MENU
Αναζήτηση

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Αρχική > Ημερήσιες διατάξεις συνεδριάσεων > Θέματα ημερήσιας διάταξης της 1046ης Συνεδρίασης
Title Date Icon 10/10/2022

Θέματα ημερήσιας διάταξης της 1046ης Συνεδρίασης

ΦΑΣΜΑ

 • Διάφορα

  Αριθ. Θέματος 1:

  Έγκριση Δημόσιας Διαβούλευσης Αναφορικά με την Τροποποίηση του Κανονισμού Όρων Χρήσης Ραδιοφάσματος

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

 • Διάφορα

  Αριθ. Θέματος 2:

  Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 131 του Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184/Α/23.9.2020) και 23 της Οδηγίας ΕΕ 2018/1972, σχετικά με το Σχέδιο Μέτρων αναφορικά με τον 5ο κύκλο Ανάλυσης της ΕΕΤΤ για την ανάλυση της αγοράς τερματισμού φωνητικών κλήσεων σε μεμονωμένα κινητά δίκτυα [ΑΓΟΡΑ 2 Σύστασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2014/710/ΕΕ], όπως αυτή ρυθμίστηκε με τις ΑΠ ΕΕΤΤ 815/002/22-6-2017 (ΦΕΚ 2530/Β/2017) και 920/14/23-12-2019 (ΦΕΚ 5190/Β/2017)

  Αριθ. Θέματος 3:

  Εξέταση των υποβληθέντων προς έλεγχο στην ΕΕΤΤ αιτημάτων της εταιρείας ΟΤΕ ΑΕ για έγκριση διάθεσης των οικονομικών προγραμμάτων: Cosmote Business DP Fiber 300 Full Pack – Βασικό πρόγραμμα και παραλλαγές τιμών Ι, ΙΙ, III, IV, V, VI, Cosmote Business DP Fiber 500 Full Pack – Βασικό πρόγραμμα και παραλλαγές τιμών Ι, ΙΙ, III, IV, V, VI, Cosmote Business DP Fiber 1000 Full Pack – Βασικό πρόγραμμα και παραλλαγές τιμών Ι, ΙΙ, III, IV, V, VI, Cosmote Business Internet 300, Cosmote Business Internet 500, Cosmote Business Internet 1000

  Αρχείο απόφασης

  Αριθ. Θέματος 4:

  Ανάθεση στον ΟΤΕ των περιοχών των Αστικών Κέντρων (ΑΚ) ΟΤΕ για τις οποίες εκδήλωσε ενδιαφέρον για υλοποίηση δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς (NGA) στο πλαίσιο της διαδικασίας της 5ης Ετήσιας Ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη δικτύου VDSL Vectoring, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 3 της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016) (Απόφαση Ε’ Ετήσιας Ανάθεσης)

  Αρχείο απόφασης

  Αριθ. Θέματος 5:

  Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ για τον καθορισμό των αρχών, της μεθοδολογίας και την προσαρμογής του τεχνοοικονομικού μοντέλου NGA bottom-up της ΕΕΤΤ για τον προσδιορισμό των τιμών των προϊόντων L2 WAP μισθωμένων Γραμμών και των υπηρεσιών ΟΚΣΥΑ/ΣΥΜΕΦΣ.

  Αριθ. Θέματος 6:

  "Διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης σχετικά με τον καθορισμό κριτηρίων για την εκτίμηση της αθέμιτης επιβάρυνσης στη παροχή υπηρεσιών Καθολικής Υπηρεσίας"

  Αρχείο απόφασης

ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ

 • Λήψεις αποφάσεων επί ακροάσεων-Εγκαταστάσεις κεραιών

  Αριθ. Θέματος 7:

  Λήψη Απόφασης επί της από 10-01-2022 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «COSMOTE» για υποβολή ανακριβών στοιχείων για την έκδοση άδειας κατασκευής κεραίας επί του κτηρίου του ΟΤΕ στη Νήσο Σπέτσες Π.Ε. Νήσων Αττικής (θέση ΣΠΕΤΣΕΣ Τ/Κ 1400307)

  Αριθ. Θέματος 8:

  Λήψη Απόφασης επί της από 10-01-2022 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «COSMOTE» για υποβολή ανακριβών στοιχείων για την έκδοση άδειας κατασκευής κεραίας επί της Λεωφ. Φλέμιγκ 38 στο Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου Περιφ. Αττικής (θέση RAFINA MD 1402645)

 • Αιτήσεις θεραπείας

  Αριθ. Θέματος 9:

  Λήψη Απόφασης επί της υπ’ αρ. πρ. ΕΕΤΤ 16397/20-07-2022 Αιτήσεως Θεραπείας της κ. Άννας Μαρίας Τσολέκα, ιδιοκτήτριας του ραδιοφωνικού σταθμού (Ρ/Σ) με το διακριτικό τίτλο «ΡΑΔΙΟ ΑΛΜΩΠΙΑ», κατά της ΑΠ 1034/11/14-06-2022 Απόφασης της ΕΕΤΤ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 • Διαγωνισμοί

  Αριθ. Θέματος 10:

  Έγκριση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» που υποβλήθηκαν στον Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για το έργο: « ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Α΄ ΚΑΙ Β’ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ»

  Αριθ. Θέματος 11:

  Παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς και της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής του μοναδικού εναπομείναντος υποψήφιου οικονομικού φορέα «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ», που υποβλήθηκαν μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το Τμήμα 3 του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση Σύμβασης Προμήθειας Αγαθών με τίτλο: «Ανάπτυξη Δικτύου Σταθερών και Κινητών Σταθμών Εποπτείας Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων, Ασύρματου Ψηφιακού Δικτύου Φωνής και Ασύρματου Δικτύου Μετάδοσης Δεδομένων» (Υποέργο 7) της Πράξης «Ανάπτυξη καινοτόμου Εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ΣΕΦΕ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5029958

  Αριθ. Θέματος 12:

  Έγκριση άσκησης Δικαιωμάτων Προαίρεσης στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Προμήθεια Μεταφερόμενων Συστημάτων Ραδιογωνιομέτρησης σε συνδυασμό με Δέκτες Εποπτείας Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων» της Πράξης «Ανάπτυξη καινοτόμου Εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ΣΕΦΕ)» (ΜΙS 5029958) και τροποποίηση της υπ’ αριθ. 33/2022 Σύμβασης με την εταιρεία «ROHDE & SCHWARZ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»

  Αριθ. Θέματος 13:

  «Θέσεις της ΕΕΤΤ στα σχόλια της Δημόσιας Διαβούλευσης επί του Σχεδίου Διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της Σύμβασης με τίτλο: «Ψηφιοποίηση αρχείου αποφάσεων Ολομέλειας, αδειοδοτήσεων κεραιών, νομικών υποθέσεων, δημιουργία ψηφιακού αποθετηρίου και συναφείς υπηρεσίες»

  Αριθ. Θέματος 14:

  Παράταση της διάρκειας ισχύος των προσφορών και των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής που υποβλήθηκαν μέσω ΕΣΗΔΗΣ του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση Σύμβασης Προμήθειας Αγαθών με τίτλο: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Σταθερού Σταθμού Ραδιογωνιομέτρησης HF (ΣΣΡHF)» με Κωδικό ΟΠΣ 5029958

 • Διάφορα

  Αριθ. Θέματος 15:

  Έγκριση της «Πολιτικής Τηλεργασίας και Φορητών Συσκευών»

  Αριθ. Θέματος 16:

  Βεβαίωση οφειλόμενων τόκων υπερημερίας της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΟΤΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «OTEGLOBE S.A.»

 • Είδος δημοσίευσης