MENU
Αναζήτηση

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Αρχική > Δελτία τύπου > Παραλαβή τηλεκατευθυνόμενων πτητικών Μέσων με συστήματα εποπτείας φάσματος
Title Date Icon 28/09/2023

Παραλαβή τηλεκατευθυνόμενων πτητικών Μέσων με συστήματα εποπτείας φάσματος

Λογότυπο ΕΣΠΑ - Μεταφορά στο διαδικτυακό τόπου του επιχειρησιακού πρόγράμματος "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία" (ΕΠΑΝΕΚ)

Η ΕΕΤΤ ανακοινώνει την οριστική παραλαβή του υποέργου 4 «Προμήθεια Τηλεκατευθυνόμενων Πτητικών Μέσων στα οποία θα εγκατασταθούν φορητά συστήματα εποπτείας Φάσματος», στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη καινοτόμου εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ΣΕΦΕ)» (MIS 5029958).

Η Πράξη είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους.

Η συνολική δαπάνη για το υποέργο ανήλθε σε 167.068,92€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και υλοποιήθηκε εντός έξι μηνών με Ανάδοχο την εταιρεία UCANDRONE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Ειδικότερα, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες σχεδίασης, υλοποίησης και προμήθειας του εξοπλισμού, ο οποίος αποτελεί σημαντική συνιστώσα του νέου Εθνικού Συστήματος Εποπτείας Φάσματος της χώρας. Επιπλέον, στο πλαίσιο του έργου,  εκπαιδεύτηκε ικανός  αριθμός στελεχών της ΕΕΤΤ και απέκτησε άδεια χειριστή ΣμηΕΑ, ενώ ειδική εκπαίδευση έλαβε χώρα για την ενσωμάτωση των συγκεκριμένων Τηλεκατευθυνόμενων Πτητικών Μέσων (ΤΠΜ) στην επιχειρησιακή λειτουργία της ΕΕΤΤ.

Η ΕΕΤΤ ενισχύθηκε με την προσθήκη τεσσάρων (4) ΤΠΜ με τους αντίστοιχους σταθμούς ελέγχου εδάφους και τον απαραίτητο συνοδευτικό εξοπλισμό και λογισμικό. Στα τέσσερα (4) ΤΠΜ εγκαθίσταται εξοπλισμός εποπτείας φάσματος με δυνατότητες α) καταγραφής, απεικόνισης φάσματος, ανάλυσης διαμόρφωσης ηλεκτρομαγνητικών σημάτων, εκτίμησης κατεύθυνσης λήψης σήματος (Line of Bearing – LoB) σε γεωπολιτικούς χάρτες μέχρι τα 40GHz και β) καταγραφής και απεικόνισης φάσματος ηλεκτρομαγνητικών σημάτων μέχρι τα 110GHz. O εξοπλισμός εποπτείας είναι πλήρως διαχειρίσιμος από τον χρήστη στο έδαφος, μέσω κατάλληλων σταθμών εργασίας.

 

Εικόνα πτητικού μέσου 1    Εικάνα πτητικού μέσου 2

Επιπλέον, η ΕΕΤΤ προμηθεύτηκε ένα (1) ΤΠΜ με οπτικό φορτίο και τον κατάλληλο σταθμό ελέγχου εδάφους, μαζί με τον απαραίτητο συνοδευτικό εξοπλισμό και λογισμικό, για την αποτύπωση σε υψηλή ανάλυση των περιοχών ενδιαφέροντος.

Εικόνα τηλεκατευθυνόμενου πτητικού μέσου με οπτικό φορτίο και εξοπλισμού εδάφους

Η χρήση των ΤΠΜ με συστήματα φορητών συσκευών εποπτείας φάσματος δίνει τη δυνατότητα στα κλιμάκια της ΕΕΤΤ να πραγματοποιούν μετρήσεις παραμέτρων αδειοδότησης του φάσματος, ελέγχους προβλημάτων παρεμβολών και εντοπισμό αυτών σε οποιοδήποτε μέρος (δυσπρόσιτο ή μη) εντός και εκτός οικιστικού περιβάλλοντος, με δυνατότητα μεταφοράς τους σε διάφορα μέρη της ελληνικής επικράτειας.

Οι μετρήσεις από ύψος μεγαλύτερο από 100μ από το επίπεδο του εδάφους, έχουν ως αποτέλεσμα:

  • τη δυνατότητα καταγραφής φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και εντοπισμού σημάτων παρεμβολής σε σημεία που δεν είναι προσπελάσιμα δια εδάφους
  • τη δυνατότητα παρατηρήσεων ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών από μεγαλύτερες αποστάσεις,
  • τον ακριβή έλεγχο λειτουργίας συστημάτων ραδιοηλεκτρικών ζεύξεων που βρίσκονται εγκατεστημένα σε υψηλούς πυλώνες και είναι αδύνατο να ελεγχθούν από το έδαφος, δεδομένων των πολύ μικρών γωνιών ημίσεως ισχύος (στενό εύρος δέσμης ακτινοβολίας) των χρησιμοποιούμενων κατόπτρων.

Εικόνα επίδεξης χρήσης τηλεκατευθυνόμου πτητικού μέσου

Επιπλέον, η χρήση ΤΠΜ με οπτικό φορτίο υποστηρίζει την αναλυτική αποτύπωση κέντρων εκπομπής και εγκαταστάσεων κεραιών, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα δημιουργίας βάσεων δεδομένων με 3D  modeling.

Η ΕΕΤΤ έχει ήδη εντάξει σε επιχειρησιακή λειτουργία τα ΤΠΜ και με τη χρήση υπερφορητού εξοπλισμού εποπτείας φάσματος από ύψος, υποστηρίζουν την παρατήρηση και καταγραφή διαφόρων τμημάτων του φάσματος και επιμέρους εκπομπών σε διάφορα σημεία της χώρας. Έτσι διασφαλίζεται ότι οι νόμιμοι χρήστες απολαμβάνουν αυξημένη προστασία του φάσματος που τους έχει εκχωρηθεί, ενώ η παράνομη χρήση εντοπίζεται ταχύτερα και αντιμετωπίζεται αποτελεσματικότερα. Με αυτόν τον τρόπο, η ΕΕΤΤ συμβάλλει στον εθνικό στόχο για την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού και την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας και επιχειρηματικότητας.

 

Περισσότερες πληροφορίες για την Πράξη ΣΕΦΕ

Για περισσότερες πληροφορίες:

Γρηγόρης Καρίμαλης

Τμ. Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

T 210 615 1013

E gkarimalis@eett.gr

  • Είδος δημοσίευσης