Σταθερή υπηρεσία

Η σταθερή υπηρεσία σχετίζεται με την επικοινωνία μεταξύ δύο ή περισσότερων σταθμών ραδιοεπικοινωνίας που βρίσκονται σε σταθερή θέση.

Για την υλοποίηση ασύρματων δικτύων της σταθερής υπηρεσίας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων που προβλέπονται στον Κανονισμό Όρων Χρήσης Ραδιοφάσματος. 

Για τη χορήγηση ατομικού δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων (άδεια) για συγκεκριμένη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων, ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στον Κανονισμό χρήσης και χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης μεμονωμένων ραδιοσυχνοτήτων ή ζωνών ραδιοσυχνοτήτων υπό καθεστώς Γενικής Άδειας για την παροχή δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Αιτήσεις

Στις ακόλουθες περιπτώσεις, συνιστάται να συμπληρώνετε, προς διευκόλυνσή σας, την ηλεκτρονική αίτηση:

  • Χορήγηση νέου δικαιώματος χρήσης.
  • Τροποποίηση υφιστάμενου δικαιώματος.
  • Ανάκληση υφιστάμενου δικαιώματος.
  • Τροποποίηση στοιχείων (π.χ. επικοινωνίας) κατόχου δικαιώματος.

Πριν την υποβολή αίτησης, διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες οδηγίες συμπλήρωσης, προς αποφυγή παραλείψεων που ενδέχεται να καθυστερήσουν τη διαδικασία διεκπεραίωσης.