Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Μέτρηση του χρόνου διακίνησης της Αλληλογραφίας Εσωτερικού Α΄ προτεραιότητας της Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας»


Η ανάρτηση της  προκήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Μέτρηση του
χρόνου διακίνησης της Αλληλογραφίας Εσωτερικού Α΄ προτεραιότητας της Καθολικής Ταχυδρομικής
Υπηρεσίας» θα γίνει προσεχώς τηρουμένων των απαιτήσεων του ν.4281/2014 περί Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων- ΕΣΗΔΗΣ