MENU
Αναζήτηση

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Γενικές πληροφορίες

 1. Σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθεί η ΕΕΤΤ και τις προβλεπόμενες κυρώσεις στο άρθρο 113 του Ν.4727/2020 (ΦΕΚ 184Α/23-09-2020) με τίτλο “Αρμοδιότητες της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) (άρθρο 5 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)” και συγκεκριμένα στα σημεία στ, η’ και κη’, προβλέπεται και η διενέργεια ακροάσεων για τη διαπίστωση παραβάσεων διατάξεων του παρόντος νόμου, καθώς και για κάθε άλλη περίπτωση, για την οποία ρητά δίδεται σχετική αρμοδιότητα με τον παρόντα νόμο, ενώ ομοίως η ΕΕΤΤ εξουσιοδοτείται ν’ απευθύνει οδηγίες και συστάσεις, να επιβάλλει κατ’ αποκλειστικότητα πρόστιμα και λοιπές διοικητικές κυρώσεις, σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς ηλεκτρονικών επικοινωνιών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των ποινών και κυρώσεων που προβλέπονται στο Ν.3959/2011 (Α 93’), παραπέμποντας  τους παραβάτες στις αρμόδιες δικαστικές αρχές».

  α) Κατά τη διεξαγωγή των εν λόγω αντι-μονοπωλιακών ερευνών από την ΕΕΤΤ, το άρθρο 14 του Νόμου 4070/2012 με τίτλο: “Διεξαγωγή ερευνών – Συλλογή στοιχείων” δίνει στην ΕΕΤΤ όλα τα δικαιώματα της Επιτροπής Ανταγωνισμού και συγκεκριμένα αυτά που προβλέπονται στα άρθρα 38 και 39 του Ν.3959/2011, ως προς τις εξουσίες παροχής πληροφοριών και διεξαγωγής ερευνών, έτσι ώστε να προχωρεί στους απαραίτητους ελέγχους στις εξεταζόμενες επιχειρήσεις. Το άρθρο 128 του Ν.4727/2020 Αίτημα παροχής πληροφοριών προς τις επιχειρήσεις (άρθρο 20 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) εφαρμόζεται αναλόγως επίσης.

  β) Διευκρινίζεται ότι η εξέταση των υποθέσεων της ΕΕΤΤ, βάσει των άρθρων 1 και 2 του Ν.3959/2011 (και άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης-ΣΛΕΕ) γίνεται στο πλαίσιο της συνεργασίας της ΕΕΤΤ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δη με τη Διεύθυνση Ανταγωνισμού (DG COMP), μέσω του δικτύου των Αρχών Ανταγωνισμού (European Competition Network-ECN). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών συνεργάζονται στενά για την επιβολή των αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού (ΕΔΑ). Το δίκτυο αυτό στηρίζει τη συνεπή εφαρμογή των αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ από όλους τους φορείς επιβολής, μέσω αποτελεσματικών μηχανισμών συνεργασίας, ανταλλαγής πληροφοριών και ενημέρωσης για την εξέταση, έκδοση αποφάσεων, καθώς και για τις βέλτιστες πρακτικές, υπό την επίβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
 2. Για την εξουσία επιβολής κυρώσεων από την ΕΕΤΤ, στην περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων του Ν.3959/2011 και δη των άρθρων 1, 2 και 11 ή των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) από τις επιχειρήσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και από αυτές που δραστηριοποιούνται στην αγορά των ταχυδρομικών υπηρεσιών, πέρα από το αρθρο 138 του Ν.4727/2020 και τις εκεί προβλεπόμενες προς επιβολή κυρώσεις από την ΕΕΤΤ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, ήτοι τη Σύσταση, την επιβολή προστίμου, ή την ανάκληση της άδειας της παραβάτιδας επιχείρησης, υπάρχει για την ΕΕΤΤ και η  επιπλέον δυνατότητα αναλογικής εφαρμογής του άρθρου 25 του Ν.3959/2011 με τίτλο «Εξουσίες της Επιτροπής επί παραβάσεων».

  Με την εφαρμογή του άρθρου 25 δίνεται η δυνατότητα αντιστοίχως στην ΕΕΤΤ: ν’ α) να απευθύνει συστάσεις σε περίπτωση παράβασης των άρθρων 1 και 2 του παρόντος ή των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. β) να υποχρεώσει τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις ή τις ενώσεις επιχειρήσεων να παύσουν την παράβαση και να παραλείπουν αυτή στο μέλλον, γ) να επιβάλει μέτρα συμπεριφοράς ή διαρθρωτικού χαρακτήρα, τα οποία πρέπει να είναι αναγκαία και πρόσφορα για την παύση της παράβασης, ανάλογα με το είδος και τη βαρύτητα αυτής. Μέτρα διαρθρωτικού χαρακτήρα επιτρέπεται να επιβάλλονται μόνο στην περίπτωση που είτε δεν υφίστανται εξίσου αποτελεσματικά μέτρα συμπεριφοράς είτε όλα τα εξίσου αποτελεσματικά μέτρα συμπεριφοράς είναι ενδεχομένως επαχθέστερα από τα μέτρα διαρθρωτικού χαρακτήρα, δ) να επιβάλει πρόστιμο κατά την παράγραφο 2α στις επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων που υπέπεσαν στην παράβαση ή που δεν εκπληρώνουν αναληφθείσα από τις ίδιες δέσμευση η οποία έχει καταστεί υποχρεωτική, σύμφωνα με απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού κατ` εφαρμογή της παραγράφου 6, ε) να απειλήσει πρόστιμο κατά την παράγραφο 2α ή την παράγραφο 2β ή και τα δύο σε περίπτωση συνέχισης ή επανάληψης της παράβασης, στ) να επιβάλει το επαπειλούμενο πρόστιμο κατά την παράγραφο 2α ή την παράγραφο 2β ή και τα δύο όταν με απόφαση της βεβαιώνεται η συνέχιση ή επανάληψη της παράβασης ή η παράλειψη εκπλήρωσης αναληφθείσας από τις επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων δέσμευσης, η οποία έχει καταστεί υποχρεωτική με απόφαση κατ` εφαρμογή της παραγράφου 6.2. α) Το πρόστιμο που επαπειλείται ή επιβάλλεται κατά την περίπτωση δ`, ε` και στ` της παραγράφου 1 μπορεί να φτάνει μέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης της χρήσης κατά την οποία έπαυσε η παράβαση ή, αν αυτή συνεχίζεται μέχρι την έκδοση της απόφασης, της προηγούμενης της έκδοσης της απόφασης χρήσης. Σε περίπτωση ομίλου εταιρειών, για τον υπολογισμό του προστίμου, λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός κύκλος εργασιών του ομίλου. Για τον καθορισμό του ύψους του προστίμου λαμβάνονται υπόψη η σοβαρότητα, η διάρκεια, η γεωγραφική έκταση της παράβασης, η διάρκεια και το είδος της συμμετοχής στην παράβαση της συγκεκριμένης επιχείρησης, καθώς και το οικονομικό όφελος που αποκόμισε. Εφόσον είναι δυνατόν να υπολογιστεί το ύψος του οικονομικού οφέλους της επιχείρησης από την παράβαση, το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου δεν μπορεί να είναι μικρότερο από αυτό, ακόμα και αν υπερβαίνει το ποσοστό που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας. β) Το πρόστιμο που προβλέπεται στις περιπτώσεις ε` και στ` της παραγράφου 1 ανέρχεται μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης συμμόρφωσης προς την απόφαση και από την ημερομηνία που θα ορίσει η απόφαση…”

 3. Περαιτέρω, στην περίπτωση των συγκεντρώσεων, η διαδικασία που ακολουθεί η ΕΕΤΤ για την εξέταση των γνωστοποιήσεων των συγκεντρώσεων από τις επιχειρήσεις, και ιδίως για την προηγούμενη γνωστοποίηση συγκεντρώσεων, την υποχρέωση προηγούμενης γνωστοποίησης, τις προϋποθέσεις, τις προθεσμίες, την αναστολή πραγματοποίησης συγκέντρωσης και τις φάσεις εξέτασής τους, είναι αυτή που περιγράφεται στα άρθρα 5 έως και 10 του Ν.3959/2011.
 4. Ειδικότερα για την αγορά ταχυδρομικών υπηρεσιών και την εκεί διαδικασία και δυνατότητα επιβολής κυρώσεων στην περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων του Ν.3959/2011 και δη των άρθρων 1, 2 και 11 ή των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ, διευκρινίζεται πως καταρχήν ακολουθείται η ίδια διαδικασία που ακολουθείται και στην εξέταση των εν λόγω υποθέσεων και στην αγορά των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, βάσει του Ν.3959/2011, με τη δυνατότητα ελέγχων των επιχειρήσεων, συλλογής πληροφοριών, διεξαγωγής ακροάσεων, ενώ για την εκεί επιβολή κυρώσεων, προβλέπεται σύμφωνα με τον Ν.4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/17-12/2014) και το άρθρο 63 αυτού πως:.. ”κα. Μετά από καταγγελία αρμόδιας αρχής ή τρίτων ή αυτεπαγγέλτως, καλεί όσους παραβιάζουν τους κανόνες άσκησης ταχυδρομικών δραστηριοτήτων να συμμορφωθούν προς τους κανόνες αυτούς, διενεργεί ακροάσεις για τη διαπίστωση παραβίασης της ταχυδρομικής νομοθεσίας, καθώς και των κανόνων του ανταγωνισμού και επιβάλλει τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 17. Απευθύνει οδηγίες, συστάσεις και προειδοποιήσεις, επιβάλλει, κατ’ αποκλειστικότητα, πρόστιμα και λοιπές διοικητικές κυρώσεις σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων που προβλέπονται στο Ν.3959/2011. Αντίστοιχες κυρώσεις δύναται να επιβάλει σε επιχειρήσεις, για τις οποίες διαπιστώθηκε ότι ασκούν ταχυδρομική δραστηριότητα, χωρίς την απαιτούμενη, κατά νόμο, Γενική ή Ειδική Άδεια.
 • Είδος δημοσίευσης