MENU
Αναζήτηση

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Ωφελούμενος πληθυσμός

 

Με την υλοποίηση της Πράξης και τη θέση σε επιχειρησιακή λειτουργία των υποσυστημάτων του ΣΕΦΕ αναμένονται τα ακόλουθα άμεσα αποτελέσματα:

  • Το δίκτυο σταθερών σταθμών του ΣΕΦΕ αυξάνει δραματικά τη δυνατότητα μόνιμης εποπτείας σε πολύ μεγάλη γεωγραφική έκταση, επιτρέπει την παρακολούθηση της χρήσης του φάσματος σε σημεία κομβικής σημασίας (ιδίως για οικονομικούς λόγους), όπως αεροδρόμια, σταθμούς επικοινωνίας της ΥΠΑ κλπ., ενώ σε συνδυασμό με τις νέες κινητές και μεταφερόμενες μονάδες, θα έχει πλέον τη δυνατότητα άμεσης ανάπτυξης σε ευρύτερες χερσαίες και θαλάσσιες γεωγραφικές περιοχές.
  • Ο σταθερός, κινητός, μεταφερόμενος και φορητός εξοπλισμός του ΣΕΦΕ θα παρέχει στην ΕΕΤΤ, τη δυνατότητα εποπτείας του φάσματος αφενός στα μεγάλα αστικά κέντρα (με χρήση μόνιμων εγκαταστάσεων) όσο και σε μικρότερα (με την προσωρινή εγκατάσταση εξοπλισμού ανά περίοδο ενδιαφέροντος) και αφετέρου σε απομακρυσμένα και δύσβατα σημεία όπου απαιτείται η συνεχής και απρόσκοπτη χρήση του φάσματος. Με τον τρόπο αυτό η ΕΕΤΤ θα αποκτήσει τη δυνατότητα αντιμετώπισης περιστατικών που αφορούν το σύνολο σχεδόν του πληθυσμού, δεδομένου ότι αίρονται οι περιορισμοί πρόσβασης με τη χρησιμοποίηση κατάλληλου και εξειδικευμένου ανά περίπτωση εξοπλισμού εποπτείας.
  • Ο χρόνος απόκρισης της ΕΕΤΤ σε θέματα εντοπισμού παρεμβολής και καταγραφής κατάληψης φάσματος μειώνεται δραματικά.
  • Ο εξοπλισμός εποπτείας και ραδιογωνιομέτρησης του ΣΕΦΕ λειτουργεί μέχρι τη συχνότητα των 6GHz (και εφόσον κριθεί απαραίτητο δύναται να φθάσει μέχρι τα 8GHz), καλύπτοντας και τις νέες ζώνες συχνοτήτων όπου αναπτύσσονται νέα, καινοτόμα συστήματα επικοινωνίας, καθώς και ευρυζωνικές (ασύρματες) υποδομές. Με ειδικό φορητό εξοπλισμό (δέκτες και κεραίες) παρέχεται δυνατότητα εποπτείας μέχρι τα 100GHz, καλύπτοντας όλο το φάσμα ειδικού ενδιαφέροντος. Περαιτέρω, με τη χρήση νέων τεχνολογιών διόπτευσης, μικρών μεταφερόμενων σταθμών, κεραιών διπλής πόλωσης, ιπτάμενων δεκτών και με τον σταθμό HF, η ΕΕΤΤ, και κατ’ επέκταση η Ελλάδα, θα έχει τη δυνατότητα καταγραφής και εντοπισμού του σημείου εκπομπής σημάτων που προκαλούν παρεμβολές σε ένα εξαιρετικά μεγάλο εύρος του φάσματος συχνοτήτων. Επιπλέον, ο νέος εξοπλισμός θα παρέχει δυνατότητες καταγραφής και ανάλυσης ψηφιακών εκπομπών (συμπεριλαμβανομένων των DTV, DAB, 5G).

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ωφελούμενος πληθυσμός της Πράξης είναι:

  • Οι επιχειρήσεις και οι πολίτες που συναλλάσσονται με την ΕΕΤΤ, καθώς η Πράξη ενισχύει τη διοικητική ικανότητα της ΕΕΤΤ, έτσι ώστε να καταστεί αποδοτικότερη στην παροχή υπηρεσιών προς επιχειρήσεις / καταναλωτές / πολίτες, συνδυάζοντας απλούστευση και ηλεκτρονικοποίηση διαδικασιών με ταχύτερες υπηρεσίες και μεγαλύτερο αριθμό συναλλαγών.
  • Η ίδια η ΕΕΤΤ ως Ανεξάρτητη Αρχή με αρμοδιότητες ρύθμισης εποπτείας και ελέγχου, δεδομένου ότι το ΣΕΦΕ αυξάνει την παραγωγικότητα της, βελτιώνει και επιταχύνει την απόκριση της στην αυτεπάγγελτη ή/και μετά από καταγγελία χρηστών φάσματος διασφάλιση της καθαρότητας του σπάνιου πόρου του φάσματος συχνοτήτων. Ειδικότερα, το ΣΕΦΕ θα συμβάλει στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, καθώς έμπρακτα επιτυγχάνεται η αναβάθμιση της ποιότητας εξυπηρέτησης (ευκολία πρόσβασης, ταχύτητα εξυπηρέτησης, υπηρεσίες μιας στάσης) της ΕΕΤΤ με τις επιχειρήσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, προς όφελος της επιτάχυνσης της ψηφιακής οικονομίας.

Παράλληλα, θα επιτευχθούν και θα υποστηριχθούν ευρύτεροι αναπτυξιακοί στόχοι της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής (ΕΨΣ) και της εθνικής οικονομίας, καθώς η Πράξη θα υποστηρίξει αφενός την επέκταση της χρήσης 5G και των δικτύων νέας γενιάς (NGN), αφετέρου την αξιοποίηση πρόσθετων, απελευθερωμένων φασματικών ζωνών για χρήση από ενδιαφερόμενους παρόχους επικοινωνίας. Το γεγονός αυτό θα δημιουργήσει προϋποθέσεις περαιτέρω οικονομικής ανάπτυξης του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τη διείσδυση και αξιοποίηση της ευρυζωνικότητας – ΤΠΕ με πολύ σημαντικά αποτελέσματα ανταποδοτικότητας για το ελληνικό δημόσιο, αλλά και προϋποθέσεις βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των παραγωγικών κλάδων μέσω της επέκτασης της ψηφιακής οικονομίας. Εξάλλου, η στρατηγική αξιολόγηση των δεδομένων που προκύπτουν από τη λειτουργία του ΣΕΦΕ, ενισχύει τη δυνατότητα της ΕΕΤΤ να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας κατά το σχεδιασμό πολιτικών και την ανάληψη στρατηγικών πρωτοβουλιών σε σειρά τομέων της εθνικής οικονομίας στο φάσμα ραδιοσυχνοτήτων που άμεσα ή/και έμμεσα αποβαίνουν προς όφελος του πολίτη.

  • Είδος δημοσίευσης