Δοκιμαστική λειτουργία

H ΕΕΤΤ χορηγεί προσωρινά δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, για σκοπούς δοκιμαστικής λειτουργίας, σε:

  • Παρόχους δημοσίων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, για να αξιολογούν την επίδοση ασύρματων δικτύων που σχεδιάζουν να εγκαταστήσουν εντός του φάσματος συχνοτήτων, που κατέχουν ή έχουν σκοπό να δραστηριοποιηθούν.
  • Κατασκευαστές για να αξιολογούν την επίδοση ραδιοεξοπλισμού στο φάσμα συχνοτήτων που λειτουργεί και να ρυθμίζουν τις επιμέρους παραμέτρους της δοκιμαστικής λειτουργίας.

Επισημαίνεται ότι η παραπάνω αρμοδιότητα της ΕΕΤΤ δεν αφορά σε δίκτυα δημοσίων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, καθώς και σε άλλα κρατικά δίκτυα.

Τα δικαιώματα χορηγούνται εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα φάσματος και πληρούνται οι τεχνικοί και λοιποί όροι που ορίζονται στο σχετικό νομοθετικό-κανονιστικό πλαίσιο. Σε περίπτωση που το φάσμα ραδιοσυχνοτήτων, για το οποίο εκδηλώνεται ενδιαφέρον, έχει ήδη χορηγηθεί σε πάροχο ή άλλον χρήστη, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του.

Όροι χορήγησης

Δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για δοκιμαστική λειτουργία χορηγούνται σε βάση μη παρεμβολής και μη προστασίας ως προς τα υφιστάμενα συστήματα/χρήσεις του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό όρων χρήσης ραδιοφάσματος, τον Εθνικό Κανονισμό Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ) και τις αποφάσεις/συστάσεις των αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή της Ευρωπαϊκής Συνδιάσκεψης Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations-CEPT).

Ειδικά για τους κατασκευαστές ραδιοεξοπλισμού, λαμβάνονται υπόψη επίσης, οι αποφάσεις αρμοδίων οργάνων στη χώρα στην οποία πρόκειται να διατεθεί ο δοκιμαστικός εξοπλισμός και οι αποφάσεις της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (International Telecommunication Union-ITU).

Η τήρηση των όρων των χορηγούμενων δικαιωμάτων αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των κατόχων. Επισημαίνεται ότι τα συγκεκριμένα δικαιώματα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή την κάλυψη ιδίων αναγκών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Απαιτήσεις ως προς τον ραδιοεξοπλισμό

O χρησιμοποιούμενος ραδιοεξοπλισμός πρέπει να συμμορφώνεται με την Οδηγία για τον ραδιοεξοπλισμό 2014/53/ΕΕ, που έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία με το ΠΔ 98/2017.

Επιτρέπεται η δοκιμαστική λειτουργία ραδιοεξοπλισμού που δεν έχει λάβει πιστοποιητικό συμμόρφωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 98/2017, εφόσον ακολουθούνται οι προαναφερόμενες διαδικασίες και όροι και επίσης, τηρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο ΠΔ 98/2017.

Διάρκεια δικαιωμάτων – Τέλη

  • Διάρκεια: Ένας μήνας, με δυνατότητα ανανέωσης άπαξ για έναν επιπλέον μήνα, κατόπιν αιτήματος.
    Δύναται να χορηγηθούν δικαιώματα για μεγαλύτερη διάρκεια, μετά από πλήρη και αιτιολογημένη τεκμηρίωση του ενδιαφερομένου.
  • Τέλη: 115 ευρώ ανά μήνα και θέση (Κανονισμός τελών της ΕΕΤΤ), εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από ειδικούς όρους.

Ειδικοί όροι

Η ΕΕΤΤ καθορίζει τις προτεινόμενες φασματικές ζώνες, γεωγραφικές περιοχές, χρονικές περιόδους και άλλους ειδικούς όρους (συμπεριλαμβανομένων εκπτώσεων στα τέλη) για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για δοκιμαστική λειτουργία.