Σύστημα Εποπτείας Φάσματος

 

Με την Πράξη “Ανάπτυξη καινοτόμου εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών” (ΣΕΦΕ) διασφαλίζεται:

 • Εντοπισμός εκπομπών που δεν έχουν αδειοδοτηθεί ή δεν πληρούν τα χαρακτηριστικά κάλυψης του εθνικού σχεδιασμού.
 • Εντοπισμός εκπομπών που δεν πληρούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά βάσει της άδειας τους.
 • Εντοπισμός παρεμβολών από νόμιμους ή μη πομπούς.
 • Ευρύτατη γεωγραφική, τεχνολογική και φασματική κάλυψη της Ελληνικής Επικράτειας και άμεση επέμβαση τεχνικών κλιμακίων προς επίλυση ζητημάτων παρεμβολών.
 • Τήρηση των όρων χρήσης φάσματος σε επίπεδο διεθνούς συντονισμού.

 

 

Το ΣΕΦΕ περιλαμβάνει τα παρακάτω υποσυστήματα:

 • Σταθερούς και κινητούς σταθμούς εποπτείας.
 • Μεταφερόμενα συστήματα ραδιογωνιομέτρησης σε συνδυασμό με δέκτες εποπτείας.
 • Υπερελαφρείς δέκτες εποπτείας, φορητούς φασματικούς αναλυτές.
 • Τηλεκατευθυνόμενα πτητικά μέσα (Drones).
 • Σταθερό σταθμό ραδιογωνιομέτρησης εκπομπών HF.
 • Σύστημα μέτρησης ποιότητας υπηρεσίας ψηφιακής ευρυεκπομπής, ασύρματο δίκτυο επικοινωνίας φωνής για την κάλυψη αναγκών εποπτείας φάσματος.
 • Ασύρματο δίκτυο δεδομένων για την ασφαλή διασύνδεση των σταθμών εποπτείας.

Η Πράξη περιλαμβάνει τα παρακάτω υποέργα:

 • Προμήθεια Μεταφερόμενων Συστημάτων Ραδιογωνιομέτρησης σε συνδυασμό με Δέκτες Εποπτείας Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων.
 • Προμήθεια Υπερελαφρειών Δεκτών Εποπτείας Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων.
 • Προμήθεια Φορητών Φασματικών Αναλυτών.
 • Προμήθεια Τηλεκατευθυνόμενων Πτητικών Μέσων στα οποία θα εγκατασταθούν φορητά συστήματα εποπτείας Φάσματος.
 • Προμήθεια και Εγκατάσταση Σταθερού Σταθμού Ραδιογωνιομέτρησης HF (ΣΣΡHF).
 • Προμήθεια και Εγκατάσταση Δικτύου Μέτρησης Ποιότητας Υπηρεσίας Ψηφιακής Τηλεόρασης.
 • Ανάπτυξη Δικτύου Σταθερών και Κινητών Σταθμών Εποπτείας Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων, Ασύρματου Ψηφιακού Δικτύου Φωνής και Ασύρματου Δικτύου Μετάδοσης Δεδομένων.

Ο αρχικός προϋπολογισμός της Πράξης ανέρχεται στο ποσό των 30.000.000 ευρώ. Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους.

 

Εικονίδιο

Σύντομη περιγραφή Ανάπτυξη καινοτόμου εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών