MENU
Αναζήτηση

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Καταγγελίες

Η ΕΕΤΤ επιθυμεί να ενθαρρύνει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να απευθύνονται σε αυτήν και να την ενημερώνουν σχετικά με τις εικαζόμενες παραβιάσεις των κανόνων ανταγωνισμού στις αγορές των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ταχυδρομείων και ταχυμεταφορών.

Για τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και την εύρυθμη λειτουργία της ΕΕΤΤ στην άσκηση των εξουσιών της ως Επιτροπή Ανταγωνισμού, η ΕΕΤΤ υιοθετεί και οριοθετεί ενιαία πολιτική αναφορικά με τις καταγγελίες ανταγωνισμού, για τη σύννομη και βέλτιστη εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3959/2011, ως ισχύει τροποποιηθείς από τον Ν.4886/2022 και των άρθρων 101 ΣΛΕΕ ή 102 ΣΛΕΕ, ώστε οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να γνωρίζουν πώς και πότε θα απευθύνονται στην ΕΕΤΤ για την υποβολή καταγγελίας, ή την κατάθεση στοιχείων και πληροφοριών για την αγορά ή εάν θα πρέπει να προσφύγουν στα αρμόδια δικαστήρια.

Η υποβολή καταγγελιών  αποτελεί τον επίσημο τρόπο επικοινωνίας ενός καταγγέλλοντα με την ΕΕΤΤ για την έναρξη υπόθεσης. Οι καταγγελίες τυγχάνουν ειδικής διαχείρισης από την ΕΕΤΤ και εφόσον είναι «πλήρεις» συνεπάγονται: α) την άμεση αναγνώριση των διαδικαστικών & δικονομικών δικαιωμάτων στον καταγγέλλοντα β) το δικαίωμα πρόσβασης στον φάκελο και γ) την προετοιμασία Εισήγησης & την Κλήτευση στην ακροαματική διαδικασία, ως μέρος της διαδικασίας.

Διαδικασία υποβολής καταγγελίας

Η καταγγελία μπορεί να υποβληθεί για τις παρακάτω αγορές:

 • Αγορά Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (και οι υπο-αγορές της)
 • Αγορά Υπηρεσιών Ταχυδρομείων & Ταχυμεταφορών (και οι υπο-αγορές της)
Δικαίωμα υποβολής

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα δύνανται να υποβάλλουν στοιχεία περί εικαζόμενων παραβάσεων στην ΕΕΤΤ, είτε με τη μορφή παροχής πληροφοριών σχετικά με την αγορά, είτε με τη μορφη καταγγελίας.

Γλώσσα σύνταξης

Ελληνική ή επίσημη μετάφραση στην ελληνική.

Τρόπος υποβολής καταγγελίας

Οι καταγγελίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά και αποκλειστικά μέσω του Εμπιστευτικού Πρωτοκόλλου και λαμβάνουν τη δρομολόγηση που περιγράφεται στην απόφαση ΕΕΤΤ 1062/018/24-01-2023 Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΦΕΚ 947/Β/23-02-2023).  

Σε περίπτωση αδυναμίας υποβολής της καταγγελίας με το προαναφερόμενο τρόπο, η καταγγελία δύναται να υποβληθεί ταχυδρομικά ή με ιδία παράδοση στο πρωτόκολλο της ΕΕΤΤ, Λεωφ. Κηφισίας 60, 15125, Μαρούσι, Αθήνα.

Στοιχεία καταγγελίας

Για την έγκυρη υποβολή της καταγγελίας, απαιτείται η συμπλήρωση και η επισύναψη/προσκόμιση των κατ’ ελάχιστο κάτωθι στοιχείων, από την πλευρά του καταγγέλλοντος:

 • η ταυτότητα και – κατά περίπτωση – η επιχειρηματική δραστηριότητα του καταγγέλοντα,
 • η ταυτότητα και η επιχειρηματική δραστηριότητα των καταγγελλόμενων,
 • τα πραγματικά περιστατικά τα οποία, κατά την άποψή του, συνιστούν παράβαση των διατάξεων για την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού, τα οποία οφείλει να περιγράφει με κάθε δυνατή λεπτομέρεια,
 • τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία οφείλει, επίσης, να παραθέτει με κάθε δυνατή λεπτομέρεια,
 • οι σχετικές με τα πραγματικά περιστατικά της καταγγελίας αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών και οι συνθήκες ανταγωνισμού σε αυτές,
 • η γεωγραφική έκταση της καταγγελλόμενης συμπεριφοράς,
 • ο χρόνος τέλεσης της καταγγελλόμενης συμπεριφοράς, εφόσον μπορεί να διαπιστωθεί
 • προηγούμενες ή τρέχουσες τυχόν διαδικασίες ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή εθνικών δικαστηρίων ή εθνικών αρχών ανταγωνισμού κράτους μέλους της ΕΕ για το ίδιο θέμα
 • τα νομιμοποιητικά έγγραφα.

Στην περίπτωση ελλιπούς κατάθεσης των ανωτέρω στοιχείων, η ΕΕΤΤ καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμπληρώσουν και προσκομίσουν πλήρως τα στοιχεία εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 3959/2011, ως ισχύει τροποποιηθείς από τον Ν.4886/2022 . Η προθεσμία δύναται να παραταθεί κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου, εφόσον αυτό θεωρηθεί σκόπιμο για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Εφόσον τα στοιχεία είναι πλήρη, η υποβολή της καταγγελίας εξασφαλίζει μια σειρά δικονομικών δικαιωμάτων για το πρόσωπο που υπέβαλε την καταγγελία, το οποίο λογίζεται ως καταγγέλλων και το οποίο κλητεύεται ενώπιον της ΕΕΤΤ και συμμετέχει ως διάδικος στη συζήτηση επί της καταγγελίας του. Για καταγγελίες που τα στοιχεία είναι ελλιπή εντός της ταχθείσας προθεσμίας, αυτά εκτιμώνται ως γενική πληροφόρηση της ΕΕΤΤ σχετικά με την εποπτευόμενη αγορά και στερούνται των διαδικαστικών αποτελεσμάτων της καταγγελίας. Καταγγελίες αυτού του τύπου εξετάζονται από την ΕΕΤΤ κατά τη διακριτική της ευχέρεια και δύνανται να αποτελέσουν το έναυσμα για αυτεπάγγελτη έρευνα από την ΕΕΤΤ. Σε περίπτωση που κριθεί σκόπιμη από την ΕΕΤΤ η εκκίνηση αυτεπάγγελτου ελέγχου, τα πρόσωπα που παρείχαν τις ως άνω πληροφορίες λογίζονται ως τρίτοι στις διαδικασίες ενώπιον της ΕΕΤΤ. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις υφίσταται η δυνατότητα χορήγησης απαλλαγής από την προσκόμιση συγκεκριμένων στοιχείων. Οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται σχετικά.

Σε περίπτωση που κριθεί σκόπιμη από την ΕΕΤΤ η εκκίνηση αυτεπάγγελτου ελέγχου σε άλλη χρονική στιγμή, τα πρόσωπα που παρείχαν τις ως άνω πληροφορίες λογίζονται ως τρίτοι στις διαδικασίες ενώπιον της ΕΕΤΤ.

Εφόσον ο καταγγέλλων θεωρεί ότι ορισμένα ή το σύνολο των υποβληθέντων στοιχείων/ πληροφοριών που περιέχονται στην καταγγελία ή στα συνοδευτικά έγγραφα αποτελούν απόρρητα επιχειρηματικά στοιχεία, τα οποία εάν δημοσιευθούν ή κοινοποιηθούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε τρίτους ενδέχεται να θίξουν τα συμφέροντά του και ιδίως να προκαλέσουν σοβαρή βλάβη σε αυτόν (ή/και την επιχείρησή του), υποχρεούται να υποβάλει στην ΕΕΤΤ αιτιολογημένο και λεπτομερές αίτημα εμπιστευτικής αντιμετώπισης αυτών (για έκαστο εκ των στοιχείων αυτών) προσκομίζοντας ταυτόχρονα χωριστή, μη εμπιστευτική εκδοχή της καταγγελίας και των συνοδευτικών αυτής εγγράφων. Οι εμπιστευτικές πληροφορίες προστατεύονται από την ΕΕΤΤ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας της.

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Κατά τη διαχείριση της καταγγελίας, η ΕΕΤΤ δεσμεύεται να προστατεύει και να σέβεται την ιδιωτικότητά σας και επίσης, συμμορφώνεται με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679).

 • Είδος δημοσίευσης