MENU
Αναζήτηση

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Αρμοδιότητες

Η ΕΕΤΤ έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες στον τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν.4727/2020, άρθρο 113) σε θέματα παροχής δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συναφών ευκολιών και υπηρεσιών:

 • Ασκεί κάθε αρμοδιότητα σχετική με τις Γενικές Άδειες και εκδίδει Κανονισμούς με τους οποίους ρυθμίζει κάθε σχετικό θέμα.
 • Τηρεί και διαχειρίζεται μητρώο παρόχων δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
 • Διαχειρίζεται το Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης.
 • Εκχωρεί, δεσμεύει, ανακαλεί ή περιορίζει τα δικαιώματα χρήσης αριθμών ή ομάδων αριθμών.
 • Ρυθμίζει θέματα φορητότητας αριθμών και επίσης, ελέγχει την τήρηση του κανονιστικού πλαισίου από τους παρόχους.
 • Μεριμνά για την εφαρμογή της νομοθεσίας περί ελεύθερου ανταγωνισμού (Ν.3959/2011, άρθρα 101/102 ΣΛΕΕ και Κανονισμός 1/2003 ΕΚ του Συμβουλίου).
 • Ρυθμίζει τα θέματα που αφορούν στον καθορισμό σχετικών αγορών, προϊόντων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και προβαίνει στην ανάλυση της αποτελεσματικότητας του ανταγωνισμού. Επίσης, ρυθμίζει κάθε θέμα που αφορά στον ορισμό και τις υποχρεώσεις παρόχων με Σημαντική Ισχύ στις παραπάνω σχετικές αγορές.
 • Ασκεί αρμοδιότητες σχετικές με την παροχή Καθολικής Υπηρεσίας και υποβάλλει εισηγήσεις προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
 • Ρυθμίζει θέματα πρόσβασης και διασύνδεσης παρόχων.
 • Εκδίδει Κώδικες Δεοντολογίας για την παροχή δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
 • Ρυθμίζει θέματα προστασίας του καταναλωτή στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, απευθύνοντας σχετικές οδηγίες και συστάσεις.
 • Εποπτεύει και ελέγχει τους παρόχους δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και επιβάλλει τις σχετικές κυρώσεις.
 • Ελέγχει και εποπτεύει την εφαρμογή υποχρεώσεων παροχής χονδρικής πρόσβασης και συναφών ευκολιών, ελέγχου τιμών και κοστολόγησης, δημοσιότητας και μη διακριτικής μεταχείρισης όσον αφορά στη χονδρική πρόσβαση.
 • Εισηγείται ή γνωμοδοτεί για την έκδοση κανονιστικών πράξεων.
 • Διενεργεί ακροάσεις για τη διαπίστωση παραβάσεων της νομοθεσίας για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.
 • Χορηγεί ή ανακαλεί τα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων και διενεργεί τις διαγωνιστικές διαδικασίες για τη χορήγηση των συγκεκριμένων δικαιωμάτων.
 • Ζητεί, με αιτιολογημένο αίτημα της και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών κάθε απαραίτητη και σχετική πληροφορία.
 • Εκχωρεί και διαχειρίζεται ονόματα χώρου με κατάληξη [.gr] και [.ελ] και επίσης, είναι αρμόδια για θέματα ονομάτων χώρου με κατάληξη [.eu].
 • Ρυθμίζει τα θέματα της ηλεκτρονικής υπογραφής και εποπτεύει τους εμπλεκόμενους σε αυτά φορείς.
 • Ασκεί τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του εποπτικού φορέα υπηρεσιών εμπιστοσύνης.
 • Ρυθμίζει ζητήματα που αφορούν στην τεχνολογική ουδετερότητα των δικτύων.
 • Εκδίδει αποφάσεις για τη ρύθμιση ζητημάτων διευθυνσιοδότησης στο Διαδίκτυο.
 • Τηρεί αρχείο που περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αποτυπώνουν την εικόνα της αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ελλάδα.
 • Διενεργεί, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, δημόσιες διαβουλεύσεις για θέματα των αρμοδιοτήτων της.
 • Συνεργάζεται με το Σώμα Ευρωπαίων Ρυθμιστών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (BEREC), στο οποίο εκπροσωπεί την Ελλάδα, καθώς και με άλλες Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές (ΕΡΑ) και φορείς σε ευρωπαϊκό/διεθνές επίπεδο.
 • Κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις ΕΡΑ των άλλων κρατών μελών και το BEREC τα σχέδια μέτρων αρμοδιότητάς της που υπόκεινται στη διαδικασία κοινοποίησης.
 • Επιλύει διαφορές ανάμεσα σε επιχειρήσεις παρόχων δικτύων/υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή μεταξύ παρόχων και άλλων επιχειρήσεων.
 • Δύναται να διεξάγει γεωγραφικές έρευνες σχετικά με την εμβέλεια των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών που είναι ικανά να παρέχουν ευρυζωνικές υπηρεσίες.

H ΕΕΤΤ αποτελεί Εθνικό Όργανο Επίλυσης Διαφορών που προκύπτουν ανάμεσα στους παρόχους  δικτύων/υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ή μεταξύ εκείνων και τρίτων επιχειρήσεων που επωφελούνται από τις υποχρεώσεις πρόσβασης ή διασύνδεσης ή μεταξύ παρόχων δικτύων/υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και παρόχων συναφών ευκολιών.

Ειδική κατηγορία διαφορών προς επίλυση αποτελούν εκείνες που προκύπτουν αναφορικά με την άρνηση χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης, καθώς και τα οφειλόμενα τέλη διέλευσης και χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης από τους υπόχρεους φορείς.

Η ΕΕΤΤ ορίζεται επίσης ως Εθνικό Όργανο Επίλυσης Διαφορών για  την εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με τη μείωση του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Για την έναρξη της διαδικασίας επίλυσης απαιτείται η υποβολή στην ΕΕΤΤ αιτήματος ενός εκ των μερών και ολοκληρώνεται εντός προθεσμίας 4 μηνών, με την έκδοση δεσμευτικής απόφασης και για τα δύο μέρη. Η ΕΕΤΤ δύναται να αρνείται την επίλυση διαφοράς εάν υπάρχουν άλλοι μηχανισμοί, συμπεριλαμβανομένης της διαμεσολάβησης, οι οποίοι, κατά την κρίση της, θα μπορούσαν να συμβάλλουν καλύτερα στην έγκαιρη επίλυσή της. Στην περίπτωση αυτή, ενημερώνει το συντομότερο δυνατό τα ενδιαφερόμενα μέρη για την απόφασή της, εκθέτοντας και τους λόγους που οδήγησαν στη λήψη της.

Η διαδικασία επίλυσης διαφοράς δεν στερεί από κανένα μέρος τη δυνατότητα να προβαίνει σε καταγγελία για παράβαση της νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή του Ν.3959/2011 (ΦΕΚ 93/Α/20-04-2011) σχετικά με την ύπαρξη παράβασης νομοθεσίας περί ελεύθερου ανταγωνισμούή να ζητεί τη λήψη εκτάκτων προσωρινών μέτρων ενώπιον της ΕΕΤΤ ή/και να προσφεύγει ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων. Περαιτέρω, η απόφαση της ΕΕΤΤ επί της διαδικασίας επίλυσης αποτελεί διοικητική πράξη η οποία προσβάλλεται με τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις ένδικα βοηθήματα και μέσα. 

Περισσότερες πληροφορίες

 • Είδος δημοσίευσης