Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών ηχογραφήσεων με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΕΤΤ &
ΜΕΤΑΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) επιθυμεί να συνάψει σύμβαση
παροχής υπηρεσιών ηχογραφήσεων των συνεδριάσεων της ΕΕΤΤ & μετασυνεδριακών υπηρεσιών, σύμφωνα
με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν. 4412/2016, για δύο (2) έτη
με εκτιμώμενο προϋπολογισμό 12.000,00€, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει
από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΕΤΤ με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά.

Οι εταιρείες που ενδιαφέρονται καλούνται να υποβάλλουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο
στη διεύθυνση Λεωφ. Κηφισίας 60, Μαρούσι [τηλ.: 210 6151030, υπ’ όψιν κας Μ. Σεφέρη, Fax: 210
6105049, e-mail: info@eett.gr], έως την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2016.  

                                 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                        
Καθηγητής Δημ. Τσαμάκης