Προδιαγραφές διεπαφών

Η ΕΕΤΤ καθορίζει, εφόσον κριθεί απαραίτητο, τις ραδιοδιεπαφές που διατίθενται στην ελληνική επικράτεια και οι οποίες περιγράφουν τους τρόπους πρόσβασης του ραδιοεξοπλισμού στο φάσμα ραδιοσυχνοτήτων (Ν.4727/2020, άρθρο 113,  παρ. κθ και ΠΔ 98/2017, άρθρο 8).

Από την παραπάνω δυνατότητα ρύθμισης εξαιρούνται:

  • Οι ραδιοδιεπαφές οι οποίες συμμορφώνονται πλήρως και χωρίς παρεκκλίσεις με τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά με την εναρμονισμένη χρήση του ραδιοφάσματος, και οι οποίες θεσπίζονται σύμφωνα με την Απόφαση 676/2002/ΕΚ
  • Οι ραδιοδιεπαφές που αντιστοιχούν σε ραδιοεξοπλισμό της Κλάσης 1.

Τεχνικοί κανόνες για ραδιοδιεπαφές που έχουν εκδοθεί από την ΕΕΤΤ και είναι σε ισχύ

#
Αριθμός απόφασης 919/22
ΦΕΚ 278/B/04-02-2020
Τίτλος Ραδιοδιεπαφές ΚΥ ΚΡΔ
Έκδοση 1.0
Τύπος ραδιοεξοπλισμού Ραδιοεξοπλισμός κινητής υπηρεσίας ξηράς για εφαρμογές Ιδιωτικών Κινητών Ραδιοδικτύων (PMR) και Κινητών Ραδιοδικτύων Δημόσιας Πρόσβασης (PAMR)
Συχνότητες 138 – 174MHz & 407 – 470MHz
#
Αριθμός απόφασης 623/026
ΦΕΚ 3006/Β/28-12-2011
Τίτλος Απαίτηση διεπαφής ραδιοεπικοινωνιών 300
Έκδοση 2.0
Τύπος ραδιοεξοπλισμού Ψηφιακά και πολυσημειακά συστήματα ραδιοαναμετάδοσης που λειτουργούν στις ζώνες συχνοτήτων της σταθερής υπηρεσίας
Συχνότητες 1,4 – 86GHz
Αριθμός απόφασης 565/047
ΦΕΚ 1040/Β/07-06-2010
Τίτλος Τύπος ραδιοεξοπλισμού Συχνότητες
Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 101 Μη καθορισμένες συσκευές μικρής εμβέλειας 6 765 – 6 795kHz
13,553 – 13,567MHz
Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 102 26,957 – 27.283MHz
Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 103 40,660 – 40,700MHz
Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 104 433,05 – 434,79MHz
Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 105 868,0 – 868,6MHz
868,7 – 869,2MHz
869,4 – 869,65MHz
869,7 – 870,0MHz
Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 106 2 400 – 2 483,5MHz
Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 107 5 725 – 5 875MHz
Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 108 24,0 – 24,25GHz
61,0 – 61,5GHz
122,25 – 123GHz
244 – 246GHz
Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 109 138,2 – 138,45MHz
Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 2011 Συσκευές μικρής εμβέλειας τοπικών ραδιοδικτύων (RLANs) 2 400 – 2 483,5MHz
Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 2012 5 150 – 5250MHz
5 250 – 5 350MHz
5 470 – 5 725MHz
17,1 – 17,3GHz
57 – 66GHz
Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 202 Συσκευές μικρής εμβέλειας ανίχνευσης κίνησης και επιφυλακής 2 400 – 2 483,5MHz
9 200 – 9 500MHz
9 500 – 9 975ΜΗz
10,5 – 10,6GHz
13,4 – 14,0 GHz
17,2 – 17,3GHz
24,05 – 24,25GHz
Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 203 Συσκευές μικρής εμβέλειας συναγερμών 868,60 – 868,70MHz
869,20 – 869,25MHz
869,25 – 869,30MHz
869,30 – 869,40MHz
869,65 – 869,70MHz
Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 204 Συσκευές μικρής εμβέλειας τηλεχειρισμού μοντέλων 26,995MHz
27,045MHz 27,095MHz
27,145MHz 27,195MHz
40,665MHz 40,675MHz
40,685MHz 40,695MHz
34,995MHz – 35,225MHz
Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 2051 Συσκευές μικρής εμβέλειας
εφαρμογών επαγωγικού βρόχου
9 – 59,750kHz
59,750 – 60,250kHz
60,250 – 70kHz
70 – 119kHz
119 – 135kHz
135 – 140kHz
140 – 148,5kHz
148,5 – 5000kHz
400 – 600kHz
3155 – 3400kHz
5 – 30MHz
7400 – 8800kHz
10200 – 11000kHz
26,957 – 27,283MHz
Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 2052 6 765 – 6 795kHz
13,553 – 13,567MHz
Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 2061 Συσκευές μικρής εμβέλειας
ιατρικών εμφυτεύσιμων
401 – 406MHz
Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 2062 9 – 315kHz
315 – 600KHz
30 – 37GHz
Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 2071 Συσκευές μικρής εμβέλειας ραδιομικροφώνων 30 MHz, 30,5MHz,
31 MHz, 35MHz,
36,5 MHz, 36,7MHz,
37,1 MHz, 37,5MHz & 174 – 216MHz,
470 – 838MHz,
863 – 865MHz,
1 785 – 1 800MHz
Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 2072 Συσκευές μικρής εμβέλειας ασύρματων ακουστικών εφαρμογών 863 – 865MHz
864,8 – 865MHz
87,5 – 108,0MHz
1 795 – 1 800MHz
Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 2081 Συσκευές μικρής εμβέλειας ραδιοσυχνοτικής αναγνώρισης 865 – 865,6MHz
865,6 – 867,6MHz
867,6 – 868MHz
Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 2082 2 446 – 2 454MHz
Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 210 Συσκευές μικρής εμβέλειας αυτόματης αναγνώρισης οχήματος (AVI) σιδηροδρόμων 2,45GHz
Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 211 Συσκευές μικρής εμβέλειας για τη συντονισμένη εισαγωγή τηλεματικών συστημάτων οδικών μεταφορών και οδικής κυκλοφορίας 5 795 – 5 815MHz,
63 – 64GHz
76 – 77GHz
Απαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 212 Συσκευές μικρής εμβέλειας μέτρησης στάθμης περιεχομένου δεξαμενών (Tank Level Probing Radar-TLRR) 4,5 – 7,0GHz,
8,5 – 10,6GHz
24,05 – 27,0GHz
57 – 64GHz
75 – 85GHz
#
Αριθμός απόφασης 572/007
ΦΕΚ 1855/Β/26-11-2010
Τίτλος Τύπος ραδιοεξοπλισμού Συχνότητες
Aπαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 304 v.1.0 Ευρυζωνικές ζεύξεις ακουστικών συχνοτήτων 25 MHz – 3GHz
Aπαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 412 v.1.0 Επινήια συστήματα (port systems) και εξοπλισμός επικοινωνιών UHF (φορητές ραδιοτηλεφωνικές συσκευές) 457,525MHz
457,550MHz
457,575MHz
467,525MHz
467,550MHz
467,575MHz
457,5375MHz
457,5625MHz
#
Αριθμός απόφασης 331/70
ΦΕΚ 1911/Β/24-10-2004
Τίτλος Τύπος ραδιοεξοπλισμού Συχνότητες
Aπαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 401 V1.0 Nαυτιλιακοί κινητοί πομποί και δέκτες 415 – 526,5kHz
1 606,5 – 4 000kHz
4 MHz – 28MHz
Aπαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 403 V1.0 Δέκτες επαγρύπνησης (watchkeeping) επι πλοίων για τη λήψη Ψηφιακής Επιλεκτικής Κλήσης (DSC) 2 187,5kHz (MF)
4 207,5kHz (HF)
6 312kHz (HF)
8 414,5kHz (HF)
12 577kHz (HF)
16 804,5kHz (HF)
156,525MHz (VHF)
Aπαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 404 V1.0 Ναυτιλιακός ραδιοτηλεφωνικός εξοπλισμός VHF (περιλαμβανομένων των πλωτών οδών εσωτερικής ναυσιπλοΐας- inland waterways) για γενική επικοινωνία και σχετικός εξοπλισμός για Ψηφιακή Επιλεκτική Κλήση (DSC) κατηγορίας D 156 – 165,2MHz (VHF)
Aπαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 405 V1.0 Πομποί και δέκτες VHF ως παράκτιοι σταθμοί για GMDSS και άλλες εφαρμογές στη ναυτιλιακή κινητή υπηρεσία VHF (όπως αναφέρονται στο Προσάρτημα 18 του Διεθνούς Κανονισμού Ραδιοεπικοινωνιών)
Aπαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 408 V1.0 Ναυτιλιακός ραδιοεξοπλισμός κινδύνου πολύ υψηλής συχνότητας (VHF) που λειτουργεί σε αεροναυτικές συχνότητες 121,5MHz
123,1MHz
(VHF)
Aπαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 4091 V.1.0 Ναυτικοί Θεσιδεικτικοί Ραδιοφάροι Έκτακτης Ανάγκης -ΘΡΕΑ (Radio Position Beacons-RPBs) που προορίζονται μόνο για σκοπούς προσέγγισης (homing) 121,5MHz
243MHz
Aπαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 4092 V.1.0 Ναυτιλιακοί Θεσιδεικτικοί Ραδιοφάροι Έκτακτης Ανάγκης-ΘΡΕΑ (Radio Position Beacons RPBs) που προορίζονται για χρήση με το σύστημα COSPAS-SARSAT 406,028MHz
Aπαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 4093 V.1.0 Ναυτιλιακοί θεσιδεικτικοί ραδιοφάροι έκτακτης ανάγκης (ΘΡΕΑ- Radio Position Beacons RPBs ) που λειτουργούν μέσω γεωστατικών δορυφόρων 1,6GHz
Aπαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 4101 V.1.0 Ναυτιλιακοί κινητοί επίγειοι σταθμοί (Maritime Mobile Earth Stations MMES) που παρέχουν επικοινωνίες δεδομένων χαμηλού δυφιακού ρυθμού (Low Bit Rate Data Communications-LBRDC) για το παγκόσμιο ναυτιλιακό σύστημα κινδύνου και ασφαλείας (Global Maritime Distress and Safety System-GMDSS) 1,5/1,6GHz
Aπαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 411 V.1.0 Ναυτιλιακοί αναμεταδότες ραντάρ (Search and Rescue Transponders-SART) 9 200 – 9 500MHz
Aπαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 406 V.1.0 Ραδιοτηλεφωνικοί πομποί και δέκτες της ναυτιλιακής κινητής υπηρεσία 156,0125 – 157,4375MHz
160,6125 – 162,0375MHz (VHF)
Aπαίτηση διεπαφής ραδιοεξοπλισμού 407 V.1.0 Φορητές ραδιοτηλεφωνικές συσκευές της ναυτιλιακής κινητής υπηρεσίας (μόνο για εφαρμογές που δεν εντάσσονται στο Global Maritime Distress and Safety System-GMDSS) 156,0125 – 157,4375MHz
160,6125 – 162,0375MHz (VHF)