MENU
Αναζήτηση

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Αναγκαιότητα – Καινοτομία Πράξης

Αναγκαιότητα

Η δυναμική του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και η ειδικότερη σημασία των υποδομών που βασίζονται στο φάσμα συχνοτήτων, μέσω των οποίων διατίθενται ευρυζωνικές υπηρεσίες και καινοτόμες εφαρμογές σε επιχειρήσεις και πολίτες, είναι κεφαλαιώδους σημασίας για τη δημιουργία προϋποθέσεων επίσπευσης της ανάκαμψης και την εδραίωση βιώσιμης ανάπτυξης. Ως αποτέλεσμα, απαιτείται εκτεταμένη χρήση φάσματος, το οποίο ως σπάνιος εθνικός πόρος καθίσταται ο βασικός παράγοντας για την ταχεία και αποδοτική (ασύρματη) παροχή υπηρεσιών. Παράλληλα, η δυνατότητα ελέγχου της διαθεσιμότητας και της ποιότητας του φάσματος συχνοτήτων αποτελεί καταλύτη (enabler) μετασχηματισμού και μεγέθυνσης για τους υπόλοιπους τομείς/κλάδους της οικονομίας.

Καινοτομία

Ο καινοτομικός χαρακτήρας της Πράξης εκτείνεται σε δύο τουλάχιστον επίπεδα:

  • Ως προς το περιεχόμενο της, πρόκειται για ένα πλήρως ολοκληρωμένο και αυτοματοποιημένο σύστημα εποπτείας ραδιοσυχνοτήτων που χρησιμοποιούνται από Δορυφορικά Συστήματα Επικοινωνιών, το οποίο ενσωματώνει τις πλέον καινοτόμες και σύγχρονες τεχνολογίες, εφαρμογές και εργαλεία λογισμικού ενώ επιτρέπει την διαδραστική επικοινωνία με τη διαχείριση ραδιοσυχνοτήτων καθώς και την περιοδική επισκόπηση και περαιτέρω αξιοποίηση των δεδομένων που παράγονται στο πλαίσιο λειτουργίας του.
  • Ως προς την επίδραση της Πράξης στο επιχειρηματικό περιβάλλον, συμβάλλει στη διεύρυνση του καινοτομικού χαρακτήρα των επενδυτικών δραστηριοτήτων στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών που βασίζονται σε δορυφορικά δίκτυα. Η Πράξη υποστηρίζει άμεσα την ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε δίκτυα νέας γενιάς (NGN) και ενθαρρύνει άμεσα και έμμεσα τις επιχειρήσεις να εγκαταστήσουν σύγχρονες δορυφορικές πλατφόρμες τις οποίες θα μπορούν να αξιοποιήσουν εταιρείες ανάπτυξης εφαρμογών και υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται και στους εννέα στρατηγικούς τομείς του ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020, ενισχύοντας παράλληλα την καινοτομική ικανότητα, την εξωστρέφεια και την απασχόληση του ανθρώπινου δυναμικού στους ανωτέρω τομείς.

Σύμφωνα με το ITU-R Report SM 2182 «Measurement facilities available for the measurement of emissions from both GSO and non-GSO space stations» υπάρχουν σε διεθνές επίπεδο εννέα εγκαταστάσεις διαθέσιμες για τις μετρήσεις εκπομπών από δορυφόρους οι οποίες ανήκουν σε Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές. Οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν τη δυνατότητα καταγραφής της χρήσης του δορυφορικού φάσματος, τον εντοπισμό στο φάσμα σημάτων παρεμβολών, των γεωεντοπισμό τους και την παροχή συνδρομής στον επακόλουθο τερματισμό τους καθώς και την παρακολούθηση των τροχιών των δορυφόρων υπό την επίβλεψή τους.

Επιπλέον, οι εταιρείες που ασχολούνται με την παροχή διαστημικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών διαθέτουν συστήματα παρακολούθησης του φάσματος που τους έχει αποδοθεί, ενώ υπάρχουν και εξειδικευμένες εταιρείες οι οποίες προσφέρουν την παραπάνω υπηρεσία παρακολούθησης του φάσματος και εντοπισμού παρεμβολών.

Η συμμετοχή της Ελλάδας στο χώρο του διαστήματος επί του παρόντος είναι περιορισμένη, παρότι ως χώρα βασίζει ένα μεγάλο μέρος των τηλεπικοινωνιών της στους δορυφόρους (ενδεικτικά αναφέρεται η επικοινωνία του ελληνικού εμπορικού στόλου και η μεταφορά του σήματος στο επίγειο δίκτυο εκπομπής ψηφιακής τηλεόρασης). Η χώρα μας (μέσω της ΕΕΤΤ ως εκ του νόμου αρμόδιας) έχει επί του παρόντος περιορισμένες δυνατότητες παρέμβασης αφενός για τον εντοπισμό μη προβλεπόμενης χρήσης του (δορυφορικού) φάσματος και αφετέρου για εκπομπές που προκαλούν παρεμβολές σε αυτό.

Επομένως, η υλοποίηση της Πράξης θα προσδώσει στην αρμόδια ΕΕΤΤ τη δυνατότητα αποτελεσματικής παρέμβασης και ρύθμισης του χώρου των δορυφορικών επικοινωνιών και θα συνεισφέρει έτσι στην επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας, γεγονός που γενικότερα προσδίδει ένα συνολικό καινοτομικό χαρακτήρα συμβάλλοντας επιπλέον στην αύξηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της χώρας.

  • Είδος δημοσίευσης