MENU
Αναζήτηση

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πληροφορίες για καταχωρητές

Περιεχόμενα

1. Τι είναι ο καταχωρητής ονομάτων χώρου;

Ο καταχωρητής είναι φυσικό/νομικό πρόσωπο στο οποίο οι ενδιαφερόμενοι για απόκτηση ονόματος χώρου με κατάληξη [.gr] ή [.ελ.] υποβάλλουν δηλώσεις καταχώρησης, καθώς επίσης, δηλώσεις μεταβίβασης, μεταβολής επωνυμίας/ονοματεπωνύμου, ενεργοποίησης δεσμευμένου ονόματος χώρου, διαγραφής/ανανέωσης/μεταβολής στοιχείων κ.ά. O καταχωρητής οφείλει να πληροί διαρκώς τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στον Κανονισμό διαχείρισης και εκχώρησης ονομάτων χώρου με κατάληξη [.gr] ή [.ελ.]

2. Ποιος μπορεί να γίνει καταχωρητής ονομάτων χώρου με κατάληξη [.gr] και [.ελ];

Φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής, ιδρυθέντα και διεπόμενα από το δίκαιο κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). 

Σε περίπτωση μη εγκατάστασης εντός της ΕΕ ή εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου-ΕΟΧ (European Economic Area), η γνωστοποίηση καταχωρητή, πέραν των νομιμοποιητικών εγγράφων που ορίζονται κατά περίπτωση ανάλογα με τη χώρα, συνοδεύεται από όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα περί διορισμού αντικλήτου στην Ελλάδα και υπεύθυνη δήλωση του αντικλήτου περί αποδοχής των υποχρεώσεών του. Ο αντίκλητος πρέπει να είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδας και να γνωρίζει την ελληνική γλώσσα. 

3. Ποια είναι η διαδικασία για να γίνω καταχωρητής ονομάτων χώρου σε [.gr] και [.ελ];

Υποβάλλετε στην ΕΕΤΤ, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής eRegistry, το έντυπο γνωστοποίησης  καταχωρητή, προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Παράλληλα, πρέπει να αποστείλετε ηλεκτρονικά στην ΕΕΤΤ τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, συνημμένα στη δήλωση έγγραφα. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που το έντυπο γνωστοποίησης καταχωρητή δεν είναι πλήρως συμπληρωμένο, δεν καταχωρείται στο μητρώο καταχωρητών της ΕΕΤΤ. 

Με την καταχώρησή σας στον κατάλογο καταχωρητών της ΕΕΤΤ, μπορείτε να ξεκινήσετε να παρέχετε υπηρεσίες. Επίσης, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη σύνδεσή σας με το μητρώο (βλ. ερώτ. 4), εντός 3 μηνών από τη καταχώρηση των στοιχείων σε αυτό. Σε διαφορετική περίπτωση, η ΕΕΤΤ, με απόφασή της, προβαίνει σε σχετική διαγραφή. 

Ωστόσο, για να συνδεθείτε, στις εφαρμογές του μητρώου ονομάτων χώρου χρειάζεται προηγουμένως να πραγματοποιηθούν με επιτυχία δοκιμές χρήσης του συστήματος καταχωρήσεων, σε συνεργασία με το τεχνικό προσωπικό του μητρώου. Μέχρι την ενεργοποίηση, οι καταχωρητές εμφανίζονται στον διαδικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ ως μη ενεργοί. 

4. Πώς αποκτώ πρόσβαση στο eRegistry της ΕΕΤΤ;

Για την απόκτηση πρόσβασης, πρέπει να εγγραφείτε στη διαδικτυακή εφαρμογή υποβολής αιτήσεων, όπου ως όνομα λογαριασμού δηλώνετε την ηλεκτρονική διεύθυνση του διαχειριστή. Στη συνέχεια, ακολουθείτε τις  οδηγίες οι οποίες αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του διαχειριστή.

5. Ποιες είναι οι βασικές υποχρεώσεις που πρέπει να τηρώ ως καταχωρητής ονομάτων χώρου;

Ως καταχωρητής, πρέπει να: 

 • Χρησιμοποιείτε τα υποδείγματα των Παραρτημάτων Ε, ΣΤ, H, Θ, Ι, ΙΑ, ΙΣΤ, ΙΖ, ΙΗ και ΙΘ. Ειδικότερα, πρέπει να απαιτείτε από τους καταχωρούμενους να υποβάλλουν τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις που περιγράφονται σε αυτά, με το περιεχόμενο που ορίζουν.
 • Διαθέτετε διαδικτυακό τόπο με τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας και γραμμή εξυπηρέτησης καταναλωτών, η οποία θα λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00 π.μ.-4:00 μ.μ.
 • Χρησιμοποιείτε υποσύστημα του μητρώου για την πληρωμή των τελών.
 • Διαθέτετε δικούς σας εξυπηρετητές ονομάτων (τουλάχιστον δύο) προς εξυπηρέτηση των καταχωρουμένων και επίσης, να μεριμνάτε για την καλή λειτουργία τους και τη δικτυακή σύνδεσή τους με το Σύστημα Ονοματοδοσίας Διαδικτύου.
 • Διαθέτετε υλικό και λογισμικό για την τήρηση του αρχείου με τα στοιχεία των καταχωρουμένων που εξυπηρετείτε και να μεριμνάτε για την καλή λειτουργία τους.
 • Διαθέτετε το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό για να εξυπηρετεί τον αναμενόμενο αριθμό καταχωρουμένων,  ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή επεξεργασία και ο έλεγχος των δηλώσεων εκχώρησης, μέσα στα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό χρονικά όρια. 

6. Αποδίδω τέλη στην ΕΕΤΤ και πότε;

Για την υποβολή εντύπου γνωστοποίησης καταχωρητή δεν απατείται η καταβολή εφάπαξ ποσού.

Ετήσιο τέλος – Τέλη ονομάτων χώρου

Καταβάλλετε ετήσιο τέλος ύψους 100 ευρώ, ανεξαρτήτως πλήθους ονομάτων χώρου που διαχειρίζεσθε. Το τέλος εισάγεται αυτόματα ως αρνητικό χρηματικό πόσο στο υποσύστημα του μητρώου ονομάτων χώρου την 20η Ιανουαρίου κάθε έτους. 

Επίσης, αποδίδετε στην ΕΕΤΤ τα τέλη ονομάτων χώρου, σύμφωνα με το Παράρτημα Δ του Κανονισμού.

Τέλη για κάθε πράξη

Καταβάλλετε τέλη ανά πράξη με βάση τον ακόλουθο πίνακα.

Τέλη ονομάτων χώρου
Πράξεις Τέλη που αποδίδει ο καταχωρητής στην ΕΕΤΤ (ποσά σε ευρώ) Ανώτατο όριο τελών που καταβάλλει ο καταχωρούμενος στον καταχωρητή (ποσά σε ευρώ)
Πράξεις με μεταβλητό πεδίο άνω των δύο χαρακτήρων
Εκχώρηση ονόματος χώρου με κατάληξη [.gr] 12,50  44 
Ενεργοποίηση δεσμευμένου ονόματος χώρου με κατάληξη [.gr] 12,50  44 
Μεταβίβαση εκχωρημένου ή ενεργοποιημένου δεσμευμένου ονόματος χώρου με κατάληξη [.gr]  12,50  44 
Μεταβολή επωνυμίας/ονοματεπωνύμου του φορέα εκχωρημένου ή ενεργοποιημένου δεσμευμένου ονόματος χώρου με κατάληξη [.gr] 12,50  44 
Ανανέωση εκχωρημένου ή ενεργοποιημένου δεσμευμένου ονόματος χώρου με κατάληξη [.gr]  12,50 30
Εκχώρηση ονόματος χώρου με κατάληξη [.ελ] 7
44
Ενεργοποίηση δεσμευμένου ονόματος χώρου με κατάληξη [.ελ] 7
44
Μεταβίβαση εκχωρημένου ή ενεργοποιημένου δεσμευμένου ονόματος χώρου με κατάληξη [.ελ]  7 44
Μεταβολή επωνυμίας/ονοματεπωνύμου του φορέα εκχωρημένου ή ενεργοποιημένου δεσμευμένου ονόματος χώρου με κατάληξη [.ελ] 7 44
Ανανέωση εκχωρημένου ή ενεργοποιημένου δεσμευμένου ονόματος χώρου με κατάληξη [.ελ] 7 30
Πράξεις με μεταβλητό πεδίο δύο χαρακτήρων 
Εκχώρηση ονόματος χώρου με κατάληξη [.gr] 300 550
Ενεργοποίηση δεσμευμένου ονόματος χώρου με κατάληξη [.gr] 300 550
Μεταβίβαση εκχωρημένου ή ενεργοποιημένου δεσμευμένου ονόματος χώρου με κατάληξη [.gr]  12,50 44
Μεταβολή επωνυμίας/ονοματεπωνύμου του φορέα εκχωρημένου ή ενεργοποιημένου δεσμευμένου ονόματος χώρου με κατάληξη [.gr] 12,50 44
Ανανέωση εκχωρημένου ή ενεργοποιημένου δεσμευμένου ονόματος χώρου με κατάληξη [.gr]  300 550
Εκχώρηση ονόματος χώρου με κατάληξη [.ελ] 300 550 
Ενεργοποίηση δεσμευμένου ονόματος χώρου με κατάληξη [.ελ] 300 550 
Μεταβίβαση εκχωρημένου ή ενεργοποιημένου δεσμευμένου ονόματος χώρου με κατάληξη [.ελ] 7 44
Μεταβολή επωνυμίας/ονοματεπωνύμου του φορέα εκχωρημένου ή ενεργοποιημένου δεσμευμένου ονόματος χώρου με κατάληξη [.ελ] 7 44
Ανανέωση εκχωρημένου ή ενεργοποιημένου δεσμευμένου ονόματος χώρου με κατάληξη [.ελ] 300 550
Σημείωση:

 • Περιλαμβάνεται το τέλος που αποδίδεται από τον καταχωρητή στην ΕΕΤΤ.
 • Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ.

Τέλη υπηρεσίας αυξημένης ασφαλείας για όνομα χώρου

Για την ενεργοποίηση ή την ανανέωση της υπηρεσίας, αποδίδετε στην ΕΕΤΤ 300 ευρώ. Το ανώτατο όριο που καταβάλλει ο καταχωρούμενος ανέρχεται στα 350 ευρώ, πλέον ΦΠΑ.Η Υπηρεσία Αυξημένης Ασφαλείας (Registry lock) παρέχει αυξημένο επίπεδο ασφαλείας στα ονόματα χώρου με κατάληξη [.gr] ή [.ελ]. Με την αρχική ενεργοποίηση της υπηρεσίας, μεταβολές των στοιχείων του ονόματος χώρου ή άλλες πράξεις (μεταβολή ή/και διαγραφή θυγατρικών εξυπηρετητών του, αλλαγή εγγραφών DS της τεχνολογίας DNSSEC, μεταβίβαση χρήσης/μεταβολή επωνυμίας του φορέα, μεταβολή στοιχείων του φορέα, ενεργοποίηση δεσμευμένης μορφής ονόματος χώρου, διαγραφή ονόματος χώρου ή ενεργοποιημένης δεσμευμένης μορφής του) απαγορεύονται. Οι παραπάνω ενέργειες μπορούν να πραγματοποιηθούν από τον καταχωρητή αποκλειστικά σε συνεργασία με τον φορέα του ονόματος χώρου και μόνο μετά από επικοινωνία του καταχωρητή με το μητρώο.

Τα τέλη καταβάλλονται στην ΕΕΤΤ μέσω του σχετικού υποσυστήματος του μητρώου ονομάτων χώρου (eRegistry). Επίσης, έχετε τη  δυνατότητα να:

 • Καταβάλλετε το χρηματικό ποσό που επιθυμείτε, ώστε να εκτελείτε χρεώσιμες πράξεις στο μητρώο, χωρίς χρονικό περιορισμό. Το χρηματικό ποσό μειώνεται αναλογικά ανά χρεώσιμη πράξη.
 • Πραγματοποιείτε χρεώσιμες πράξεις στο μητρώο έχοντας μηδενικό χρηματικό ποσό για 5 ημερολογιακές ημέρες. Οι συγκεκριμένες πράξεις υπολογίζονται ως αρνητικό χρηματικό ποσό. Εάν το χρηματικό ποσό εξακολουθεί να είναι μηδενικό μετά την πάροδο των 5 ημερών, την επόμενη εργάσιμη ημέρα και σε ώρα η οποία ανακοινώνεται από το μητρώο, διακόπτεται η δυνατότητα εκτέλεσης χρεώσιμων πράξεων στο μητρώο. Για να αποκτήσετε εκ νέου δικαίωμα εκτέλεσης χρεώσιμων πράξεων, πρέπει να καταβάλετε στην ΕΕΤΤ χρηματικό πόσο, τουλάχιστον, ίσο με το αρνητικό χρηματικό ποσό που έχετε καταναλώσει.

7. Μπορώ να απαιτώ από τον καταχωρούμενο την καταβολή τελών για πράξεις σχετικά με ονόματα χώρου, εκτός εκείνων που σχετίζονται με την ΕΕΤΤ;

Ναι, έχετε τη δυνατότητα να χρεώνετε τους καταχωρούμενους για πράξεις σχετικά με ονόματα χώρου που δεν σχετίζονται με την ΕΕΤΤ.

8. Σε περίπτωση που η δήλωση χαρακτηριστεί ανυπόστατη, επιστρέφεται το ποσό που έχει καταβληθεί για τα αντίστοιχα τέλη;

Ναι, το ποσό που έχει καταβληθεί για τα αντίστοιχα τέλη επιστρέφεται.

9. Υπάρχει ανώτατο όριο χρέωσης για πράξεις σχετικά με ονόματα χώρου (εκχώρηση, μεταβίβαση, ανανέωση κ.λπ.);

Ναι, ισχύουν ανώτατα όρια τελών που μπορείτε να απαιτείτε από τους καταχωρουμένους για πράξεις επί ονομάτων χώρου, σύμφωνα με τον Κανονισμό διαχείρισης και εκχώρησης ονομάτων χώρου με κατάληξη [.gr] ή [.ελ]. Επισημαίνεται ότι το όριο ισχύει για πράξεις που σχετίζονται με την ΕΕΤΤ (βλ. ερώτ. 6).

10. Η αλλαγή καταχωρητή χρεώνεται και από ποιον;

Μόνο ο νέος καταχωρητής δύναται να απαιτεί από τον καταχωρούμενο την καταβολή τελών για τη διαδικασία αλλαγής καταχωρητή.

11. Πρέπει να χρησιμοποιώ συγκεκριμένα υποδείγματα δηλώσεων (εκχώρησης, μεταβίβασης, ανανέωσης κ.λπ.);

Ναι, πρέπει να χρησιμοποιείτε τα υποδείγματα δηλώσεων που περιλαμβάνονται στον Κανονισμό διαχείρισης και εκχώρησης ονομάτων χώρου με κατάληξη [.gr] ή [.ελ], μεταξύ άλλων, στα Παραρτημάτων Ε, ΣΤ, H, Θ, Ι, ΙΑ, ΙΣΤ, ΙΖ, ΙΗ και ΙΘ.

12. Ποιες είναι οι προθεσμίες για την καταχώρηση δήλωσης στο μητρώο;

Ισχύουν οι ακόλουθες προθεσμίες.

Είδος αίτησης Προθεσμία καταχώρησης στο μητρώο
Δήλωση εκχώρησης 1 εργάσιμη ημέρα από την υποβολή της
Δήλωση αλλαγής επωνυμίας
Δήλωση ανανέωσης
Δήλωση αλλαγής καταχωρητή 3 εργάσιμες ημέρες από την υποβολή της
Δήλωση μεταβίβασης

13. Σε ποια περίπτωση μπορώ να ανακαλέσω μία δήλωση και εντός ποιας προθεσμίας;

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη δήλωση εκχώρησης, εντός προθεσμίας 5 ημερών από την υποβολή της, εάν μέχρι τότε ο καταχωρούμενος δεν έχει καταβάλει τα αναλογούντα τέλη. Σε αυτήν την περίπτωση, η δήλωση δεν εξετάζεται από την ΕΕΤΤ.

14. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου ως προς την ενημέρωση των καταχωρουμένων;

Οφείλετε να ενημερώνετε τους καταχωρούμενους, με κάθε πρόσφορο μέσο και σε κάθε περίπτωση, πριν την υποβολή δήλωσης καταχώρησης, και να δημοσιεύετε σε εμφανές σημείο στον διαδικτυακό τόπο σας, τα ακόλουθα:

 • Επισήμανση ότι η χρονική προτεραιότητα των δηλώσεων που υποβάλλουν οι καταχωρούμενοι διασφαλίζεται μόνο με την πρωτοκόλληση των δηλώσεων από το μητρώο (όχι με την υποβολή τους στον καταχωρητή).
 • Διαθέσιμους τρόπους επικοινωνίας με το μητρώο.
 • Το χρονικό διάστημα που τυχόν μεσολαβεί από την υποβολή της δήλωσης εκχώρησης μέχρι την καταχώρηση και πρωτοκόλληση στο μητρώο. Το συγκεκριμένο διάστημα σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να είναι ανώτερο της μίας εργάσιμης ημέρας.

Η μη τήρηση των ανωτέρω υποχρεώσεων συνιστά λόγο διαγραφής του καταχωρητή από τον κατάλογο καταχωρητών.

15. Οφείλω να τηρώ αρχείο των εγγράφων που κατατίθενται από τους καταχωρουμένους;

Έχετε υποχρέωση να διατηρείτε, σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή, τα έγγραφα (πρωτότυπα ή μη) τα οποία συνοδεύουν τη δήλωση. H EETT δύναται να απαιτήσει ανά πάσα στιγμή οποιοδήποτε από τα συγκεκριμένα έγγραφα, τα οποία πρέπει να της προωθήσετε εντός 24 ωρών.

16. Πώς μπορώ να εξακριβώσω εάν η δήλωση μεταβολής στοιχείων/επωνυμίας/ονοματεπωνύμου ή μεταβίβασης υποβάλλεται από τον κάτοχο του ονόματος και όχι από άλλο πρόσωπο;

Μπορείτε είτε να ελέγξετε τον κωδικό εξουσιοδότησης ή/και άλλα δηλωτικά της ταυτότητας στοιχεία του (ΑΦΜ,  ΑΔΤ κ.λπ.) είτε να χρησιμοποιείτε προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, που βασίζεται σε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό.

17. Μπορώ να αρνηθώ την παροχή υπηρεσιών σε καταχωρούμενο;

Οφείλετε να παρέχετε αδιακρίτως υπηρεσίες εκχώρησης ονομάτων χώρου, εκτός εάν υφίσταται εύλογη αιτία.

18. Τι πρέπει να κάνω για να παύσω να λειτουργώ ως καταχωρητής;

Για να παύσετε την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών, οφείλετε να ενημερώσετε εγγράφως την ΕΕΤΤ, τουλάχιστον 90 εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, καθώς και τους καταχωρουμένους σας, ώστε να μπορέσουν να μεταφερθούν εγκαίρως σε άλλον καταχωρητή.  Επίσης, πρέπει να προβείτε σε κάθε αναγκαία ενέργεια για τη μεταφορά των ονομάτων χώρου. 

Το αργότερο μετά την παρέλευση των 90 ημερών, η ΕΕΤΤ απενεργοποιεί την πρόσβασή σας στο μητρώο και σας διαγράφει από τον κατάλογο καταχωρητών. Επίσης, δημοσιεύει τη σχετική πληροφορία στον διαδικτυακό τόπο της και καλεί όλους καταχωρούμενους να επιλέξουν νέο καταχωρητή.

19. Ποιες είναι οι τεχνικές απαιτήσεις διασύνδεσης καταχωρητών με τα συστήματα του μητρώου;

Όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι προσβάσιμες μόνο από στατικές διευθύνσεις IP, τις οποίες δηλώνετε στο σύστημα του μητρώου. Απαιτείται η κατοχή τουλάχιστον μίας στατικής IP ανά καταχωρητή. Επίσης, μπορείτε να δηλώνετε περιορισμένο αριθμό στατικών IP, μέσω των οποίων θα πραγματοποιούνται όλες οι συνδέσεις σας με το μητρώο.

Οι παρακάτω υπηρεσίες/εφαρμογές είναι διαθέσιμες τόσο στο παραγωγικό όσο και στο δοκιμαστικό περιβάλλον του μητρώου.

Υπηρεσία EPP

Η υπηρεσία βασίζεται στο πρωτόκολλο EPP (RFC3730, RFC3731, RFC3732, RFC3733, RFC3734, RFC3735 του IETF) και χρησιμοποιείται για τη διασύνδεση του συστήματος του μητρώου με τα δικά σας συστήματα. Μέσω του πρωτοκόλλου EPP (παρέχεται υπό την μορφή XML Web service πάνω από το πρωτόκολλο HTTPS) παρέχεται η δυνατότητα διάθεσης των υπηρεσιών του μητρώου στους τελικούς φορείς ονομάτων, μέσω κατάλληλων εφαρμογών πελάτη EPP των καταχωρητών. Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει να αναπτύξετε ή να προμηθευτείτε εφαρμογή πελάτη που βασίζεται στο πρωτόκολλο EPP και είναι συμβατή με το μητρώο.

Το μητρώο διαθέτει στους καταχωρητές:

Υπηρεσία WHOIS

Η υπηρεσία ενημερώνει για τη διαθεσιμότητα και την εγκυρότητα ενός ονόματος χώρου. Μπορείτε να διαθέσετε εργαλείο ελέγχου ονομάτων μέσω του διαδικτυακού τόπου σας. Χρειάζεται να αναπτύξετε ή να προμηθευτείτε εφαρμογή που είναι συμβατή με την υπηρεσία WHOIS του μητρώου, δεδομένου ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία δεν έχει άμεση σχέση με τη συνήθη υπηρεσία WHOIS που παρέχουν τα περισσότερα μητρώα ονομάτων στο port 43. Η διασύνδεση με την υπηρεσία επιτυγχάνεται μέσω μιας απλής ερώτησης (HTTP request) που εμπεριέχει το όνομα χώρου.

Διαδικτυακή πλατφόρμα διαχείρισης και εκχώρησης ονομάτων χώρου

Μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του μητρώου, οι καταχωρητές έχουν στη διάθεσή τους όλες τις δυνατότητες κατοχύρωσης και διαχείρισης ονομάτων που παρέχονται από την υπηρεσία EPP, χωρίς να απαιτείται η δημιουργία δικής τους εφαρμογής. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα παρέχεται μόνο στους καταχωρητές από στατική διεύθυνση IP υπό την προϋπόθεση της εγκατάστασης ενός ψηφιακού πιστοποιητικού (digital certificate that supports client authentication) στο πρόγραμμα περιήγησης Ιστού (Web browser). Η προμήθεια ενός πιστοποιητικού γίνεται από κάποιο πιστοποιημένο πάροχο ανάλογων υπηρεσιών (π.χ. VERISIGN Class 1, Adacom Class 1). H ψηφιακή υπογραφή πρέπει να εγκατασταθεί σε κάθε browser που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση με τη διαδικτυακή πλατφόρμα του μητρώου.

 • Είδος δημοσίευσης