Αποτελέσματα ελέγχων Καθαρού Κόστους Καθολικής Υπηρεσίας

Η ΕΕΤΤ εκδίδει απόφαση για τον υπολογισμό του Καθαρού Κόστους Καθολικής Υπηρεσίας (ΚΚΚΥ), κατόπιν διεξαγωγής ελέγχου στα στοιχεία που υποβάλλει ο πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας (ΚΥ).

Ακολουθούν τα αποτελέσματα ελέγχων: