MENU
Αναζήτηση

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Αρχική > Δελτία τύπου > Το BEREC γνωμοδοτεί για την προστασία των καταναλωτών και την προώθηση της καινοτομίας
Title Date Icon 01/04/2021

Το BEREC γνωμοδοτεί για την προστασία των καταναλωτών και την προώθηση της καινοτομίας

1/4/2021

Το Σώμα Ευρωπαίων Ρυθμιστών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC), κατά την 46η Σύνοδο
Ολομέλειάς του, ενέκρινε γνωμοδότηση σχετικά με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις
ψηφιακές αγορές (Digital Markets Act-DMA), καθώς και σχέδιο Έκθεσης για την εκ των προτέρων ρύθμιση
των μεγάλων διαδικτυακών πλατφορμών που κατέχουν παγιωμένη θέση.

Το Σώμα υποστηρίζει τη φιλοδοξία της Επιτροπής να δημιουργήσει ανταγωνιστικές και δίκαιες αγορές
στον ψηφιακό τομέα προς όφελος των ευρωπαίων καταναλωτών και των επιχειρήσεων. Για τον λόγο αυτόν,
χαιρετίζει την πρότασή της για τις ψηφιακές αγορές και τις ψηφιακές υπηρεσίες, καθώς είναι
απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι ενθαρρύνονται ο ανταγωνισμός και η καινοτομία, ότι προστατεύονται τα
συμφέροντα των τελικών χρηστών και ότι το ψηφιακό περιβάλλον είναι ανοιχτό και ανταγωνιστικό.

Ως εκ τούτου, το BEREC υιοθετεί βασικές προτάσεις με στόχο την εξασφάλιση ενός διαρκούς και
αλληλεπιδραστικού διαλόγου με τα εμπλεκόμενα μέρη, τη δυνατότητα λήψης περισσοτέρων παρεμβατικών
μέτρων ανά περίπτωση – όταν απαιτείται – και τη διαμόρφωση μηχανισμών επίλυσης διαφορών,
προκειμένου να περιοριστούν ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στον ανταγωνισμό και στην
καινοτομία.

Tο ως άνω σχέδιο Έκθεσης τίθεται σε δημόσια διαβούλευση από τις 16 Μαρτίου έως τις 4 Μαΐου 2021.
Το BEREC ενθαρρύνει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με τις
προτάσεις του.

Το Σώμα εφαρμόζει ψηφιακές πολιτικές που ανταποκρίνονται σε ειδικούς στόχους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΕΕ). Σύμφωνα με τη στρατηγική προτεραιότητά του για την προώθηση της πλήρους συνδεσιμότητας
σε όλη την Ευρώπη, και την ενίσχυση των επενδύσεων σε υποδομές ευρυζωνικής συνδεσιμότητας πολύ
υψηλής χωρητικότητας, συμπεριλαμβανομένου του 5G, το BEREC εξέδωσε, κατά την 46η Σύνοδο Ολομέλειάς
του, γνωμοδότηση σχετικά με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μείωση του κόστους των
ευρυζωνικών συνδέσεων. Η γνωμοδότηση αυτή επικεντρώνεται στα θέματα που εξετάζει η Επιτροπή, δίνει
προτεραιότητα σε εργασίες που βελτιώνουν τις γενικές συνθήκες για την ανάπτυξη ασφαλών,
ανταγωνιστικών και αξιόπιστων δικτύων υπερυψηλής χωρητικότητας, σταθερών και ασύρματων, σε όλη την
Ευρώπη, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ομαλή μετάβαση από τις παλαιότερες υποδομές σε νέες που
προωθούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό, καθώς και σε εργασίες που προστατεύουν τους καταναλωτές.

Επίσης, το Σώμα εξέδωσε Οδηγίες για τη διενέργεια γεωγραφικών ερευνών σχετικά με την ανάπτυξη
δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας (VHCN), στο πλαίσιο της ψηφιακής στρατηγικής της ΕΕ για κάλυψη
όλων των κατοικημένων περιοχών με ευρυζωνικά δίκτυα υπερυψηλής ταχύτητας.

Τέλος, ενέκρινε σχέδιο Έκθεσης, προς δημόσια διαβούλευση, για δείκτες σχετικά με τις
υπηρεσίες Over-The-Top (OTT), που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση των κανονιστικών υποχρεώσεων
των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών (ΕΡΑ), σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών,
καθώς και σχέδιο Έκθεσης για τη διαχείριση χρεώσεων σε λογαριασμούς κινητών τηλεφώνων για υπηρεσίες
τρίτων, με σκοπό την προστασία των καταναλωτών.

Ένας πλήρης κατάλογος δημοσίων εγγράφων που εγκρίθηκαν κατά την 46η Σύνοδο Ολομέλειας διατίθεται
στον διαδικτυακό τόπο
https://berec.europa.eu/. Η 47η Σύνοδος
Ολομέλειας του Σώματος θα πραγματοποιηθεί στις 9-11 Ιουνίου 2021.


Για περισσότερες πληροφορίες:

Γρηγόρης Καρίμαλης,

Τμ. Δημοσίων Σχέσεων ΕΕΤΤ

Τ:210 6151013

E:
gkarimalis@eett.gr

  • Είδος δημοσίευσης