MENU
Αναζήτηση

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Αντικείμενο Πράξης

Ως προς το αντικείμενο της Πράξης:

Η προμήθεια και λειτουργία του ΣΕΦΔ από την ΕΕΤΤ κατ’ αρχήν θα καλύψει τις βασικές ανάγκες εποπτείας φάσματος και γεωεντοπισμού παρεμβολών σε δορυφορικά δίκτυα και ειδικότερα θα:

  • Διασφαλίσει την αξιοποίηση υπηρεσιών και εφαρμογών μέσω δορυφορικών συστημάτων από εγχώριους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των παρόχων δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και θα συμβάλει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση παρεμβολών σε αυτές.
  • Επιτρέψει τη συστηματική καταγραφή των δορυφορικών συχνοτήτων και χαρακτηριστικών τροχιάς ώστε να ελεγχθεί αν υπάρχουν αποκλίσεις από την ορθή τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με τα καταχωρημένα δεδομένα. Ταυτόχρονα, θα προσφέρει τη δυνατότητα καταγραφής και ελέγχου των δορυφορικών εκπομπών στο χώρο κάλυψης των οποίων (γεωγραφικός χώρος που «φωτίζουν») περιλαμβάνεται η ελληνική επικράτεια. Επομένως, από την έναρξη λειτουργίας του προτεινόμενου ΣΕΦΔ θα εξυπηρετηθούν πλήρως οι ήδη υφιστάμενες ανάγκες εποπτείας υπαρχόντων συστημάτων (HELLAS SΑΤ III, IV, κλπ.) αλλά και οποιασδήποτε άλλης συστοιχίας νέων δορυφορικών συστημάτων τεθεί σε τροχιά.
  • Επιτρέψει, με συγκεκριμένες τεχνικές γεωεντοπισμού, οι οποίες συνήθως περιλαμβάνουν την επίγεια λήψη από ΣΕΦΔ των παρεμβαλλόμενων σημάτων (ακόμα και όταν αυτά βρίσκονται εκτός ελληνικής επικράτειας) μέσω δύο δορυφόρων, καθώς και από την αντίστοιχη λήψη ενός σήματος σταθμού αναφοράς, τον έλεγχο και επίλυση παρεμβολών. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται, χωρίς να περιορίζεται, στην κατάληψη τροχιών και ζωνών συχνοτήτων από γεωστατικούς δορυφόρους (Geostatic Earth Orbit-GEO), καθώς και στα τεχνικά χαρακτηριστικά εκπομπής αυτών, στο πλαίσιο επίλυσης προβλημάτων ή/και στο πλαίσιο τακτικής εποπτείας των GEO για αποτελεσματικότερη διαχείριση.
  • Επιτρέψει την πιστοποίηση του ελέγχου λειτουργίας σύμφωνα με τις προβλεπόμενες συμβατικές δεσμεύσεις δορυφορικών υποδομών που αφορούν και το Ελληνικό δημόσιο (HELLAS SΑΤ III,IV κλπ.) και θα υποβοηθήσει την πλήρη αξιοποίηση τους.
  • Διευρύνει τις δυνατότητες συνεργασίας με διεθνείς φορείς σε θέματα εποπτείας που αφορούν δορυφορικά συστήματα, αλλά και διεθνείς οργανισμούς προτυποποίησης και παραγωγής αντίστοιχων τεχνολογιών, αξιοποιώντας παράλληλα την συμμετοχή/συνδρομή της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος (European Space Agency-ESA) και στην Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών (International Telecommunication Union-ITU). Είναι προφανές ότι η αποκτούμενη εμπειρία θα εξυπηρετήσει το δημόσιο συμφέρον, θα αποτελέσει υποδομή για αμοιβαία επωφελή συνεργασία με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας, καθώς και με το οικοσύστημα ελληνικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον χώρο.
  • Επιτρέψει την εποπτεία και τον έλεγχο των δορυφορικών εκπομπών στο χώρο κάλυψης των οποίων (γεωγραφικός χώρος που «φωτίζουν») περιλαμβάνεται η ελληνική επικράτεια, ώστε να διασφαλίζονται κρίσιμα εθνικά θέματα για τη χώρα μας.
  • Αναβαθμίσει τις επιχειρησιακές δυνατότητες της ΕΕΤΤ σε τομείς κρίσιμους για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Η ανάπτυξη ΣΕΦΔ στην Ελλάδα, λόγω της γεωγραφικής θέσης της και της απουσίας γειτονικών ΣΕΦΔ θα συνεισφέρει σημαντικά στον έλεγχο των παρεμβολών και την αποτελεσματική διαχείριση του δορυφορικού φάσματος σε διεθνές επίπεδο, τοποθετώντας τη χώρα στη λίστα των “ισχυρών” στον τομέα αυτό κρατών, με αναμενόμενα οικονομικά και στρατηγικά οφέλη.
  • Υποβοηθήσει στην υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού σε θέματα που άπτονται της διαστημικής πολιτικής της χώρας μας συμβάλλοντας αποφασιστικά στις σχετικές πρωτοβουλίες του αρμόδιου Υπουργείου.
  • Παρέχεται η δυνατότητα ερευνητικής πλατφόρμας και συνεργειών με την ελληνική βιομηχανία και τα ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικούς φορείς.

Βασική μέριμνα της ΕΕΤΤ κατά την σχεδίαση και υλοποίηση του ΣΕΦΔ είναι να καλυφθούν οι προαναφερόμενες ανάγκες εποπτείας δορυφορικού τηλεπικοινωνιακού φάσματος στην χώρα μας και η πρόβλεψη επεκτασιμότητας και αναβάθμισης (σε εξοπλισμό και δυνατότητες), ώστε μελλοντικά και ανάλογα με τις εξελίξεις (τεχνολογικές, επιχειρηματικές κ.ο.κ.) να δύναται να καλύψει νέες τεχνολογίες και νέες ανάγκες.

Το ΣΕΦΔ αποτελεί μια ενιαία λειτουργική οντότητα εγκατεστημένη σε δικό του ανεξάρτητο χώρο, με κεραιοσυστήματα, δέκτες και λοιπό εξοπλισμό ικανό να καλύψει τις συχνότητες και τις υπηρεσίες ενδιαφέροντος, με όλες τις δυνατές προβλέψεις ασφάλειας, λειτουργικότητας, διαθεσιμότητας και επικοινωνίας με τις κεντρικές εγκαταστάσεις της ΕΕΤΤ και διαλειτουργικότητας με τα υπόλοιπα συστήματα εποπτείας και διαχείρισης φάσματος της ΕΕΤΤ.

  • Είδος δημοσίευσης