MENU
Αναζήτηση

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Σκοπός Πράξης

Σκοπός της Πράξης είναι η ανάπτυξη και λειτουργία στη χώρα μας ενός τεχνολογικά σύγχρονου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος Δορυφορικών επικοινωνιών (ΣΕΦΔ), το οποίο θα καλύπτει κατ’ αρχάς το σύνολο των δορυφορικών εκπομπών από γεωστατική θέση που περιλαμβάνουν την περιοχή κάλυψής των την ελληνική επικράτεια και θα ανταποκρίνεται πλήρως στις υφιστάμενες απαιτήσεις στήριξης και προώθησης της ψηφιακής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που εδράζονται στην αξιοποίηση του σπάνιου αυτού εθνικού πόρου.

Το φάσμα ραδιοσυχνοτήτων, καθώς και οι τροχιακές θέσεις αποτελούν ένα πολύτιμο, πεπερασμένο και σπάνιο εθνικό πόρο η αξιοποίηση του οποίου δύναται να αποφέρει πολύπλευρα οφέλη και δημόσια έσοδα τόσο μέσω της εκχώρησης δικαιωμάτων χρήσης συχνοτήτων όσο και από την απορρέουσα οικονομική και επιστημονική ανάπτυξη. Τα τελευταία χρόνια, υπήρξε ραγδαία αύξηση της ζήτησης και χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για την ανάπτυξη σταθερών και κινητών ασύρματων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η ζήτηση και η χρήση ραδιοσυχνοτήτων αναμένεται να αυξηθούν τα επόμενα χρόνια λόγω, κυρίως, της διαφαινόμενης επικράτησης των δικτύων παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών, όπως άλλωστε επιδιώκεται και με το εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Εθνικό Σχέδιο Ευρυζωνικής Πρόσβασης Επόμενης Γενιάς (NGA Plan)» και της ανάγκης των χρηστών για αδιάλειπτη επικοινωνία και κινητικότητα.

Τα δορυφορικά συστήματα δύνανται να λειτουργήσουν και να επιδράσουν συμπληρωματικά και συνδυαστικά με τα (κινητά και σταθερά) επίγεια συστήματα ενώ ταυτόχρονα έχουν την δυνατότητα να παρέχουν γρήγορα και οικονομικά υπηρεσίες σε γεωμορφολογικά απαιτητικές θέσεις (γεωγραφικά απομακρυσμένες ή/και απομονωμένες και γενικά δυσπρόσιτες περιοχές), πλοία, αεροσκάφη, αλλά και σε περιοχές με εποχιακά μεταβαλλόμενη ή σχετικά μικρή ζήτηση λόγω αντίστοιχων μεταβολών στην πληθυσμιακή πυκνότητα αυτών. Επομένως, τα δορυφορικά συστήματα δύναται να κομίσουν πολλαπλασιαστικά οφέλη, και η αυξανόμενη σημασία τους υποδηλώνεται από την στρατηγική επιλογή αύξησης επενδύσεων υφιστάμενων διεθνών “παικτών” σε όλο το φάσμα των σχετικών τεχνολογιών, την είσοδο νέων “παικτών” που θέλουν να εστιάσουν σε συγκεκριμένους τομείς δορυφορικής τεχνολογίας ή/και εφαρμογών/υπηρεσιών. Η χώρα μας ανήκει στην δεύτερη αυτή κατηγορία και ήδη καταγράφονται εξαγγελίες και αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες για την υλοποίηση τους. Εξάλλου, σύμφωνα με τις εκθέσεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) «The Space Economy at a Glance-2014» και «Space and Innovation, 2016» ο κλάδος του διαστήματος γνωρίζει ανάπτυξη εν συγκρίσει με άλλους τομείς της οικονομίας. Αυτό κυρίως οφείλεται στο ότι αποτελεί ένα βασικό στρατηγικό τομέα εθνικών επενδύσεων καθώς οι κρατικές οντότητες είναι οι κύριοι χρηματοδότες σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας αλλά και οι κύριοι πελάτες σε προϊόντα και υπηρεσίες διαστήματος.

Η διαστημική βιομηχανία (της οποίας η δορυφορική βιομηχανία αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος) θα συμβάλει σημαντικά στη μελλοντική οικονομική ανάπτυξη και, με την πάροδο του χρόνου, σημαντικό μέρος της παγκόσμιας οικονομίας θα εξαρτηθεί εν μέρει από τα περιουσιακά στοιχεία στο διάστημα. Ενώ η δυνατότητα επέκτασης πολυάριθμων βιομηχανιών στο διάστημα είναι μια διαφαινόμενη μακροπρόθεσμη δυνατότητα, βραχυπρόθεσμα, η διαστημική οικονομία θα επικεντρωθεί στη παροχή εύρους ζώνης για πιο “γήινες” τεχνολογίες. Η πρόκληση για την προώθηση της μελλοντικής διαστημικής οικονομίας, είναι να δημιουργηθεί ένα ισχυρό πλαίσιο στρατηγικής θεώρησης και δυναμικής ανάληψης πολιτικών πρωτοβουλιών, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, το οποίο θα ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και στις τάσεις της παγκόσμιας οικονομίας.

Η αγορά των γεωστατικών δορυφόρων (Geostatic Earth Orbit-GEO) θα παραμείνει η βασική πηγή εσόδων της διαστημικής βιομηχανίας, καθώς οι εμπορικές επικοινωνίες GEO θα συνεχίσουν να αποτελούν το υψηλότερο τμήμα της με σταθερό κύκλο εργασιών 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως. Παρόλο που ο συνολικός αριθμός δορυφόρων σε γεωστατική τροχιά αναμένεται να παραμείνει σταθερός για τα επόμενα 10 τουλάχιστον χρόνια, με περίπου 23, κατά μέσο όρο, νέες εκτοξεύσεις σε τροχιά ετησίως, εντούτοις από πλευράς προσφερόμενων δυνατοτήτων η αγορά θα είναι εντελώς διαφορετική. Επιπρόσθετα, αναμένονται ραγδαίες και σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις και μείωση του κόστους κατασκευής και εκτόξευσης διαμέσου της ραγδαίας ανάπτυξης δορυφορικών συστημάτων σε μη γεωστατικές τροχιές.

Είναι αυτονόητο ότι όσο μεγαλύτερο μέρος της παγκόσμιας οικονομίας θα βασίζεται σε δορυφορικά δίκτυα για παροχή υπηρεσιών (τηλεπικοινωνίας, τηλεπισκόπησης, ασφάλειας, πλοήγησης κοκ) τόσο αυξημένες θα είναι οι απαιτήσεις διασφάλισης της αξιοπιστίας και διαθεσιμότητας της όδευσης αυτής. Για να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των δορυφορικών συστημάτων και να αποφευχθεί ο διαρκώς αυξανόμενος κίνδυνος εμφάνισης επιζήμιων παρεμβολών ή κακής χρήσης των διαθέσιμων συχνοτήτων, απαιτούνται συστήματα εποπτείας φάσματος για εκπομπές προς και από δορυφόρους (ΣΕΦΔ). Όπως και στην περίπτωση των επίγειων συστημάτων εποπτείας του φάσματος επίγειων επικοινωνιών (ΣΕΦΕ), το ύψος της συμβολής των δορυφορικών συστημάτων στην οικονομική δραστηριότητα είναι ευθέως ανάλογο με την καθαρότητα του αποδοσμένου σε αυτά φάσματος. Η εγγύηση ύπαρξης δυνατότητας για τον άμεσο εντοπισμό και διακοπή των πηγών που παρεμβάλλουν και η ταχεία αποκατάσταση της παροχής των υπηρεσιών που επηρεάζονται (με αυτονόητα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη) προσδιορίζουν την προστιθέμενη αξία της λειτουργίας του ΣΕΦΔ.

Πιο συγκεκριμένα, η Πράξη ενθαρρύνει και υποστηρίζει άμεσες καινοτόμες επενδύσεις στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών που αξιοποιούν τον σπάνιο εθνικό πόρο του διαστήματος (τροχιακές θέσεις και φάσμα συχνοτήτων), ενισχύοντας αποφασιστικά την διείσδυση και υιοθέτηση υπηρεσιών και εφαρμογών που απαιτούν ευρυζωνική ασύρματη πρόσβαση του τελικού χρήστη σε πλατφόρμες σε γεωστατική και όχι μόνο τροχιά. Επιπρόσθετα, ενθαρρύνει άμεσα και έμμεσα τις επιχειρήσεις να εγκαταστήσουν σύγχρονες δικτυακές πλατφόρμες, τις οποίες θα μπορούν να αξιοποιήσουν εταιρείες ανάπτυξης εφαρμογών και υπηρεσιών, ενισχύοντας παράλληλα την καινοτομική ικανότητα, την εξωστρέφεια και την απασχόληση του ανθρώπινου δυναμικού στους ανωτέρω τομείς.

Η Πράξη αποτελεί στοχευόμενη δράση ενίσχυσης της αποτελεσματικής άσκησης των αρμοδιοτήτων με τις οποίες είναι επιφορτισμένη η ΕΕΤΤ προς όφελος του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών αλλά και ευρύτερα του συνόλου σχεδόν των τομέων οικονομικής δραστηριότητας της χώρας μας που βασίζονται στην χρήση σύγχρονων ευρυζωνικών τεχνολογιών μέσω ασύρματης δορυφορικής πρόσβασης.

Παράλληλα η Πράξη συμβάλλει/συνεργεί στην υποστήριξη των σημαντικών στόχων της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής (ΕΨΣ), μέσω της δημιουργίας εξειδικευμένης υποδομής η οποία θα διασφαλίζει εντός της ελληνικής επικράτειας τη σωστή διαχείριση, κατανομή και χρήση του φάσματος συχνοτήτων δορυφορικών επικοινωνιών και τον άμεσο εντοπισμό και την επίλυση ζητημάτων παρεμβολών σε περιοχή ευρύτερη της Ελλαδικής.

Ειδικότερα, το ΣΕΦΔ δύναται να συμβάλλει ιδίως στους ακόλουθους στόχους της ΕΨΣ:

 • Ανάπτυξη εθνικών υποδομών συνδεσιμότητας νέας γενιάς:
  • Διαμόρφωση ευνοϊκού περιβάλλοντος για ιδιωτικές επενδύσεις Next Generation Access networks (NGA).
  • Έμπρακτη δημόσια υποστήριξη της επέκτασης των υποδομών NGA.
 • Επιτάχυνση της ψηφιοποίησης της οικονομίας:
  • Προώθηση της ψηφιοποίησης της λειτουργίας των ΜΜΕ.
  • Συνεργασία για τη συμμετοχή στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση.
 • Ώθηση του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας και της απασχόλησης:
  • Εστίαση στην επιχειρηματική αξιοποίηση της καινοτομίας σε ΤΠΕ.
  • Δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για νεοφυείς επιχειρήσεις ΤΠΕ.
  • Υποστήριξη εξωστρέφειας θεματικών συνδέσμων & clusters.
 • Ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού με ψηφιακές δεξιότητες:
  • Υποστήριξη της έρευνας και ανάπτυξης.
 • Ριζική αναθεώρηση του τρόπου παροχής Ψηφιακών Υπηρεσιών του Δημοσίου.
 • Άρση των αποκλεισμών και διάχυση των ωφελειών της ψηφιακής οικονομίας:
  • Εστίαση στην άρση του κοινωνικού αποκλεισμού.
  • Ώθηση της χρήσης ψηφιακών υπηρεσιών σε τομείς γενικού ενδιαφέροντος καθώς και σε απομονωμένες περιοχές – κοινωνικές ομάδες.
 • Ενίσχυση Ασφάλειας και εμπιστοσύνης:
  • Θωράκιση των κρίσιμων συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης.
 • Είδος δημοσίευσης