Παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών αναφορικά με τον ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό επιλογής Αναδόχου για το έργο: “Επιλογή Αναδόχου Υποστήριξης της Ε.Ε.Τ.Τ. για τη Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Συχνοτήτων στις Ζώνες των 700MHz, 1.500MHz, 2.100MHz, 3,6GHz και 26GHz”

15/07/2019

Λόγω αδυναμίας λειτουργίας των συστημάτων του ΕΣΗΔΗΣ από την Πέμπτη 11/7/2019 έως την Παρασκευή
12/7/2019 και σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Α.Π.
73670/12-07-2019), δίνεται παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών αναφορικά με τον ανοικτό
δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό επιλογής Αναδόχου για την Επιλογή Αναδόχου Υποστήριξης της Ε.Ε.Τ.Τ.
για τη Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Συχνοτήτων στις Ζώνες των 700MHz, 1.500MHz, 2.100MHz, 3,6GHz και
26GHz,
έως την Τετάρτη 17/7/2019 και ώρα 13.00.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17/7/2019 και ώρα 14.00.

Ανακοίνωση Διακήρυξης
Διαγωνισμού