Ανάλυση αγορών

Η διαδικασία ανάλυσης αγορών περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: 

  • Ορισμός των σχετικών αγορών. 
  • Ανάλυση του επιπέδου του ανταγωνισμού. 
  • Ορισμός παρόχων με Σημαντική Ισχύ στην Αγορά (ΣΙΑ).
  • Επιβολή των κατά περίπτωση κατάλληλων και αναλογικών ειδικών κανονιστικών υποχρεώσεων στους παρόχους που έχουν οριστεί ως έχοντες ΣΙΑ.

Η ΕΕΤΤ διαβουλεύεται, σε εθνικό επίπεδο, με τα ενδιαφερόμενα μέρη την ανάλυση αγορών (Σχέδιο Μέτρων) που διεξάγει. Μετά την ολοκλήρωση της εθνικής δημόσιας διαβούλευσης, επεξεργάζεται τα σχόλια των συμμετεχόντων και εφόσον απαιτείται, τροποποιεί κατάλληλα το Σχέδιο Μέτρων. 

Στη συνέχεια, κοινοποιεί το Σχέδιο Μέτρων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Σώμα Ευρωπαίων Ρυθμιστών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) και τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές (ΕΡΑ) των υπόλοιπων κρατών μελών. Ένα μήνα μετά την κοινοποίηση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είτε εκδίδει απόφαση, σύμφωνα με την οποία αποδέχεται ότι το Σχέδιο Μέτρων είναι σύμφωνο με το ενωσιακό πλαίσιο είτε εκκινεί διαδικασία περαιτέρω εξέτασής του , εκφράζοντας σοβαρές αμφιβολίες αναφορικά με την προσέγγιση που ακολουθήθηκε. 

Σε κάθε περίπτωση, η ΕΕΤΤ, σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το BEREC, λαμβάνοντας ουσιωδώς υπόψη τυχόν σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υιοθετεί το Σχέδιο Μέτρων, το οποίο μετέπειτα κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

1ος κύκλος Ανάλυσης

2ος κύκλος Ανάλυσης

3ος κύκλος Ανάλυσης

4ος κύκλος Ανάλυσης

5ος κύκλος Ανάλυσης

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ 2245/2020 Αποτελέσματα Ανάλυσης (επιχείρηση με Σημαντική Ισχύ στην Αγορά)
#Αγοράς Αγορά Σύστασης 1ος κύκλος Ανάλυσης 2ος κύκλος Ανάλυσης 3ος κύκλος Ανάλυσης 4ος κύκλος Ανάλυσης 5ος κύκλος Ανάλυσης
Αγορά 1 Χονδρική παροχή τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση
Αγορά 2 Χονδρική αποκλειστική χωρητικότητα
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ 710/2014 Αποτελέσματα Ανάλυσης (επιχείρηση με Σημαντική Ισχύ στην Αγορά)
#Αγοράς Αγορά Σύστασης 1ος κύκλος Ανάλυσης 2ος κύκλος Ανάλυσης 3ος κύκλος Ανάλυσης 4ος κύκλος Ανάλυσης 5ος κύκλος Ανάλυσης
Αγορά 1 Χονδρική παροχή, σε σταθερή θέση, τερματισμού κλήσεων σε μεμονωμένα δημόσια τηλεφωνικά δίκτυα
Αγορά 2 Τερματισμός φωνητικών κλήσεων σε μεμονωμένα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, σε επίπεδο χονδρικής
Αγορά 3α Χονδρική παροχή τοπικής πρόσβασης σε σταθερή θέση
Αγορά 3β Χονδρική παροχή κεντρικής πρόσβασης, σε σταθερή θέση, για προϊόντα μαζικής κατανάλωσης ΟΤΕ
Αγορά 4 Χονδρική παροχή πρόσβασης υψηλής ποιότητας σε σταθερή θέση ΟΤΕ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ 5406/2007 Αποτελέσματα Ανάλυσης (επιχείρηση με Σημαντική Ισχύ στην Αγορά)
#Αγοράς Αγορά Σύστασης 1ος κύκλος Ανάλυσης 2ος κύκλος Ανάλυσης 3ος κύκλος Ανάλυσης 4ος κύκλος Ανάλυσης 5ος κύκλος Ανάλυσης
Αγορά 1 Πρόσβαση στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση OTE OTE Χωρίς ΣΙΑ
Αγορά 2 Προέλευση (εκκίνηση) κλήσεων στο δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο που παρέχεται σε σταθερή θέση OTE OTE OTE
Αγορά 3 Απόληξη (τερματισμός) κλήσεων σε μεμονωμένα δημόσια τηλεφωνικά δίκτυα που παρέχεται σε σταθερή θέση VIVODI

FORTHNET

COSMOLINE

ALTEC TELECOMS

TELLAS

TELEPASSPORT

VOICENET

HELLAS ON LINE

ΑΛΓΟΝΕΤ

ΛΑΝ−ΝΕΤ

TELEDOME

ΝΕΤ ΟΝΕ

Q TELECOMMU
NICATIONS
OTE

ALGONET

COSMOLINE

COSMOTE

CYTA (HELLAS)

FORTHNET

HELLAS ONLINE

ΝΕΤ ΟΝΕ

ON TELECOMS

VIVODI

VOICENET

VODAFONE

WIND
ΟΤΕ

ΕΔΚ ΜΕΠΕ

ΙΝΤΕΡΚΟΝΝΕΚΤ ΕΠΕ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ – ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

COSMOLINE

COSMOTE

CRAIG WIRELESS HELLAS

CYTA (HELLAS)

FORTHNET AE

HELLAS ONLINE

MEDIATEL SA

NEW SPRING TELECOMS AE

ON TELECOMS A.E.

ROLAWARE HELLAS

VIVA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

VODAFONE

VOICENET

WIND
Αγορά 4 Χονδρική παροχή αποδεσμοποιημένης πρόσβασης (συμπεριλαμβανομένης της από κοινού — μεριζόμενης — πρόσβασης) σε μεταλλικούς βρόχους και υποβρόχους για το σκοπό της παροχής ευρυζωνικών και φωνητικών υπηρεσιών OTE OTE OTE
Αγορά 5 Χονδρική παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών OTE OTE OTE
Αγορά 6 Χονδρική παροχή τερματικών τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών OTE OTE
Αγορά 7 Απόληξη φωνητικών κλήσεων σε μεμονωμένα δίκτυα κινητών επικοινωνιών VODAFONE

COSMOTE

TIM HELLAS/Q-TELECOM
VODAFONE

COSMOTE

WIND
VODAFONE

COSMOTE

WIND
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ 497/2003 Αποτελέσματα Ανάλυσης (επιχείρηση με Σημαντική Ισχύ στην Αγορά)
#Αγοράς Αγορά Σύστασης 1ος κύκλος Ανάλυσης 2ος κύκλος Ανάλυσης 3ος κύκλος Ανάλυσης 4ος κύκλος Ανάλυσης 5ος κύκλος Ανάλυσης
Αγορά 3 Δημοσίως διαθέσιμες τοπικές ή/και εθνικές τηλεφωνικές υπηρεσίες που παρέχονται σε σταθερή θέση για οικιακούς πελάτες OTE OTE Χωρίς ΣΙΑ
Αγορά 5 Δημοσίως διαθέσιμες τοπικές ή/και εθνικές τηλεφωνικές υπηρεσίες που παρέχονται σε σταθερή θέση για μη οικιακούς πελάτες OTE OTE Χωρίς ΣΙΑ
Αγορά 7 Η ελάχιστη δέσμη Μισθωμένων Γραμμών OTE OTE
Αγορά 10 Διαβιβαστικές υπηρεσίες στο δημόσιο σταθερό τηλεφωνικό δίκτυο OTE OTE Χωρίς ΣΙΑ
Αγορά 14 Χονδρική παροχή ζευκτικών τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών OTE OTE
Αγορά 15 Πρόσβαση και προέλευση (εκκίνηση) κλήσεων στα δημόσια δίκτυα κινητής τηλεφωνίας Χωρίς ΣΙΑ