MENU
Αναζήτηση

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Εξαιρέσεις αδειοδότησης

Για ειδικές κατηγορίες κατασκευών κεραιών δεν απαιτείται αδειοδότηση από την ΕΕΤΤ (Ν.4635/2019, άρθρο 29). 

Πρόκειται για κατασκευές κεραιών: 

 • Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας, Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ), Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), Λιμενικού Σώματος, Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης και Εποπτείας Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων (ΕΣΔΕΦ) της ΕΕΤΤ, καθώς και του σταθμού ραδιοεπικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τον Ν.4070/2012 (άρθρο 4, παρ. 2, περίπτωση κστ’).
 • Υπουργείων, πρεσβειών και διπλωματικών αποστολών, υπό την προϋπόθεση ότι:
 • Κατόχων αδείας ραδιοερασιτέχνη, εφόσον:
  • Δεν βλάπτουν/θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της αεροπλοΐας.
  • Χρησιμοποιούν συχνότητες οι οποίες έχουν κατανεμηθεί βάσει του Εθνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ) στην υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη.
  • Έχουν υποβάλει, μέσω του ΣΗΛΥΑ, δήλωση με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κεραιοσυστήματος. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ύστερα από εισήγηση της ΕΕΤΤ και της ΕΕΑΕ, καθορίζεται η διαδικασία υποβολής, η μορφή και το περιεχόμενο της ανωτέρω δήλωσης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.Για τη νόμιμη εγκατάσταση και λειτουργία των συγκεκριμένων κατασκευών κεραιών σε κοινόχρηστους χώρους οικοδομών (συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων κατά την έναρξη ισχύος του Ν.4635/2019), απαιτείται επιπλέον, η συμμόρφωση με τον κανονισμό του συγκεκριμένου κτιρίου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κανονισμός, ισχύουν οι διατάξεις περί οροφοκτησίας και περί συνιδιοκτησίας που προστατεύουν τα δικαιώματα των συνιδιοκτητών του συγκεκριμένου κτιρίου.
 • Σταθμών βάσης ειδικών ραδιοδικτύων, εφόσον πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
  • Έχουν σε ισχύ άδεια λειτουργίας, στην οποία περιλαμβάνεται η περιγραφή για την κατασκευή κεραίας, και εγκαθίστανται στο κτίριο που ορίζεται στην άδεια.
  • Το υψηλότερο σημείο της κατασκευής κεραίας έχει έκταση έως 6 μέτρα από τη βάση της.
  • Η κεραία απέχει σε οριζόντια προβολή 4 τουλάχιστον μέτρα από το περίγραμμα του οικοπέδου.
 • Σταθμών βάσης CB (Citizens Band), για τις περιπτώσεις που επιτρέπεται, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
  • Για τους σταθμούς έχουν εκδοθεί και ισχύουν άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας.
  • Το υψηλότερο σημείο της κατασκευής κεραίας έχει έκταση έως 6 μέτρα από τη βάση της.
 • Μικρών κεραιών που προορίζονται για χρήση εντός των κτιρίων.
 • Μικρών κεραιών που προορίζονται για μεταφορά δεδομένων τοπικής εμβέλειας, όπως εντός βιομηχανικών εγκαταστάσεων, γηπέδων, συγκροτημάτων κτιρίων.
 • Αποκλειστικά για λήψη σήματος από το κοινό.
Στην περίπτωση Εγκαταστάσεων Κατασκευών Κεραιών Χαμηλής Ηλεκτρομαγνητικής Όχλησης (ΕΚΚΧΟ), εξαιρούνται από τη διαδικασία αδειοδότησης οι ακόλουθες κατηγορίες.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 27217/505/2013, η οποία είναι σε ισχύ δυνάμει της παρ. 13, του άρθρου 39, του Ν.4635/2019: 

 • Μικροκυψέλες ή αναμεταδότες μικροκυψελοειδών δικτύων παροχής δημόσιων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
 • ΕΚΚΧΟ για τις ακόλουθες περιπτώσεις:
  • Διασύνδεση σημείο προς σημείο (point-to-point link).
  • Παροχή υπηρεσιών σταθερής ασύρματης πρόσβασης στον χώρο του πελάτη.
  • Κάλυψη αναγκών παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (ΚΥ).
  • Μικρής εμβέλειας στις ζώνες των 2400-2483,5MHz και 5470-5725ΜHz (WiFi) και των 5725-5795MHz.
  • Πειραματικούς σκοπούς.
  • Ραδιοερασιτεχνικών επαναληπτών, αναμεταδοτών, ραδιοφάρων. 
 • Εγκαταστάσεις κατασκευών κεραιών για σταθμούς τύπου VSAT (Very Small Aperture Terminal) που καλύπτουν αποκλειστικά παροχή υπηρεσιών σταθερής δορυφορικής υπηρεσίας.
 • Τα σημεία ασύρματης πρόσβασης μικρής εμβέλειας που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 165 του Ν.4727/2020 και τα χαρακτηριστικά τους καθορίζονται στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2020/1070 της Επιτροπής της 20ης Ιουλίου 2020, ο οποίος είναι άμεσα εφαρμοστέος στην εσωτερική έννομη τάξη.
 • Εγκαταστάσεις κατασκευών κεραιών σταθμών συμπληρωματικής ραδιοκάλυψης.

Τα ακριβή χαρακτηριστικά των παραπάνω κατηγοριών ΕΚΚΧΟ (ως προς την ακτινοβολούμενη ισχύ, τις ζώνες συχνοτήτων λειτουργίας, τις κατασκευές στήριξης των κεραιών, τον εξοπλισμό κ.λπ.) καθορίζονται στο άρθρο 3 της παραπάνω ΚΥΑ, ενώ στο άρθρο 4 καθορίζονται οι γενικοί όροι που πρέπει να τηρούνται για τις ΕΚΚΧΟ όλων των κατηγοριών. 

Οι συγκεκριμένες κατασκευές κεραιών εγκαθίστανται χωρίς να απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση ή έγκριση/άδεια από τις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες, με την επιφύλαξη της νομοθεσίας για τις προστατευόμενες περιοχές, τα αεροδρόμια και τις αεροπορικές εγκαταστάσεις, τους παραδοσιακούς οικισμούς, τους αρχαιολογικούς χώρους, τους ιστορικούς τόπους και τα ακίνητα μνημεία. 

Ωστόσο, πρέπει να υποβάλετε δήλωση στο ΣΗΛΥΑ, τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την εγκατάσταση και λειτουργία ή τροποποίηση κεραιών που υπάγονται στην ΚΥΑ, με εξαίρεση τις ΕΚΚΧΟ κατηγορίας Ε (όπου εντάσσονται οι κατασκευές κεραιών WiFi). 

Επίσης, εξαιρούνται αδειοδότησης τα κεραιοσυστήματα που υποστηρίζουν τη λειτουργία Femtocell (απόφαση ΕΕΤΤ 529/138/2009), η οποία είναι σε ισχύ δυνάμει της παρ. 15 του άρθρου 39 του Ν.4635/2019, μέχρι την έκδοση της απόφασης της περίπτωσης β’ της παρ. 2 του άρθρου 29 του Ν.4635/2019).

 • Είδος δημοσίευσης