Γραφήματα

Παρουσιάζονται τα συγκριτικά γραφήματα της απόδοσης των παρόχων βάσει των Δεικτών Ποιότητας (ΔΠ) υπηρεσιών σταθερών επικοινωνιών, υπηρεσιών εξυπηρέτησης τελικών χρηστών και υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου (σύμφωνα με την Απόφαση της EETT 991/7B/17-5-2021 – ΦΕΚ 2394/Β/7-6-2021) για το έτος 2022.

X01: Ποσοστό χρησιμοποίησης συνδέσμων

Στα παρακάτω γραφήματα απεικονίζεται ο μέσος όρος των μετρήσεων: α) Για το σύνολο των διασυνδέσεων με άλλα αυτόνομα δίκτυα σε υποδομές Σημείων Ανταλλαγής Κίνησης Διαδικτύου (Internet Exchange Points, IXP) εντός Ελλάδας, β) Για το σύνολο των διασυνδέσεων με άλλα αυτόνομα εθνικά δίκτυα εκτός υποδομών Σημείων Ανταλλαγής Κίνησης Διαδικτύου, γ) Για το σύνολο των διασυνδέσεων με άλλα αυτόνομα διεθνή δίκτυα εκτός υποδομών Σημείων Ανταλλαγής Κίνησης Διαδικτύου.

Για κάθε κατηγορία συνδέσμων, παρουσιάζεται το μέσο ποσοστό (%) χρησιμοποίησης και το μέγιστο ποσοστό1 (%) χρησιμοποίησης του συνόλου των συνδέσμων που ανήκουν στην κατηγορία, ανά εβδομάδα της περιόδου μέτρησης, ξεχωριστά για την κατεύθυνση αποστολής (TX) και την κατεύθυνση λήψης (RX).

* Λαμβάνεται ο μέσος όρος των μεγίστων για τις ημέρες της εβδομάδας.

setup2-1.2022


setup2-2.2022


setup2-3.2022

Σ01: Χρόνος παροχής αρχικής σύνδεσης

Στα παρακάτω γραφήματα εμφανίζεται ο χρόνος παροχής αρχικής σύνδεσης για το 50ο εκατοστημόριο (μεσαία τιμή) και το 95ο εκατοστημόριο (ανώτερη τιμή που περιλαμβάνει το 95% των μετρήσεων) για τις νέες συνδέσεις σε όλη την επικράτεια, καθώς και ο αριθμός νέων συνδέσεων για κάθε πάροχο.

setup3-1


setup3-2

Σ02: Ποσοστό αναφορών βλάβης

Στο παρακάτω γράφημα απεικονίζονται τα ποσοστά αναφορών βλάβης ανά πάροχο σε όλη την Επικράτεια.

setup4-1

Σ03: Xρόνος αποκατάστασης βλαβών

Σημείωση: Στο Β εξάμηνο 2022 δεν περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα της εταιρείας Nova, λόγω εντοπισμού λαθών.

setup5-1


setup5-2

Ε01: Ποσοστό αναπάντητων κλήσεων

setup6-1.2022


setup6-2.2022

E02: Xρόνος απόκρισης σε τηλεφωνικούς αριθμούς εξυπηρέτησης τελικών χρηστών

Στα παρακάτω γραφήματα απεικονίζεται το 50ο εκατοστημόριο (μεσαία τιμή) και το 95ο εκατοστημόριο (ανώτερη τιμή που περιλαμβάνει το 95% των μετρήσεων) του χρόνου απόκρισης ανά τηλεφωνικό αριθμό εξυπηρέτησης, καθώς και το ποσοστό των κλήσεων που απαντήθηκαν εντός 60 δευτερολέπτων.

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται ξεχωριστά για τις γραμμές βλαβοληψίας γραμμές βλαβοληψίας και για τις υπόλοιπες γραμμές εξυπηρέτησης.*

* Δεν περιλαμβάνονται αποτελέσματα για τους αριθμούς 13731, 13831, 13832 της εταιρείας Nova και 13700, 13800 της εταιρείας Wind, λόγω εντοπισμού λαθών.

setup7-1


setup7-2


setup7-3


setup7-4

Ε03: Ποσοστά και χρόνοι επίλυσης παραπόνων συνδρομητών

Στα παρακάτω γραφήματα απεικονίζεται το 50ο εκατοστημόριο (μεσαία τιμή) και το 95ο εκατοστημόριο του χρόνου επίλυσης των παραπόνων που επιλύθηκαν στην υπό εξέταση χρονική περίοδο (ανεξαρτήτως της ημερομηνίας υποβολής). Γίνεται κατηγοριοποίηση σχετικά με το αν το παράπονο αναφέρεται στο σταθερό ή στο κινητό δίκτυο ή και στα δύο (π.χ. παράπονα για ενοποιημένες υπηρεσίες2). Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο ίδιο διάγραμμα για κοινές κατηγορίες παραπόνων μεταξύ των παρόχων.

* Παράπονα για ενοποιημένες υπηρεσίες αναφέρθηκαν μόνο από την εταιρεία Wind.

setup8-1.2022


setup8-2.2022


setup8-3.2022


setup8-4.2022


setup8-5.2022


setup8-6.2022

K01: Χρόνος απόκρισης υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου

Στα επόμενα γραφήματα απεικονίζεται το 50o εκατοστημόριο (μεσαία τιμή) και το 95ο εκατοστημόριο του χρόνου απόκρισης για κάθε αριθμό τηλεφωνικού καταλόγου, καθώς και το ποσοστό των κλήσεων που απαντώνται εντός 20 δευτερολέπτων από τη στιγμή της εγκατάστασης της κλήσης.

setup9-1.2022


setup9-2.2022

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (DISCLAIMER): Επισημαίνεται ότι η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων δεν ενέχει χαρακτήρα πιστοποίησής τους από την ΕΕΤΤ. Τα αποτελέσματα για τους Δ.Π. δημοσιεύονται στον παρόντα ιστότοπο, όπως κοινοποιούνται στην ΕΕΤΤ από τους υπόχρεους παρόχους. Η ΕΕΤΤ προβαίνει σε ελέγχους των αποτελεσμάτων κατά το μέτρο του δυνατού, ωστόσο δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε σφάλματα κατά τη μέτρηση ή την επεξεργασία των αποτελεσμάτων από τους παρόχους. Σε κάθε περίπτωση, εφιστάται η προσοχή των ενδιαφερομένων κατά τη χρήση των αποτελεσμάτων αυτών.