MENU
Αναζήτηση

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Αρχική > Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί > Ηλεκτρονικός ανοικτός διεθνής διαγωνισμός «Ανάπτυξη Δικτύου Σταθερών και Κινητών Σταθμών Εποπτείας Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων, Ασύρματου Ψηφιακού...
Title Date Icon 19/05/21

Ηλεκτρονικός ανοικτός διεθνής διαγωνισμός «Ανάπτυξη Δικτύου Σταθερών και Κινητών Σταθμών Εποπτείας Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων, Ασύρματου Ψηφιακού Δικτύου Φωνής και Ασύρματου Δικτύου Μετάδοσης Δεδομένων»

Status Start Icon

Έναρξη

Status End Icon

Λήξη

Status info Icon

Κατάσταση

Έναρξη:

19/05/2021

Λήξη:

25/10/2021 Status end time 15:00

Κατάσταση:

Status Icon Close Κλειστή

ΑΔΑΜ: 21PROC008630768ΑΔΑ: ΨΤΤΣ639-82Χ

ΑΔΑΜ: 21REQ008630513

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό για την ανάθεση της Σύμβασης Προμήθειας Αγαθών με τίτλο: «Ανάπτυξη Δικτύου Σταθερών και Κινητών Σταθμών Εποπτείας Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων, Ασύρματου Ψηφιακού Δικτύου Φωνής και Ασύρματου Δικτύου Μετάδοσης Δεδομένων».

Η προμήθεια αφορά στο Υποέργο 7 της Πράξης «Ανάπτυξη καινοτόμου Εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ΣΕΦΕ)», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)), από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα ιδίως στο Ν. 4314/2014 και από τον προϋπολογισμό της Αναθέτουσας Αρχής. Φορείς χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης μέσω του ΠΔΕ και η Αναθέτουσα Αρχή με ίδιους πόρους. Η παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, δηλαδή το σύνολο των δαπανών του Έργου (κοινοτική συνδρομή και εθνική συμμετοχή) θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τη Συλλογική Απόφαση με κωδ. ΣΑ Ε1631 και κωδ. Πράξης ΣΑ (κωδικό ενάριθμου) 2018ΣΕ16310003.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Οργανισμός: ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)
Διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 60, Μαρούσι, 15125, Ελλάδα
Τηλέφωνο: +30 21 0615 1000,
Τηλεομοιοτυπία (Φαξ): +30 21 0610 5049
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail):  info@eett.gr
Διεύθυνση Internet (URL)www.eett.gr

1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
Το αντικείμενο της σύμβασης έχει ως στόχο την ανάπτυξη ενός συστήματος τεχνολογιών, που θα υποστηρίξει τις διαδικασίες Εποπτείας Φάσματος στην Επικράτεια και χωρίζεται σε τρία διακριτά Τμήματα:

 1. Σταθεροί και Κινητοί Σταθμοί Εποπτείας,
 2. Ασύρματο Δίκτυο Επικοινωνίας Φωνής για την κάλυψη αναγκών Εποπτείας Φάσματος,
 3. Ασύρματο Δίκτυο Μετάδοσης Δεδομένων.

Στο Τμήμα 1 η Αναθέτουσα Αρχή στοχεύει στην ανάπτυξη και τη λειτουργία ενός τεχνολογικά καινοτόμου, σύγχρονου και γεωγραφικά εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος, που θα
αποτελείται από συνολικά εκατόν εξήντα (160) Σταθερούς Σταθμούς Εποπτείας (ΣΣΕ). Οι ΣΣΕ θα υποστηρίξουν ένα σύνολο λειτουργιών, εποπτείας φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, γεωεντοπισμού και ανάλυσης, αναγνώρισης, κατηγοριοποίησης και αποδιαμόρφωσης λαμβανόμενων σημάτων και θα εγκατασταθούν σε υφιστάμενες δομικές κατασκευές (πυλώνες, ιστούς, οικίσκους) σε ένα σύνολο περιοχών της Ελλάδας. Οι ΣΣΕ θα είναι τοπικά, αλλά και εξ αποστάσεως διαχειριζόμενοι μέσω κατάλληλου λογισμικού, το οποίο θα εγκατασταθεί σε εικονική υποδομή με υψηλή επεξεργαστική ισχύ και θα είναι προσβάσιμοι από τους σταθμούς εργασίας στα Κέντρα Ελέγχου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε συνδυασμό με τους ΣΣΕ, η Αναθέτουσα Αρχή θα προμηθευτεί δέκα (10) Μεταφερόμενους Σταθμούς Εποπτείας για την κάλυψη ειδικών αναγκών εποπτείας φάσματος, καθώς και έξι (6) Κινητούς Σταθμούς Εποπτείας (ΚΣΕ) επί ειδικά μετασκευασμένων 4×4 ευέλικτων οχημάτων.

Στο Τμήμα 2 η Αναθέτουσα Αρχή στοχεύει στην ανάπτυξη και λειτουργία ενός Ασύρματου Δικτύου Επικοινωνίας Φωνής βασισμένο στην τεχνολογία D.M.R. με στόχο την υποστήριξη της
επιχειρησιακής λειτουργίας των κλιμακίων εποπτείας φάσματος. Το συγκεκριμένο δίκτυο θα καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της Επικράτειας και θα βοηθήσει ιδιαίτερα στον τομέα των αναγκών επικοινωνίας των κλιμακίων της Αναθέτουσας Αρχής κατά τις διαδικασίες υποστήριξης εκτάκτων καταστάσεων, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου η διαθεσιμότητα των δικτύων κινητής τηλεφωνίας είναι χαμηλή.

Στο Τμήμα 3 η Αναθέτουσα Αρχή στοχεύει στην ανάπτυξη και λειτουργία ενός Δικτύου Δεδομένων βασισμένο σε μικροκυματικές ραδιοζεύξεις, το οποίο θα εξασφαλίζει τη διασύνδεση των ΣΣΕ
και των επαναληπτών του δικτύου φωνής με τα Κέντρα Ελέγχου της, υποστηρίζοντας την απρόσκοπτη και ασφαλή μεταφορά μετρητικών δεδομένων και δεδομένων φωνής.

Επιπλέον, στο αντικείμενο κάθε Τμήματος περιλαμβάνονται οι εξής υπηρεσίες:

 1. Υπηρεσίες εκπαίδευσης, που θα καλύπτουν πλήρως το αντικείμενο κάθε Τμήματος για την επίτευξη των στόχων της Αναθέτουσας Αρχής,
 2. Υπηρεσίες Συντήρησης και Υποστήριξης για την Περίοδο Εγγύησης Καλής Λειτουργίας διάρκειας δύο (2) ετών από την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της υλοποίησης του αντικειμένου του Τμήματος, χωρίς κόστος για την Αναθέτουσα Αρχή,
 3. Υπηρεσίες Συντήρησης και Υποστήριξης για την Περίοδο Συντήρησης και Υποστήριξης διάρκειας πέντε (5) ετών μετά τη λήξη της Περιόδου Εγγύησης Καλής Λειτουργίας.

Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία υποβάλλοντας προσφορά είτε για ένα ή περισσότερα τμήματα είτε για το σύνολο των τμημάτων, στο σύνολο δε των ζητούμενων υπηρεσιών και προμήθειας εκάστου τμήματος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Διακήρυξη.

Τα προς προμήθεια είδη της παρούσας κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 38424000-3, 38433200-1, 38433300-2, 32418000-6, 32510000-1, 32412000-4. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 80531200-7, 50324100-3, 50332000-1, 50333000-8, 50334400-9 και 71356300-1.

Το φυσικό αντικείμενο του Έργου δύναται να προσαυξηθεί σε περιεχόμενο και διάρκεια μέσω των παρακάτω:

α) Κατακύρωση μεγαλύτερου φυσικού αντικειμένου
Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει και η Αναθέτουσα Αρχή να αποδεχτεί την κατακύρωση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού για φυσικό αντικείμενο μεγαλύτερο έως και 15% του προσφερόμενου εξοπλισμού, όπως ορίζεται στο άρθρο 105 παρ. 1 του Ν. 4412/2016.

β) Άσκηση από την Αναθέτουσα Αρχή του δικαιώματος προαίρεσης, ανερχόμενου σε ποσό έως και 18.990.493,55 € (δεκαοκτώ εκατομμύρια εννιακόσιες ενενήντα χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα τρία ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. (τροποποίηση της αρχικής σύμβασης κατά τη διάρκειά της, σύμφωνα με την περ. α της παρ. 1 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016).

Το δικαίωμα προαίρεσης της Αναθέτουσας Αρχής περιλαμβάνει:

 • Την προμήθεια πρόσθετου εξοπλισμού, που συνιστά το αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης.
 • Την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών εκπαίδευσης, που συνιστά το αντικείμενο της παρούσας.
 • Την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης, όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, για χρονικό διάστημα από ένα (1) έως και τρία (3) έτη μετά τη λήξη της αρχικής σύμβασης, ήτοι μετά τη λήξη της πενταετούς περιόδου Συντήρησης και Υποστήριξης.
 • Την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης, όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, για χρονικό διάστημα έως και οκτώ (8) ετών μετά το πέρας της Περιόδου Εγγύησης Καλής Λειτουργίας του πρόσθετου εξοπλισμού που θα αποκτηθεί και εγκατασταθεί με άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης ή/και κατακύρωση μεγαλύτερου φυσικού αντικειμένου.

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης με την προαίρεση ανέρχεται στο ποσό των εξήντα εννέα εκατομμυρίων δεκατεσσάρων χιλιάδων δυο ευρώ και ενός λεπτού (69.014.002,01 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % ύψους δεκατριών εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών (13.357.548,78 €) (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: πενήντα πέντε εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες τετρακόσια πενήντα τρία ευρώ και είκοσι τρία λεπτά (55.656.453,23 €)).

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των σαράντα ενός εκατομμυρίων πεντακοσίων ενενήντα μίας χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα ευρώ (41.591.680,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %, ύψους οκτώ εκατομμυρίων πενήντα χιλιάδων δυο ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (8.050.002,58 €) (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: τριάντα τρία εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα μία χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα επτά ευρώ και σαράντα δύο λεπτά (33.541.677,42 €)).

Τα δικαιώματα προαίρεσης ανέρχονται στο ποσό των είκοσι επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων τριακοσίων είκοσι δύο ευρώ και ενός λεπτού (27.422.322,01 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ύψους πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων επτά χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα έξι ευρώ και είκοσι λεπτών (5.307.546,20 €) (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: είκοσι δύο εκατομμύρια εκατόν δέκα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά (22.114.775,81 €)).

4. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΕΛΛΑΔΑ

5. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

Η διάρκεια του Έργου (παράδοση με το «κλειδί στο χέρι») ορίζεται για κάθε Τμήμα:

Τμήμα 1: Σταθεροί και Κινητοί Σταθμοί Εποπτείας

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εκατόν έξι (106) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.

Ειδικότερα: Ο χρόνος για την παράδοση με το «κλειδί στο χέρι» του Τμήματος 1: Σταθεροί και Κινητοί Σταθμοί Εποπτείας (μέχρι και τη Φάση της Οριστικής Παραλαβής) ορίζεται σε είκοσι δύο (22) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η περίοδος Εγγύησης Καλής Λειτουργίας έχει διάρκεια είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής της υλοποίησης του Μέρους 1 του Τμήματος. Η περίοδος Συντήρησης και Υποστήριξης έχει διάρκεια εξήντα (60) μήνες μετά τη λήξη της περιόδου Εγγύησης Καλής Λειτουργίας.

Τμήμα 2: Ασύρματο Δίκτυο Επικοινωνίας Φωνής για την κάλυψη αναγκών Εποπτείας Φάσματος

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εκατό (100) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.

Ειδικότερα: Ο χρόνος για την παράδοση με το «κλειδί στο χέρι» του Τμήματος 2: Ασύρματο Δίκτυο Επικοινωνίας Φωνής για την κάλυψη αναγκών Εποπτείας Φάσματος (μέχρι και τη Φάση της Οριστικής Παραλαβής) ορίζεται σε δεκαέξι (16) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η περίοδος Εγγύησης Καλής Λειτουργίας έχει διάρκεια είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία οριστικής παραλαβή της υλοποίησης του Μέρους 1 του Τμήματος. Η περίοδος Συντήρησης και Υποστήριξης έχει διάρκεια εξήντα (60) μήνες μετά τη λήξη της περιόδου Εγγύησης Καλής Λειτουργίας.

Τμήμα 3: Ασύρματο Δίκτυο Μετάδοσης Δεδομένων

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ενενήντα επτά (97) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.

Ειδικότερα: Ο χρόνος για την παράδοση με το «κλειδί στο χέρι» του Τμήματος 3: Ασύρματο Δίκτυο Μετάδοσης Δεδομένων (μέχρι και τη Φάση της Οριστικής Παραλαβής) ορίζεται σε δεκατρείς (13) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η περίοδος Εγγύησης Καλής Λειτουργίας έχει διάρκεια είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία οριστικής παραλαβή της υλοποίησης του Μέρους 1 του Τμήματος. Η περίοδος Συντήρησης και Υποστήριξης έχει διάρκεια εξήντα (60) μήνες μετά τη λήξη της περιόδου Εγγύησης Καλής Λειτουργίας.

7. ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

α) Διάθεση Εγγράφων Διαγωνισμού: Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να προμηθεύονται τα τεύχη του Διαγωνισμού από το δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ (www.eett.gr) και από τη δικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

β) Προθεσμία υποβολής των σχετικών αιτήσεων για παροχή διευκρινίσεων: δώδεκα (12) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών.

8. ΠΑΡΑΛΑΒΗ–ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

α) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών: Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr τις προσφορές τους, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr), ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής. Η έντυπη υποβολή στοιχείων και δικαιολογητικών γίνεται σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης.

β) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν: Ελληνική.

γ) Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 19/7/2021 και ώρα  15:00.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 20/7/2021 και ώρα  10:00, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr .

9. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΘΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ: Δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του Διαγωνισμού.

10. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, υπολογιζόμενη με βάση συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά, σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στα συμβατικά τεύχη.

11. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕΕΕ: 12/5/2021

Excel Icon
RFPSEFEYP7 Μέγεθος 4.8101MB

Πορεία διαγωνισμού

 • Είδος δημοσίευσης