσετε/τροποποιήσετε όποτε επιθυμείτε. Η συγκεκριμένη δυνατότητα ορισμού ανώτατου ορίου χρέωσης πρέπει να παρέχεται, με σαφήνεια, στον υποψήφιο συνδρομητή κατά τη σύναψη της σύμβασης. Συνιστάται να εντοπίζετε τη διαθεσιμότητα της συγκεκριμένης δυνατότητας στις δύο πρώτες σελίδες της σύμβασής σας.

Η εταιρεία οφείλει να διακόψει την παροχή των υπηρεσιών εάν διαπιστώσει ότι η χρέωση είναι υψηλότερη από το όριο που έχετε επιλέξει. Η μικρότερη από τις διαθέσιμες επιλογές δεν δύναται να είναι υψηλότερη των 100 ευρώ, σε περίπτωση μηνιαίου κύκλου τιμολόγησης και 200 ευρώ, για διμηνιαίο κύκλο τιμολόγησης.

Οι υπηρεσίες θα διακόπτονται το αργότερο έως 5 εργάσιμες ημέρες από τη διαπίστωση υπέρβασης του ανώτατου ορίου.

12. Πώς μπορώ να ενημερώνομαι εάν έχω καταναλώσει τον χρόνο ομιλίας και τον όγκο δεδομένων του προγράμματος σταθερής και κινητής τηλεφωνίας;

Η εταιρεία οφείλει να σας ενημερώσει σε περίπτωση υπέρβασης ποσοστού 80% και 100% της κατανάλωσης του οικονομικού προγράμματός σας για κάθε υπηρεσία που περιλαμβάνεται σε αυτό ή προγραμμάτων προπληρωμένων υπηρεσιών (χρόνου ομιλίας, SMS και όγκου δεδομένων). Η ενημέρωση παρέχεται μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής της εταιρείας απ’ όπου διαχειρίζεστε  τη σύνδεσή σας, αλλά και μέσω SMS/e-mail.

Για να ενεργοποιηθεί νέο πακέτο προπληρωμένης υπηρεσίας για τη χρήση δεδομένων, απαιτείται η ρητή συγκατάθεσή σας, μέσω SMS.

Ειδικά στην περίπτωση υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας, η ενημέρωση μέσω SMS ή e-mail πραγματοποιείται μόνο σε περίπτωση που έχετε δηλώσει τα απαραίτητα στοιχεία. Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη υποχρέωση δεν ισχύει για οικονομικά προγράμματα με απεριόριστες κλήσεις σε αστικά/υπεραστικά/κινητά τηλέφωνα και απεριόριστη χρήση Διαδικτύου, ακόμα και σε περίπτωση που παρέχονται παράλληλα υπηρεσίες με περιορισμένη χρήση (π.χ. με καθορισμένο αριθμό λεπτών διεθνών κλήσεων).

13. Ποιο είναι το χρονικό όριο για την κατανάλωση προπληρωμένου χρόνου καρτοκινητής τηλεφωνίας;

Η εταιρεία σας, βάσει της εμπορικής πολιτικής της, καθορίζει το χρονικό όριο για την κατανάλωση του προπληρωμένου χρόνου καρτοκινητής τηλεφωνίας (π.χ. δύο μήνες). Μετά από αυτό το διάστημα, εάν δεν ανανεώσετε τον χρόνο ομιλίας, λήγει η υπολειπόμενη αξία συνδιαλέξεων.

Η ΕΕΤΤ δεν διαθέτει, σύμφωνα με την ενωσιακή και ελληνική νομοθεσία, δυνατότητα παρέμβασης, με εξαίρεση περιπτώσεις στις οποίες παραβιάζεται το δίκαιο περί ανταγωνισμού.

Η εταιρεία οφείλει να δημοσιοποιεί το παραπάνω όριο, καθώς και όλους τους όρους χρήσης της καρτοκινητής τηλεφωνίας. Αναζητήστε σχετικές πληροφορίες στον διαδικτυακό τόπο της.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση τροποποίησης του χρονικού ορίου κατανάλωσης, η εταιρεία οφείλει να σας ενημερώσει πριν την έναρξη ισχύος του νέου ορίου (βλ. ερώτ. 3).

14. Γιατί χρεώνομαι για 1’ ενώ η κλήση μου διαρκεί μερικά δευτερόλεπτα;

Επιβεβαιώστε τον ελάχιστο χρόνο χρέωσης κλήσεων του προγράμματός σας. Εάν είναι ίσος με 1’, τότε όλες οι κλήσεις με μικρότερη διάρκεια χρεώνονται ως κλήσεις του 1’.

15. Έχει δικαίωμα η εταιρεία να προεισπράττει το πάγιο;

Η εταιρεία σας έχει δικαίωμα να συμπεριλαμβάνει στον λογαριασμό σας πάγιο που αντιστοιχεί στη χρονική περίοδο μέχρι την επόμενη έκδοση λογαριασμού.

16. Παρόλο που έχω πρόγραμμα με απεριόριστες κλήσεις προς σταθερά, η εταιρεία χρέωσε ξεχωριστά τις κλήσεις προς αριθμούς 801 και σύντομους κωδικούς. Τι ισχύει σε αυτές τις περιπτώσεις;

Οι εταιρείες στα οικονομικά προγράμματα δεν συμπεριλαμβάνουν συνήθως στον χρόνο ομιλίας προς σταθερά τηλέφωνα τις κλήσεις προς αριθμούς 801 ή σύντομους κωδικούς με αστική χρέωση (π.χ. 11185 για τον ΟΑΣΑ). Ανατρέξτε στους όρους του οικονομικού προγράμματός σας και ελέγξτε εάν περιλαμβάνονται οι συγκεκριμένες κλήσεις. Επίσης, μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες για τις συγκεκριμένες χρεώσεις στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας σας.

Για τους σύντομους κωδικούς υπηρεσιών αυξημένης χρέωσης ανατρέξτε στην ενότητα «Υπηρεσίες αυξημένης χρέωσης».

17. Κάλεσα αριθμό 801 και περίμενα πολλή ώρα στην αναμονή μέχρι να εξυπηρετηθώ. Η εταιρεία μου θα με χρεώσει και για τον χρόνο αναμονής;

Η χρέωση αφορά σε όλο το διάστημα που διαρκεί η κλήση, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου αναμονής. Η εταιρεία τηλεφωνίας δεν φέρει καμία ευθύνη για τον χρόνο που σας έθεσε σε αναμονή ο καλούμενος. Η χρέωση γίνεται με βάση τα ισχύοντα τιμολόγια της εταιρείας σας για κλήσεις προς αριθμούς 801.

18. Κάλεσα υπηρεσία πληροφοριών καταλόγου και ανέμεινα αρκετή ώρα μέχρι να συνδεθώ με εκπρόσωπο. Θα χρεωθώ για την αναμονή;

Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου είναι υποχρεωμένες να μη χρεώνουν τους καταναλωτές για τον χρόνο αναμονής. Εάν αυτό δεν είναι τεχνικά εφικτό και εφόσον δεν υπάρχει διαθέσιμη γραμμή, οφείλουν να μην απαντούν στην κλήση.

Σημειώνεται ότι κατά την έναρξη της κλήσης και πριν την παροχή της υπηρεσίας, οι συγκεκριμένες εταιρείες  οφείλουν να ενημερώνουν για τη χρέωση, με σαφή τρόπο και ατελώς, μέσω ηχογραφημένου μηνύματος.

19. Τι πρέπει να προσέχω όταν δέχομαι αναπάντητες κλήσεις από άγνωστους αριθμούς του εξωτερικού;

Σας συστήνουμε να μην καλείτε αυτούς τους αριθμούς, γιατί ενδεχομένως να επιβαρυνθείτε με υψηλές χρεώσεις. Έχει παρατηρηθεί ότι πολλοί συνδρομητές δέχονται κλήσεις από άγνωστους αριθμούς του εξωτερικού που δεν προλαβαίνουν να απαντήσουν. Στόχος είναι να καλέσει ο συνδρομητής αυτούς τους αριθμούς και να επιβαρυνθεί με υψηλές χρεώσεις. Σε περίπτωση που δέχεστε τέτοιες κλήσεις, ενημερώστε την εταιρεία σας, προκειμένου να λάβει τα κατάλληλα μέτρα προστασίας των συνδρομητών της.

20. Τι ισχύει για το τέλος κινητής τηλεφωνίας;

Σύμφωνα με τη νομοθεσία επιβάλλεται υπέρ του δημοσίου:

 • Τέλος καρτοκινητής τηλεφωνίας: Υπολογίζεται ως ποσοστό 10% επί της αξίας του χρόνου ανανέωσης, προ ΦΠΑ.
 • Τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας: Υπολογίζεται ως ποσοστό 10% επί του μηνιαίου λογαριασμού προ ΦΠΑ.

Επισημαίνεται ότι ο ΦΠΑ υπολογίζεται επί του συνολικού λογαριασμού, συμπεριλαμβανομένου του τέλους κινητής τηλεφωνίας.

Από το τέλος εξαιρούνται:

Αρμόδιος φορέας για τα συγκεκριμένα θέματα είναι το Υπουργείο Οικονομικών.

21. Μου έκλεψαν το κινητό τηλέφωνο και θέλω να βάλω φραγή στη σύνδεση και να απενεργοποιήσω τη συσκευή μου. Τι πρέπει να κάνω;

Σε περίπτωση που χάσατε ή σας έκλεψαν τη συσκευή, ζητήστε άμεσα από την εταιρεία σας την ενεργοποίηση της φραγής της κάρτας SIM, ώστε να προστατευθείτε από ανεπιθύμητες χρεώσεις. Εάν στη συνέχεια βρείτε το κινητό σας, μεταβείτε σε σημείο εξυπηρέτησης της εταιρείας και ζητήστε να αρθεί η φραγή.

Για την απενεργοποίηση της κλεμμένης συσκευής σας από τα εθνικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, δηλώστε την κλοπή στην Ελληνική Αστυνομία και αφού λάβετε σχετικό αποδεικτικό της δήλωσης, υποβάλετε στην εταιρεία σας αίτημα απενεργοποίησης της συσκευής.

Η απενεργοποίηση είναι εφικτή μόνο εφόσον γνωρίζετε το ΙΜΕΙ (International Mobile Equipment Identity) της συσκευής σας. Το ΙΜΕΙ είναι η «ταυτότητα» της συσκευής σας και μπορείτε να την αναζητήσετε:

 • Στη συσκευασία της συσκευής.
 • Σε εφαρμογή του λογισμικού της συσκευής.
 • Πατώντας τα πλήκτρα * # 06 #

Σε διαφορετική περίπτωση ή εάν το ΙΜΕΙ που δηλώσατε δεν ταυτοποιεί τη συσκευή σας, δεν είναι εφικτή η απενεργοποίηση.

Επισημαίνεται ότι η απώλεια του κινητού σας και της κάρτας SIM δεν συνεπάγεται απώλεια του αριθμού σας. Μπορείτε να απευθυνθείτε στην εταιρεία σας και να προμηθευτείτε νέα κάρτα SIM στην οποία θα ενεργοποιήσετε τον αριθμό σας.

 • Είδος δημοσίευσης