Οδηγίες υποβολής

Παρέχονται αναλυτικές οδηγίες και υποδείγματα για την υποβολή από τους υπόχρεους παρόχους των αποτελεσμάτων μέτρησης Δεικτών Ποιότητας (ΔΠ) υπηρεσιών σταθερών επικοινωνιών, υπηρεσιών εξυπηρέτησης τελικών χρηστών και υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 991/7B/17-5-2021 (ΦΕΚ 2394/Β/7-6-2021) απόφαση της ΕΕΤΤ.