Αδειοδότηση

Για να παρέχετε υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών πρέπει να διαθέτετε Γενική Άδεια από την ΕΕΤΤ. Επίσης, άδεια απαιτείται για τη διάθεση υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών από τρίτους, οι οποίοι δεν διαθέτουν δική τους υποδομή ηλεκτρονικών επικοινωνιών και παρέχουν υπηρεσίες υπό διαφορετικό εμπορικό σήμα και επιχειρηματική οργάνωση, βασιζόμενοι στην υποδομή άλλων παρόχων υπηρεσιών/δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με τους οποίους έχουν συνάψει σχετική σύμβαση.