MENU
Αναζήτηση

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Αρχική > Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί > Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Σταθερού Σταθμού Ραδιογωνιομέτρησης HF (ΣΣΡHF)» (Υποέργο 5 –...
Title Date Icon 11/08/21

Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Σταθερού Σταθμού Ραδιογωνιομέτρησης HF (ΣΣΡHF)» (Υποέργο 5 – ΣΕΦΕ)

Status Start Icon

Έναρξη

Status End Icon

Λήξη

Status info Icon

Κατάσταση

Έναρξη:

11/08/2021

Λήξη:

29/10/2021 Status end time 15:00

Κατάσταση:

Status Icon Close Κλειστή

ΑΔΑΜ: 21PROC009061980

ΑΔΑ: 61Μ6639-ΟΝ8
ΑΔΑΜ: 21REQ009061361

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό για την ανάθεση της Σύμβασης Προμήθειας Αγαθών με τίτλο: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Σταθερού Σταθμού Ραδιογωνιομέτρησης HF (ΣΣΡHF)».

Η σύμβαση αφορά στο Υποέργο 5 της Πράξης «Ανάπτυξη καινοτόμου Εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ΣΕΦΕ)» (MIS 5029958), η οποία συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)), από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα ιδίως στο Ν. 4314/2014 και από τον προϋπολογισμό της Αναθέτουσας Αρχής. Φορείς χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης μέσω του ΠΔΕ και η Αναθέτουσα Αρχή με ίδιους πόρους. Στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, το σύνολο των δαπανών του Έργου που αναφέρονται στο Μέρος 1 του αντικειμένου αυτού (παρ. 1.3.2.1 της Διακήρυξης), θα
βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τη Συλλογική Απόφαση με κωδ. ΣΑ Ε1631 και κωδ. Πράξης ΣΑ (κωδικό ενάριθμου) 2018ΣΕ16310003, ενώ το σύνολο των δαπανών του Έργου που αναφέρονται στο Μέρος 3 του αντικειμένου αυτού (παρ. 1.3.2.1 της Διακήρυξης) θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Αναθέτουσας Αρχής.

Η χρηματοδότηση της προσαύξησης του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, μέσω τροποποίησης της αρχικής σύμβασης (άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης, σύμφωνα με την περ. α της παρ. 1 του άρθρου 132 Ν. 4412/2016, παρ. 1.3.1.2 της Διακήρυξης), δύναται να βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τη Συλλογική Απόφαση με κωδ. ΣΑ E1631 και κωδ. Πράξης ΣΑ (κωδικό ενάριθμου) 2018ΣΕ16310003, εφόσον κριθεί ότι αυτή αφορά σε επιλέξιμη δαπάνη. Σε αντίθετη περίπτωση, καθώς και σε περίπτωση υπέρβασης του προϋπολογισμού της απόφασης ένταξης του Έργου (Α.Π. 6830/1203/Α2/25-10-2018), όπως αυτή εκάστοτε ισχύει, η χρηματοδότηση του σχετικού υπολοίπου θα καλυφθεί κατά 100% από τον προϋπολογισμό της Αναθέτουσας Αρχής.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Οργανισμός: ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)
Διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 60, Μαρούσι, 15125, Ελλάδα
Τηλέφωνο: +30 21 0615 1000
Τηλεομοιοτυπία (Φαξ): +30 21 0610 5049
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail):  info@eett.gr
Διεύθυνση Internet (URL): www.eett.gr

1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια εξοπλισμού απεικόνισης του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης των τεχνικών της Αναθέτουσας Αρχής στη χρήση του
εξοπλισμού και λογισμικού και υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης για την Περίοδο Εγγύησης Καλής Λειτουργίας (2 έτη), καθώς και η παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης για την Περίοδο Συντήρησης και Υποστήριξης (5 έτη) μετά τη λήξη της Περιόδου Εγγύησης Καλής Λειτουργίας.

Ειδικότερα, τo αντικείμενο αποτελείται από:

1) Την προμήθεια και εγκατάσταση ενός πλήρως λειτουργικού σταθερού σταθμού για Εποπτεία, Ραδιογωνιομέτρηση και Γεωεντοπισμό σημείου εκπομπής στη ζώνη συχνοτήτων HF (ΣΣΡHF) σε γεωγραφική θέση, που θα υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Ο ΣΣΡHF θα πρέπει να σχεδιαστεί και να παραδοθεί ως ένα ολοκληρωμένο σύστημα που θα περιλαμβάνει τον απαιτούμενο μετρητικό εξοπλισμό εποπτείας (δέκτης εποπτείας) μαζί με το αντίστοιχο κεραιοσύστημά του και τον απαιτούμενο μετρητικό εξοπλισμό  ραδιογωνιομέτρησης και γεωεντοπισμού σημείου εκπομπής (αποτελούμενο από τουλάχιστον εννέα (9) συγχρονισμένους δέκτες) μαζί με το αντίστοιχο κεραιοσύστημά του (αποτελούμενο από τουλάχιστον εννέα (9) κεραίες). Ο ΣΣΡHF θα πρέπει να μπορεί να καλύπτει τη ζώνη συχνοτήτων από 500 kHz έως 30 MHz για μετρήσεις εποπτείας και από 1 MHz έως 30 MHz για μετρήσεις ραδιογωνιομέτρησης και γεωεντοπισμού σημείου εκπομπής, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να κάνει και χρήση της μεθόδου / τεχνολογίας Single Station Location (SSL). Επίσης, θα πρέπει να είναι ενσωματωμένη στη λειτουργικότητα του ΣΣΡHF η
απαίτηση ραδιογωνιομέτρησης πολλαπλών σημάτων στην ίδια κεντρική συχνότητα. Η εν λόγω λειτουργικότητα περιγράφεται αναλυτικά με τον όρο «advanced resolution techniques» στο ITU Handbook Spectrum Monitoring του 2011. Για την αδιάλειπτη λειτουργία του ΣΣΡHF, στο αντικείμενο περιλαμβάνεται και η προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος γεννήτριας Η/Ζ και συστήματος αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) (Μέρος 1).

2) Την προμήθεια και εγκατάσταση μίας υπολογιστικής μονάδας στο κέντρο ελέγχου των γραφείων της Αναθέτουσας Αρχής στην Αθήνα με το απαραίτητο λογισμικό και υλικό (hardware) και την προμήθεια τεσσάρων (4) φορητών υπολογιστών με το απαραίτητο λογισμικό και υλικό (π.χ. modem διασύνδεσης σε δίκτυο κινητών επικοινωνιών 3ης/4ης γενιάς (3G/4G)) (Μέρος 1).

3) Tην προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων (4) αμφίδρομων ραδιοηλεκτρικών ζεύξεων για τη διασύνδεση του ΣΣΡHF με τα κεντρικά γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής στην Αθήνα (Μέρος 1).

4) Την προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού ανάλυσης, αναγνώρισης, κατηγοριοποίησης και αποδιαμόρφωσης σημάτων λήψης (Μέρος 1).

5) Την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης στη χρήση του εξοπλισμού και του λογισμικού σε στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής (Μέρος 1).

6) Την παροχή υπηρεσιών Συντήρησης και Υποστήριξης για την Περίοδο Εγγύησης Καλής Λειτουργίας διάρκειας δύο (2) ετών από την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της υλοποίησης του ΣΣPHF (Μέρος 1), χωρίς κόστος για την Αναθέτουσα Αρχή (Μέρος 2).

7) Την παροχή υπηρεσιών Συντήρησης και Υποστήριξης για την Περίοδο Συντήρησης και Υποστήριξης διάρκειας πέντε (5) ετών μετά τη λήξη της Περιόδου Εγγύησης Καλής Λειτουργίας (Μέρος 3).

Τα προς προμήθεια είδη της παρούσας κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 38424000-3, 38433200-1 και 38433300-2. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 80531200-7 και 71356300-1.

Το φυσικό αντικείμενο του Έργου δύναται να προσαυξηθεί σε περιεχόμενο και διάρκεια μέσω άσκησης από την Αναθέτουσα Αρχή του δικαιώματος προαίρεσης (τροποποίηση της αρχικής σύμβασης κατά την διάρκειά της, σύμφωνα με την περ. α της παρ. 1 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016).

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων οκτώ χιλιάδων εκατόν σαράντα οκτώ ευρώ και εξήντα λεπτών (5.308.148,60 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % ύψους ενός εκατομμυρίου είκοσι επτά χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και εξήντα λεπτών (1.027.383,60 €) (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα χιλιάδες επτακόσια εξήντα πέντε ευρώ (4.280.765,00 €)).

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης χωρίς τα δικαιώματα προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων εκατόν είκοσι έξι χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (2.126.600,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ύψους τετρακοσίων έντεκα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (411.600,00 €) (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: ένα εκατομμύριο επτακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (1.715.000,00 €)).

Τα δικαιώματα προαίρεσης ανέρχονται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων εκατόν ογδόντα μίας χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και εξήντα λεπτών (3.181.548,60 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ύψους εξακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και εξήντα λεπτών (615.783,60 €) (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: δύο εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες επτακόσια εξήντα πέντε ευρώ (2.565.765,00 €)).

4. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΕΛΛΑΔΑ

5. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ενενήντα ένα (91) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.
Ειδικότερα: Η διάρκεια για την υλοποίηση του Έργου, που περιγράφεται στο Μέρος 1 της παρ. 1.3.2.1 της Διακήρυξης, ορίζεται σε επτά (7) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (Μέρος 1). Η περίοδος Εγγύησης Καλής Λειτουργίας του υπό προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού έχει διάρκεια είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής της υλοποίησης του ΣΣPHF (Μέρος 2). Η Περίοδος Συντήρησης και Υποστήριξης έχει διάρκεια εξήντα (60) μήνες μετά τη λήξη της περιόδου Εγγύησης Καλής Λειτουργίας (Μέρος 3).

7. ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

α) Διάθεση Εγγράφων Διαγωνισμού: Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να προμηθεύονται τα τεύχη του Διαγωνισμού από το δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ (www.eett.gr) και από τη δικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

β) Προθεσμία υποβολής των σχετικών αιτήσεων για παροχή διευκρινίσεων: δώδεκα (12) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών.

8. ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

α) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών: Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr τις προσφορές τους, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής. Η έντυπη υποβολή στοιχείων και δικαιολογητικών γίνεται σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης.

β) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν: Ελληνική.

γ) Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 14/10/2021 και ώρα 15:00.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 15/10/2021 και ώρα 10:00, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

9. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΘΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ: Δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του Διαγωνισμού.

10. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, υπολογιζόμενη με βάση συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά, σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στα συμβατικά τεύχη.

11. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕΕΕ: 06/08/2021

Kαθηγητής Κωνσταντίνος Μασσέλος
Πρόεδρος ΕΕΤΤ

  • Είδος δημοσίευσης