Παράταση υποβολής προσφορών στον Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό επιλογής Αναδόχου για την ανάθεση Σύμβασης Προμήθειας Αγαθών με τίτλο: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Σταθερού Σταθμού Ραδιογωνιομέτρησης HF (ΣΣΡHF)» με Κωδικό ΟΠΣ 5029958ΣΣΡHF)» με Κωδικό ΟΠΣ 5029958» με Κωδικό ΟΠΣ 5029958

Δείτε το σχετικό κείμενο