MENU
Αναζήτηση

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Τέλη

Για την παροχή υπηρεσιών υπό καθεστώς Γενικής Άδειας, καταβάλλετε τα ακόλουθα τέλη.

Διοικητικό τέλος υποβολής δήλωσης καταχώρησης

Οφείλετε να καταβάλετε τέλος στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 • Αρχική δήλωση καταχώρησης: 300 ευρώ.
 • Τροποποιητική δήλωση αποκλειστικά για την εγγραφή νέων υπηρεσιών: 100 ευρώ.

Σημειώνεται ότι δεν καταβάλλετε τέλη για τροποποίηση στοιχείων ή δήλωση παύσης άσκησης δραστηριοτήτων. 

Ετήσιο διοικητικό τέλος: Υπολογισμός - Διαδικασία

Τρόπος υπολογισμού τελών – Προθεσμία καταβολής

Το αργότερο έως την 1η Ιουλίου κάθε έτους καταβάλλετε το διοικητικό τέλος που αφορά στη χρήση του προηγούμενου έτους. Η δήλωση τελών δημιουργείται αυτόματα μέσω του eRegistry την 1η Απριλίου κάθε έτους και ενημερώνεστε σχετικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του διαχειριστή του eRegistry

Το τέλος καθορίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα.

Ζώνες συνολικών ετησίων ακαθάριστων εσόδων υποκείμενων σε τέλη (ευρώ)
Συντελεστής διοικητικών τελών ανά ζώνη
Υποχρέωση υποβολής δήλωσης εσόδων ή δήλωσης απόδοσης τελών
E ≤ 150.000
0
Δήλωση τελών έως 01/07 κάθε έτους
150.000 < E ≤ 250.000.000
0,0025
250.000.000 < E ≤ 750.000.000
0,004
750.000.000 < E
0,0005

Συγκεκριμένα, το ετήσιο διοικητικό τέλος (Κανονισμός Γενικών Αδειών, άρθρο 10, παρ. 3) υπολογίζεται με βάση το σύνολο των ετησίων ακαθάριστων εσόδων, τα οποία προήλθαν από την παροχή δημοσίων δικτύων επικοινωνιών ή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπό καθεστώς Γενικής Άδειας και είναι πιστοποιημένα από ορκωτό ελεγκτή/λογιστή που υπογράφει τον ισολογισμό της επιχείρησης. Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται δημοσίευση ισολογισμού με υπογραφή ορκωτού ελεγκτή/λογιστή, η δήλωση για το σύνολο των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων υπογράφεται από τον Οικονομικό Διευθυντή (ή άλλο στέλεχος με αντίστοιχα καθήκοντα στην επιχείρηση) και τον νόμιμο εκπρόσωπο.  

Από το σύνολο των ετησίων ακαθάριστων εσόδων αφαιρούνται οι επιχορηγήσεις που λαμβάνουν οι πάροχοι από συμμετοχή τους σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αντίστοιχα εθνικά, καθώς επίσης δαπάνες για τέλη τερματισμού κλήσεων, κατά το μέρος που αποδίδονται σε τρίτους.

Τρόπος καταβολής τελών

Καταθέτετε τα διοικητικά τέλη σε έναν από τους ακόλουθους τραπεζικούς λογαριασμούς της ΕΕΤΤ. Στο πεδίο «Αιτιολογία» του δελτίου κατάθεσης συμπληρώνετε το ΑΦΜ της επιχείρησης και προσθέτετε την ένδειξη «Τέλη Γενικών Αδειών Η/Ε».

ALPHABANK
IBAN: GR 68 0140 3420 3420 0200 2002 535
EFG Eurobank Ergasias
IBAN: GR 8002 6002 70000 310 200 1131 44
ΕΤΕ Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 6101 1071 000000 710 50 7000 70
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
IBAN: GR 1001 720 13000 501 3033 720 885

Δήλωση τελών

Παράλληλα με την καταβολή των τελών, υποβάλλετε τη σχετική δήλωση, υποχρεωτικά μέσω του eRegistry και χωρίς να απαιτείται προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση της ΕΕΤΤ, επισυνάπτοντας τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα Α του Κανονισμού Γενικών Αδειών έγγραφα.  

Επισημάνσεις:
 • Η ημερομηνία καταβολής των ετήσιων διοικητικών τελών αποτελεί τη δήλη ημέρα καταβολής τους (καθορισμένη ημερομηνία).
 • Η δήλωση τελών υποβάλλεται και σε περίπτωση που το πρώτο έτος διάρκειας της Γενικής Άδειας δεν συμπίπτει με το ημερολογιακό.
 • Υποβάλλετε δήλωση τελών, μαζί με τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα, και σε περίπτωση που δεν υποχρεούστε να καταβάλετε τέλη.

Δυνατότητα τμηματικής καταβολής τελών

Έχετε τη δυνατότητα τμηματικής καταβολής των ετησίων διοικητικών τελών, με βάση τα ακόλουθα:

 • Καταβολή ποσοστού 30% των διοικητικών τελών, κατ’ ελάχιστον: Έως την 1η Ιουλίου κάθε έτους.
 • Καταβολή του υπολειπόμενου ποσού:
  • Σε 6 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. 
  • Την τελευταία ημέρα κάθε μήνα. Η πρώτη δόση καταβάλλεται την τελευταία ημέρα του Ιουλίου.

Η ΕΕΤΤ λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες κάθε περίπτωσης και κατόπιν σχετικού αιτιολογημένου αιτήματος του ενδιαφερομένου δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις να καθορίσει διαφορετικά το ύψος και τον αριθμό των δόσεων. Η καταβολή των ετησίων διοικητικών τελών τμηματικά επιβαρύνει τον υπόχρεο με τόκους υπερημερίας, οι οποίοι υπολογίζονται, για τα ποσά που καταβάλλονται μετά την 1η Ιουλίου. Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω προθεσμιών, ο πάροχος υποχρεούται να καταβάλει εφάπαξ το σύνολο του οφειλόμενου ποσού, συμπεριλαμβανομένων τόκων υπερημερίας έως τις 31 Δεκεμβρίου. Επίσης, σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω προθεσμιών, η ΕΕΤΤ δύναται να εφαρμόσει τις διατάξεις των άρθρων 137 και 138 του Ν.4727/2020.

Επισήμανση:

Σε περίπτωση που για περισσότερα από 2 οικονομικά έτη δεν έχει υποβληθεί δήλωση τελών, η ΕΕΤΤ προβαίνει, χωρίς άλλη ειδοποίηση, σε επιτήρηση διαγραφής. Εάν ο πάροχος δεν συμμορφωθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου η ΕΕΤΤ προβαίνει στη συνέχεια, χωρίς άλλη ειδοποίηση, σε διαγραφή από το μητρώο παρόχων δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Υπερημερία

Η υπερημερία επιβαρύνεται με τόκο υπερημερίας όπως αυτός καθορίζεται με Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. H προσαύξηση υπολογίζεται επί του οφειλόμενου ποσού για κάθε ημέρα καθυστέρησης και έως την εξόφληση. Σε περίπτωση μη τήρησης της προθεσμίας της 1ης Ιουλίου, η ΕΕΤΤ δύναται να  εφαρμόσει τις διατάξεις των άρθρων 137 και 138 του Ν.4727/2020

 • Είδος δημοσίευσης