Ανάρτηση αρχείων σε επεξεργάσιμη μορφή στο πλαίσιο του Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο «Σύστημα Παρακολούθησης Αγοράς»

6/5/2020

Στο πλαίσιο του Ανοιχτού Διεθνούς Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο “Σύστημα
Παρακολούθησης Αγοράς”, αναρτώνται σε επεξεργάσιμη μορφή τα παρακάτω αρχεία:

Παράρτημα ΙΙ – Πίνακες Συμμόρφωσης

Παράρτημα VII – Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος