MENU
Αναζήτηση

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Αρχική > Δελτία τύπου > Δημοσίευση Έκθεσης Πεπραγμένων της ΕΕΤΤ για το 2022
Title Date Icon 21/12/2023

Δημοσίευση Έκθεσης Πεπραγμένων της ΕΕΤΤ για το 2022

«Οι ραγδαίες εξε­λίξεις και η ταχύτατη πρόοδος που έχουν συντελεστεί τα τε­λευταία χρόνια στον τομέα των ηλεκτρο­νικών επικοινωνιών, αλλά και σε εκείνον των ταχυδρομικών υπηρεσιών ξεπερ­νούν κάθε πρόβλεψη. Κατά τη διάρκεια του 2022, σε αυτό το σύνθετο περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από συνεχή ροή νέων και καινοτόμων δυνατοτήτων, οι δράσεις της ΕΕΤΤ επικεντρώθηκαν στη διασφάλιση της πρόσβασης όλων των χρηστών σε αξιόπιστες, ποιοτικές και προσιτές υπηρεσίες.» επισημαίνει ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ, Καθηγητής Κωνσταντίνος Μασσέλος στην Έκθεση Πεπραγμένων για το 2022, η οποία δημοσιεύεται στον διαδικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ.

Η ΕΕΤΤ, ως ρυθμιστική αρχή και αρμόδια αρχή ανταγωνισμού για τις αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών, προέβη σε καίριες δράσεις και παρεμβάσεις όπως οι ακόλουθες:

Θέματα Καταναλωτών

  • Διαχειρίστηκε 9.733 καταγ­γελίες καταναλωτών. Στην περίπτωση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η πλειονότητα των θεμάτων αφορούσε σε αμφισβήτηση χρεώσεων, συνεχιζόμενη βλάβη και κακής ποιότητας υπηρεσία. Οι καταγγελίες για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες σχετίζονταν κυρίως με καθυστέρηση παράδοσης αντικειμένων και αδυναμία επικοινωνίας. Κατόπιν αξιολόγησης των καταγγελιών, η ΕΕΤΤ παρενέβη ρυθμιστικά και ελεγκτικά, όπου κρίθηκε απαραίτητο, προκειμένου να διασφαλίσει τα δικαιώματα των καταναλω­τών.
  • Ενίσχυσε το επίπεδο προστασίας των καταναλωτών με δράσεις όπως ο νέος Κώδικας Δεοντολογίας για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και ο Κανονισμός για την παροχή δυνατότητας επιλογής τερματικού εξοπλισμού (π.χ. router) για το τοπι­κό ιδιωτικό δίκτυο (από τον Οκτώβριο του 2023), καθώς και πρωτοβουλίες για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) σε υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Ηλεκτρονικές επικοινωνίες

  • Eξέδωσε νέο Κανονισμό για τις Γενι­κές Άδειες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθόρισε τις αρχές κοστολόγησης της Καθολικής Υπηρεσίας (ΚΥ) και έθεσε σε εφαρμογή τον Κανονισμό για τους δείκτες ποιότητας υπηρεσι­ών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Επίσης, διερεύνησε υποθέσεις που αφορούσαν σε θέματα ανταγωνισμού.
  • Συνέχισε την εποπτεία της διαδικασίας για την ανάπτυξη δικτύ­ων νέας γενιάς και το έργο της ανάλυσης αγο­ρών, τις εγκρίσεις τεχνοοικονομικών μοντέλων και προσφορών αναφοράς, την εκχώρηση ονομάτων χώρου, καθώς και θέματα υπηρεσιών εμπιστοσύ­νης.

Φάσμα ραδιοσυχνοτήτων

  • Ολοκλήρωσε τη διαγωνιστική δι­αδικασία για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοφάσματος στη ζώνη των 410-430MHz.
  • Χορήγησε δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για κατασκευές κεραιών και ζεύξεις σταθερής υπηρεσίας, ειδι­κών ραδιοδικτύων και δορυφορικών επίγειων σταθμών, καθώς και για τη μεταφορά ραδιοτη­λεοπτικού προγράμματος. Επίσης, προέβη στις απαραίτητες προβλέψεις προ­κειμένου να επιταχυνθεί η εγκατάσταση υψίρ­ρυθμων ασύρματων δικτύων και παράλληλα, δημιούργησε βάση δεδομένων στην οποία τη­ρούνται στοιχεία σχετικά με ελεγχόμενα προϊό­ντα και δείγματα ραδιοεξοπλισμού.

Ταχυδρομικές υπηρεσίες

  • Ξεκίνησε τις διαδικασίες σχετικά με την επικαιροποίηση του κανονιστικού πλαισίου για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών υπό καθεστώς Γενικής και Ειδικής Άδειας.
  • Συνέχισε το έργο της μέτρησης ποιότητας της KY για την αλληλογραφία εσωτερικού Α’ προτεραιότητας, καθώς επίσης, την επαλήθευση του Καθαρού Κόστους Καθολικής Υπηρεσίας (ΚΚΚΥ) για το 2021 και την αξιολόγηση του υποβληθέντος από τον Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (ΦΚΠΥ) αναπροσαρμοσμένου τιμολογίου των υπηρεσιών επιστολικού ταχυδρομείου και δε­μάτων.

Διεθνείς συνεργασίες

  • Ανέλαβε την Αντιπροεδρία για το 2022 του Σώματος Ευρωπαίων Ρυθμιστών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Body of European Regulators for Electronic Communications-BEREC) και του Σώματος Ευρωπαίων Ρυθ­μιστών για τις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες (European Regulators Group for Postal Services-ERGP).

Ακολουθούν σημαντικά στοιχεία σχετικά με δράσεις της ΕΕΤΤ το 2022.

Συνεδριάσεις ολομέλειας - 600 αποφάσεις 215 αποφάσεις επί ακροάσεων 192 αποφάσεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων 168 ;ακροάσεις Θέματα καταναλωτών 9733 καταγγελίες καταναλωτών 8461 καταγγελίες για ηλεκτρονικές επικοινωνίες 1272 καταγγελίες για ταχυδρομικές υπηρεσίες
Στοιχεία Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 558.858 εκχωρημένα ονόματα χώρου έως τέλος του 2022 195 διεκπεραιώσεις αιτημάτων παρόχων (41 για γενική άδεια 74 τροποποιήσεις αδειών 80 για παύση υπηρεσιών) 133 διεκπεραιώσεις αιτημάτων παρόχων για αιρθμοδοτικούς πόρους 23 εγκρίσεις αιτημάτων νέων καταχωρητών ονομάτων χώρου Ηλεκτρονικές επικοινωνίες ελεγκτικές δράσεις 1063 έλεγχοι σε υποδομές παρόχων (484 για υποχρεώσεις προς καταναλωτές, 265 για δίκτυα νέας γενιάς, 260 για τον Εθνικό Κανονισμό Ανοιχτού Διαδικτύου 26 για υποχρεώσεις προς το μητρώο της ΕΕΤΤ 20 για υπηρεσίες αυξημένης χρέωσης 20 για υπηρεσίες εμπιστοσύνης) 539 διακοπές πρόσβασης IP και ονομάτων χωρου για παράνομη μετάδοση περιεχομένου 88 διαγραφές ονομάτων χώρου για παράνομη εμπορία ή/και διακίνση αγαθών 4 διαγραφές ονομάτων χώρου για παιδική πορνογραφία
Στοιχεία για Φάσμα ραδιοσυχνοτήτων 3834 διεκπεραιώσεις αιτημάτων παρόχων για κεραιοσυστήματα 1815 χορηγήσεις δικαιωμάτων για χρήση ραδιοφάσματος σταθερής υπηρεσίες 93 αοφάσεις για ειδικά ραδιοίκτυα Φάσμα ραδιοσυχοτήτων Ελεγκτικές δράσεις 579 έλεγχοι για 176 για κατασκευές κεραιών κινητής τηλεφωνίας 160 ραδιοτελειπτικούς σταθμούς 103 σχετικά με την κινητή υπηρεσία 49 σε προϊόντα ραδιοεξοπλισμού 46 για παρεμβολές σε κρατικά δίκτυα 29 για παρεμβολές σε σταθμούς ραδιοερασιτεχνών 16 για δορυφορικές υπηρεσίες
Στοιχεία για ταχυδρομικές υπηρεσίες 2620 γραμματοθυρίδες εγκρίθηκαν προς εγκατάσταση 611 διεκπεραιώσεις αιτημάτων παρόχων γ(60 για γενική άδεια 413 για τροποποίηση άδειας 138 διαγραφές παρόχων) Ελεγκτικές δράσεις για ταχυδρομικές υπηρεσίες 236 έλεγχοι παρόψν ( 132 στην έδρα παρόχων και 104 σε δίκτυα αδειοδοτημέων παρόχων)

Έκθεση Πεπραγμένων 2022
Εξώφυλλο
Σημαντικά στοιχεία

  • Είδος δημοσίευσης