Προκήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για το Έργο «Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων με Ενσωματωμένη Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτημάτων»

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ανακοινώνει την προκήρυξη Ανοικτού
Διεθνούς Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για το Έργο «Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Φάσματος
Ραδιοσυχνοτήτων με Ενσωματωμένη Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτημάτων».

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» του ΕΣΠΑ, το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (κοινοτική συνδρομή) και Εθνικούς Πόρους (εθνική
συμμετοχή). Ο προϋπολογισμός του Έργου, χωρίς το δικαίωμα προαίρεσης, ανέρχεται στο ποσό των ενός
εκατομμυρίου διακοσίων ογδόντα χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και έξι λεπτών (€
1.280.691,06), μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Η διάρκεια του Έργου είναι 16 μήνες από
την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Το δικαίωμα προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων σαράντα χιλιάδων τριακοσίων σαράντα
πέντε ευρώ και πενήντα τριών λεπτών (€ 640.345,53), μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ,
και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους της ΕΕΤΤ.

 

Προθεσμίες Διακήρυξης

 

Υποβολή Διευκρινίσεων

επί των όρων της Διακήρυξης

09/09/2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 

Υποβολή Προσφορών

30/09/2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00

 

Περίληψη
Διακήρυξης

Τεύχος Διακήρυξης

Προς διευκόλυνση των παραληπτών της διακήρυξης ακολουθεί σχετικό ηλεκτρονικό έντυπο καταγραφής
των στοιχείων τους.