MENU
Αναζήτηση

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Αρμοδιότητες

Η ΕΕΤΤ, ως Εθνική Ρυθμιστική Αρχή (ΕΡΑ), έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες στους τομείς ηλεκτρονικών επικοινωνιών, φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Ηλεκτρονικές επικοινωνίες

 • Ρυθμίζει (ιδίως μέσω της διαδικασίας ορισμού και ανάλυσης σχετικών αγορών στην ελληνική επικράτεια), ελέγχει και εποπτεύει την αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
 • Ασκεί κάθε αρμοδιότητα αναφορικά με τις Γενικές Άδειες, εκδίδοντας και σχετικούς κανονισμούς, ιδίως ως προς τη διαδικασία υποβολής δήλωσης καταχώρησης, τον καθορισμό όρων παροχής υπηρεσιών υπό καθεστώς Γενικής Άδειας και την επιβολή τελών. Παράλληλα, τηρεί και διαχειρίζεται το μητρώο παρόχων δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
 • Διαχειρίζεται το Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης.
 • Εκχωρεί ονόματα χώρου με κατάληξη [.gr] και [.ελ].
 • Εκδίδει Κώδικες Δεοντολογίας για την παροχή δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και συναφών ευκολιών και υπηρεσιών.
 • Ρυθμίζει θέματα παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (ΚΥ), φορητότητας αριθμών, ηλεκτρονικών υπογραφών, πρόσβασης και Διασύνδεσης.
 • Διεξάγει επιτόπιους ελέγχους σχετικά με τη συμμόρφωση των παρόχων με τη νομοθεσία για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.
 • Διενεργεί ελέγχους του κοστολογικού συστήματος των υπόχρεων παρόχων.
 • Απευθύνει οδηγίες και συστάσεις, καθώς επίσης επιβάλλει πρόστιμα ή άλλες διοικητικές κυρώσεις στις περιπτώσεις παραβάσεων της νομοθεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
 • Έχει ευρείες αρμοδιότητες για τη συλλογή από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς αρμοδιότητάς της, πληροφοριών/στοιχείων, τεχνικού, χρηματοοικονομικού ή νομικού περιεχομένου που απαιτούνται για τον έλεγχο συμμόρφωσής τους με το ειδικό νομοθετικό/κανονιστικό πλαίσιο ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
 • Ρυθμίζει θέματα προστασίας του καταναλωτή.
 • Τηρεί αρχείο με στοιχεία που αποτυπώνουν την εικόνα της αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ελλάδα.
 • Παρέχει τις υπηρεσίες της για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών.
 • Δύναται να διεξάγει γεωγραφικές έρευνες σχετικά με την εμβέλεια των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών που είναι ικανά να παρέχουν ευρυζωνικές υπηρεσίες.
 • Συνεργάζεται με κάθε εθνική δημόσια αρχή για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, καθώς και με το Σώμα Ευρωπαίων Ρυθμιστών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Body of European Regulators for Electronic Communications-BEREC), τις ΕΡΑ άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή τρίτων κρατών, καθώς και με ενωσιακούς, ευρωπαϊκούς ή διεθνείς φορείς.
 • Εκπροσωπεί την Ελλάδα στο BEREC, συμμετέχοντας ενεργά στις εργασίες του, για την προώθηση και την εκπλήρωση των στόχων που τίθενται.
 • Ρυθμίζει ζητήματα που αφορούν στην πρόσβαση στο Ανοιχτό Διαδίκτυο και είναι αρμόδια για την αξιολόγηση και τη στενή παρακολούθηση της διαμόρφωσης της αγοράς και ζητημάτων ανταγωνισμού σχετικά με την πρόσβαση στο Ανοιχτό Διαδίκτυο.

Φάσμα ραδιοσυχνοτήτων

 • Διαχειρίζεται το εμπορικό φάσμα ραδιοσυχνοτήτων, με εξαίρεση το φάσμα ραδιοφωνίας και τηλεόρασης:
  • Καθορίζει τις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων στις οποίες απαιτούνται δικαιώματα χρήσης.
  • Χορηγεί, ανακαλεί ή περιορίζει τα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων και καθορίζει τα τέλη χρήσης τους.
  • Διενεργεί τις διαγωνιστικές διαδικασίες για τη χορήγηση των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων και αριθμών.
  • Τηρεί το Εθνικό Μητρώο Ραδιοσυχνοτήτων.
  • Χορηγεί τις άδειες κατασκευών κεραιών στην ξηρά.
 • Εποπτεύει και ελέγχει τη χρήση του φάσματος, επιβάλλοντας σχετικές κυρώσεις.
 • Εξετάζει καταγγελίες σχετικά με παραβάσεις της νομοθεσίας περί εγκατάστασης και λειτουργίας κατασκευών κεραιών, επιβάλλοντας σχετικές κυρώσεις.
 • Είναι ο αρμόδιος φορέας για θέματα διάθεσης και χρήσης ραδιοεξοπλισμού και σε αυτό το πλαίσιο, ελέγχει τους οικονομικούς φορείς και επιβάλλει κυρώσεις.

Ταχυδρομικές υπηρεσίες

 • Ρυθμίζει, ελέγχει και εποπτεύει την αγορά παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών.
 • Ασκεί κάθε αρμοδιότητα αναφορικά με τις Ειδικές και Γενικές Άδειες, εκδίδοντας και σχετικούς κανονισμούς, ιδίως ως προς τη διαδικασία υποβολής αίτησης/δήλωσης καταχώρησης, τον καθορισμό όρων παροχής υπηρεσιών και την επιβολή τελών. Παράλληλα, τηρεί και διαχειρίζεται το μητρώο ταχυδρομικών επιχειρήσεων.
 • Ασκεί ελεγκτικές αρμοδιότητες.
 • Εκδίδει Κώδικες Δεοντολογίας για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών.
 • Ρυθμίζει θέματα παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (ΚΥ).
 • Εγκρίνει το κοστολογικό σύστημα του Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (ΦΠΚΥ).
 • Διεξάγει επιτόπιους ελέγχους σχετικά με τη συμμόρφωση των παρόχων με τη νομοθεσία για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες.
 • Απευθύνει οδηγίες και συστάσεις και επίσης, επιβάλλει πρόστιμα ή άλλες διοικητικές κυρώσεις στις περιπτώσεις παραβάσεων της νομοθεσίας σχετικά με την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών.
 • Έχει ευρείες αρμοδιότητες για τη συλλογή από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς αρμοδιότητάς της, πληροφοριών/στοιχείων, τεχνικού, χρηματοοικονομικού ή νομικού περιεχομένου που απαιτούνται για τον έλεγχο συμμόρφωσής τους με το ειδικό νομοθετικό/κανονιστικό πλαίσιο της ταχυδρομικής αγοράς.
 • Ρυθμίζει θέματα προστασίας του καταναλωτή.
 • Τηρεί αρχείο με στοιχεία που αποτυπώνουν την εικόνα της αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα.
 • Παρέχει τις υπηρεσίες της για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών.
 • Συνεργάζεται με το Σώμα Ευρωπαίων Ρυθμιστών για τις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες (European Regulators Group for Postal Services-ERGP), τις ΕΡΑ άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή τρίτων κρατών, καθώς και με ενωσιακούς, ευρωπαϊκούς ή διεθνείς φορείς.

Ανταγωνισμός

Η ΕΕΤΤ, αποτελεί την αποκλειστική εθνική αρχή ανταγωνισμού στις παραπάνω αγορές της αρμοδιότητάς της. Στο πλαίσιο αυτό:

 • Εφαρμόζει τις διατάξεις του Ν.3959/2011 (ΦΕΚ 93/Α/2011) προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού», ως έχει τροποποιηθεί από το Ν.4886/2022 (ΦΕΚ 12/A/2022), τις διατάξεις των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ (C 202/2016), καθώς και τον Κανονισμό 1/2003/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού.
 • Απευθύνει οδηγίες και συστάσεις και επιβάλλει πρόστιμα ή άλλες διοικητικές κυρώσεις στις περιπτώσεις παραβάσεων της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού, συμπεριλαμβανομένων των ποινών και κυρώσεων, που προβλέπονται στον Ν.3959/2011 (Ν.4886/2022) και παραπέμπει τους παραβάτες στις δικαστικές αρχές.
 • Διαθέτει ευρείες αρμοδιότητες για τη διεξαγωγή ερευνών σχετικά με τη συλλογή, από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς αρμοδιότητάς της, πληροφοριών/στοιχείων τεχνικού, χρηματοοικονομικού ή νομικού περιεχομένου, που απαιτούνται για τον έλεγχο της συμμόρφωσής τους με τη νομοθεσία περί ελεύθερου ανταγωνισμού.
 • Είδος δημοσίευσης