Τηλεμετρία / Tηλεχειρισμός

Με την τηλεμετρία μεταδίδονται ασύρματα και αυτοματοποιημένα μετρήσεις ή άλλα δεδομένα, που συλλέγονται και καταγράφονται σε απομακρυσμένες ή δυσπρόσιτες θέσεις, σε άλλα σημεία στα οποία γίνεται η επεξεργασία τους. Με τον τηλεχειρισμό μεταδίδονται ασύρματα σήματα, ώστε να ενεργοποιείται, τροποποιείται ή τερματίζεται από απόσταση η λειτουργία συσκευών.

Για τη λειτουργία ασυρμάτων δικτύων για τηλεμετρία ή/και τηλεχειρισμό, χρησιμοποιούνται οι ζώνες ραδιοσυχνοτήτων που προβλέπονται στον Κανονισμό όρων χρήσης ραδιοφάσματος. Σε περίπτωση που απαιτείται χορήγηση ατομικού δικαιώματος, για συγκεκριμένη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων, πρέπει να ακολουθήσετε τη διαδικασία που καθορίζεται στον Κανονισμό χρήσης και χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης μεμονωμένων ραδιοσυχνοτήτων ή ζωνών ραδιοσυχνοτήτων υπό καθεστώς Γενικής Άδειας.

Αιτήσεις

Στις ακόλουθες περιπτώσεις, χρειάζεται να συμπληρώσετε, την ηλεκτρονική αίτηση:

  • Χορήγηση  νέου δικαιώματος χρήσης.
  • Τροποποίηση υφιστάμενου δικαιώματος.
  • Ανάκληση υφιστάμενους δικαιώματος.
  • Αλλαγή στοιχείων (π.χ. επικοινωνίας) κατόχου δικαιώματος χρήσης. 

Πριν την υποβολή αίτησης, διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες οδηγίες συμπλήρωσης, προς αποφυγή παραλείψεων που ενδέχεται να καθυστερήσουν τη διαδικασία διεκπεραίωσης. 

Για τη διευκόλυνση της επεξεργασίας του αιτήματός σας, ιδίως σε περίπτωση που o αριθμός των σταθμών του αιτούμενου δικτύου είναι μεγαλύτερος από 10, πρέπει να συμπληρώσετε τους πίνακες του αρχείου excel που περιλαμβάνεται στην αίτηση. 

Τέλη

Καταβάλλετε τέλη ύψους 430 ευρώ, ανά εκπεμπόμενη συχνότητα εύρους 12,5KHz.

Τα τέλη καθορίζονται στον Κανονισμό καθορισμού των τελών εκχώρησης και χρήσης φάσματος ραδιοσυχνοτήτων (παρ. 4, Παράρτημα Α).