MENU
Αναζήτηση

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Αρχική > Δελτία τύπου > ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Title Date Icon 21/12/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

21 Δεκεμβρίου 2020


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υπογραφή δύο Συμβάσεων της ΕΕΤΤ για την «Προμήθεια Φορητών Φασματικών Αναλυτών» στο πλαίσιο
υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη καινοτόμου εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος για την
ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ΣΕΦΕ)» (MIS 5029958) –
ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)


Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ανακοινώνει την υπογραφή δύο
ξεχωριστών συμβάσεων για την «Προμήθεια Φορητών Φασματικών Αναλυτών», μετά από Ανοιχτό Διεθνή
Διαγωνισμό. Οι δύο συμβάσεις συνθέτουν το συνολικό φυσικό και οικονομικό αντικείμενο ενός από τα
Υποέργα της Πράξης «ΣΕΦΕ», το οποίο εισέρχεται πλέον στη φάση υλοποίησης. Η Πράξη υλοποιείται στο
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” και
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους.

Στην πρώτη σύμβαση με τίμημα «εκατόν εβδομήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσια εξήντα δύο ευρώ και
οκτώ λεπτά» (173.962,08 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., Ανάδοχος είναι η εταιρεία «NETSCOPE
SOLUTIONS A.E.», ενώ στη δεύτερη σύμβαση με τίμημα «διακόσιες εξήντα χιλιάδες εξακόσια πενήντα οκτώ
ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά» (260.658,44 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., Ανάδοχος είναι η
εταιρεία «INTRACOM TELECOM».

Αντικείμενα των δύο συμβάσεων είναι α) η προμήθεια υπερσύγχρονων συστημάτων Φορητών Φασματικών
Αναλυτών (συμπεριλαμβανομένων κεντρικών μονάδων, εξειδικευμένων κεραιοσυστημάτων, παρελκομένων) για
τον εξοπλισμό της ΕΕΤΤ, τα οποία συμβάλλουν πολλαπλασιαστικά στην αναβάθμιση των επιχειρησιακών και
τεχνολογικών δυνατοτήτων της Αρχής καθώς και στη διεύρυνση της τεχνογνωσίας της, β) η παροχή
υπηρεσιών εκπαίδευσης στη χρήση του εξοπλισμού και υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης. Τα
συστήματα αυτά εντάσσονται σε ένα «ολιστικό» σχεδιασμό που έγκαιρα εκπόνησε και ήδη υλοποιεί η
ΕΕΤΤ, ώστε να ασκεί συστηματικά και με ακόμα μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα τις αρμοδιότητες
εποπτείας και ελέγχου του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, ως Εθνικός Ρυθμιστής. Τα συγκεκριμένα συστήματα
επιτρέπουν την ενδελεχή ανάλυση χαρακτηριστικών εκπομπών που αφορούν όχι μόνο τις υφιστάμενες
υπηρεσίες (π.χ. Point-to-Point, LTE, κ.λπ.) αλλά και όλες τις καινοτόμες ευρυζωνικές υπηρεσίες που
αναμένονται διεθνώς και σε βάθος χρόνου τουλάχιστον μιας δεκαπενταετίας (ενδεικτικά, δίκτυα νέας
γενιάς 5G, 6G κ.λπ.), σε εύρος φάσματος ραδιοσυχνοτήτων μέχρι και τα 110 Gigahertz (GHz).
Υπογραμμίζεται ότι, τα συστήματα αυτά θα ενταχθούν και θα αξιοποιηθούν άμεσα στην επιχειρησιακή
λειτουργία της ΕΕΤΤ, γιατί είναι απόλυτα δια-λειτουργικά τόσο με τον υφιστάμενο εξοπλισμό εποπτείας
φάσματος που διαθέτει η Αρχή, όσο και με τον πρόσθετο φορητό εξοπλισμό εποπτείας, του οποίου η
προμήθεια έχει δρομολογηθεί από την ΕΕΤΤ. Σημειώνεται ότι, αυτά τα συστήματα Φορητών Φασματικών
Αναλυτών είναι ιδιαίτερα εύχρηστα και θα αξιοποιούνται σε συνδυασμό και με Τηλεκατευθυνόμενα
Πτητικά Μέσα (Drones), στα οποία θα μπορούν να εγκαθίστανται, καθώς η ΕΕΤΤ έχει ήδη δρομολογήσει
την απόκτησή τους.

Βασικός στόχος της ΕΕΤΤ, μέσω των συγκεκριμένων συστημάτων αλλά και μέσω του πρόσθετου φορητού
εξοπλισμού εποπτείας που θα αποκτήσει, είναι η ταχύτατη, με απόλυτη ακρίβεια και σε οποιοδήποτε
σημείο της ελληνικής επικράτειας ανταπόκρισή της, για τον έγκαιρο εντοπισμό και την αντιμετώπιση
περιστατικών παρεμβολών στο φάσμα ραδιοσυχνοτήτων. Ως εκ τούτου, η ΕΕΤΤ θα συνεχίσει να ασκεί με
αυξημένη αποτελεσματικότητα τις αρμοδιότητες εποπτείας του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων στη χώρα μας,
ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη και αδιάλειπτη αξιοποίηση του σπάνιου αυτού εθνικού πόρου,
συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στον εθνικό στόχο για την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού
και την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας και επιχειρηματικότητας.

Περισσότερες πληροφορίες, για το συγκεκριμένο Υποέργο και τη συνολική Πράξη «ΣΕΦΕ», παρέχονται
μέσω του διαδικτυακού τόπου:
https://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/EETT/ESPA/SEFE/index.html

 


Για περισσότερες πληροφορίες:

Γρηγόρης Καρίμαλης,

Τμ. Δημοσίων Σχέσεων ΕΕΤΤ

Τ:210 6151013

E:
gkarimalis@eett.gr

  • Είδος δημοσίευσης