MENU
Αναζήτηση

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Αρχική > Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί > Προκήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το Έργο:”Διαμόρφωση και εφαρμογή...
Title Date Icon 03/08/20

Προκήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το Έργο:”Διαμόρφωση και εφαρμογή Μοντέλου Αποτίμησης του Επιπέδου Λιανικών Τιμών Τηλεπικοινωνιακών Υπηρειών στην Ελλάδα”

Status Start Icon

Έναρξη

Status End Icon

Λήξη

Status info Icon

Κατάσταση

Έναρξη:

03/08/2020

Λήξη:

20/10/2020 Status end time 0:00

Κατάσταση:

Status Icon Close Κλειστή

ΑΔΑ: Ψ3ΥΡ639-Λ5Ζ
ΑΔΑΜ: 20REQ007127075

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) προκηρύσσει Ανοιχτό Διεθνή Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Διαμόρφωση και  Εφαρμογή Μοντέλου Αποτίμησης του Επιπέδου Λιανικών Τιμών Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών στην Ελλάδα».

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Οργανισμός: ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)

Διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 60, Μαρούσι, 15125, Ελλάδα

Τηλέφωνο: +30 21 0615 1000,

Τηλεομοιοτυπία (Φαξ): +30 21 0610 5049

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail):
info@eett.gr

Διεύθυνση Internet (URL):
www.eett.gr

1.    ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 27 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).

2.    ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή ενός συνεκτικού και τεκμηριωμένου μοντέλου αποτίμησης του επιπέδου λιανικών τιμών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας και ευρυζωνικής πρόσβασης στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλα κράτη καθώς και η πρώτη πιλοτική εφαρμογή  του. Η ΕΕΤΤ αποσκοπεί στην τακτική και περιοδική επανάληψη της εφαρμογής του και στη μελέτη των διαχρονικών μεταβολών των τιμών αξιοποιώντας το συγκεκριμένο μοντέλο. Συνεπώς, απαιτείται μια μεθοδολογική προσέγγιση που να εξασφαλίζει την ιστορικότητα και να καθορίζει το υιοθετούμενο πλαίσιο για τις τροποποιήσεις και επικαιροποιήσεις των παραμέτρων του μοντέλου ώστε να μπορούν να ληφθούν υπόψη οι μεταβολές στο περιβάλλον της αγοράς, δηλαδή αλλαγές στις καταναλωτικές προτιμήσεις και τεχνολογικές εξελίξεις. Επομένως, βασικός στόχος είναι η διαμόρφωση ενός τεκμηριωμένου πλαισίου συγκριτικής αξιολόγησης των λιανικών  τιμών των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που αναφέρθηκαν, η εκτίμηση της προσιτότητας των τιμών αυτών καθώς και των τάσεών τους και τελικά, η κατασκευή ενός σύνθετου δείκτη τιμών των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών προσαρμοσμένου στον εγχώριο συνδρομητή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 71316000-6  Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα τηλεπικοινωνιών.

3.    ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 595.200 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 480.000  ΦΠΑ : €115.200).

4.    ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Ν. Αττικής

5.    ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές για μέρος των ζητούμενων υπηρεσιών.

6.    ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

Η διάρκεια της παρούσας Σύμβασης είναι δεκαπέντε (15) μήνες, αρχόμενη από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγουσα με την εκπλήρωση στο σύνολό τους των υποχρεώσεων του Αναδόχου και την έκδοση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και καλής εκτέλεσης από την ΕΕΤΤ

7.    ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

α) Διάθεση Εγγράφων Διαγωνισμού: Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να προμηθεύονται τα τεύχη του Διαγωνισμού από το δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ (www.eett.gr) και από τη δικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της Σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

β) Προθεσμία υποβολής των σχετικών αιτήσεων για παροχή διευκρινίσεων: δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών.

8.    ΠΑΡΑΛΑΒΗ–ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

α) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών:  Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr τις προσφορές τους, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν  στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr), ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής.

β) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν: Ελληνική.

γ) Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 05/10/2020 και ώρα 12:00.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
06/10/2020 και ώρα 12:00, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

9. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΚΑΘΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ: Οι
υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

10. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς η οποία περιλαμβάνει τη βέλτιστη σχέση
ποιότητας-τιμής.

                                                                                                                       Καθηγητής Κωνσταντίνος Μασσέλος

                                                                                                                       Πρόεδρος της ΕΕΤΤ


Κείμενα Διακήρυξης

Παράταση υποβολής προσφορών

  • Είδος δημοσίευσης