Διαγραφή του Καταχωρητή ονομάτων χώρου με την επωνυμία «ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ» υπό τον διακριτικό τίτλο «ALPHA MEDIA» από την λίστα Καταχωρητών

Βάσει της αίτησης με αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 8424/01-03-2019 του καταχωρητή ονομάτων χώρου με την επωνυμία «ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ» υπό τον διακριτικό τίτλο «ALPHA MEDIA», η ΕΕΤΤ προχώρησε στην παύση του ανωτέρω καταχωρητή από την λίστα Καταχωρητών Ονομάτων Χώρου που τηρεί η ΕΕΤΤ, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 30 της υπ’ αριθ. 750/002/19-02-2015 Απόφασης της ΕΕΤΤ “Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 412/Β/2015).