MENU
Αναζήτηση

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Αρχική > Ανακοινώσεις > Προκήρυξη: Προμήθεια φορητών υπολογιστών και περιφερειακών της ΕΕΤΤ
Title Date Icon 30/05/2023

Προκήρυξη: Προμήθεια φορητών υπολογιστών και περιφερειακών της ΕΕΤΤ

 ΑΔΑΜ: 23REQ012778924

ΑΔΑ: 9Π4Ω639-ΒΨ0

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για το έργο: «Προμήθεια φορητών υπολογιστών και περιφερειακών της ΕΕΤΤ»

1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Οργανισμός: ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Τ.)

Διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 60, Μαρούσι, 15125, Ελλάδα

Τηλέφωνο: +30 21 0615 1000,

Τηλεομοιοτυπία (Φαξ): +30 21 0610 5049

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email): info@eett.gr

Διεύθυνση Internet (URL): www.eett.gr

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 27 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η προμήθεια φορητών υπολογιστών, οθονών, λογισμικού εφαρμογών γραφείου, λογισμικού υποστήριξης εικονικών υποδομών και συνοδευτικών εξαρτημάτων. Επιπρόσθετα αντικείμενο της παρούσας είναι η παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης που θα παρέχονται για πέντε (5) έτη, από την ημερομηνία οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του Έργου για τους φορητούς υπολογιστές, οθόνες και τα docking stations ενώ για το λογισμικό υποστήριξης εικονικών υποδομών συμβόλαιο συντήρησης τριών (3) ετών. Ως ημερομηνία έναρξης της εγγυημένης λειτουργίας και της παροχής υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης θεωρείται η ημερομηνία οριστικής παραλαβής  του συνόλου του εξοπλισμού

4. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδων και εξακοσίων ευρώ (€177.600,00), πλέον αναλογούντος ΦΠΑ.

H αναθέτουσα Αρχή δύναται, εφόσον προκύψει ανάγκη, να κατακυρώσει τη σύμβαση για μεγαλύτερο ή μικρότερο αντικείμενο και μέχρι ποσοστό 20% της αρχικής συμβατικής αξίας.

Επιπλέον, είναι δυνατή η ανάθεση στον Ανάδοχο συμπληρωματικών υπηρεσιών/επέκταση της σύμβασης υπό τον όρο ότι οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου  132 του Ν. 4412/2016.

Ο προϋπολογισμός αποτελεί το ανώτατο όριο για το σύνολο του έργου, πάνω από το οποίο απορρίπτονται οικονομικές προσφορές των υποψηφίων. Η τελική συμβατική αμοιβή του Αναδόχου προκύπτει από την οικονομική προσφορά του διαγωνιζομένου που θα ανακηρυχθεί «Ανάδοχος» και θα υπογράψει τη σχετική Σύμβαση. Στην τελική συμβατική αμοιβή περιλαμβάνονται κάθε είδους φόροι, δασμοί, παρακρατήσεις  κλπ, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία, εκτός ΦΠΑ.

5. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Ν. Αττικής

6. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές για μέρος των ζητούμενων υπηρεσιών.

7. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

Για την παροχή της δημοπρατούμενης προμήθειας/υπηρεσιών θα καταρτιστεί σύμβαση διάρκειας πέντε (5) ετών η οποία θα συμπεριλαμβάνει την εγγύηση καλής λειτουργίας και τεχνικής υποστήριξης.

8. ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

α) Διάθεση Εγγράφων Διαγωνισμού: Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να προμηθεύονται τα τεύχη του Διαγωνισμού από το δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ (www.eett.gr) και από τη δικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της Σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

β) Προθεσμία υποβολής των σχετικών αιτήσεων για παροχή διευκρινίσεων: δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών.

9. ΠΑΡΑΛΑΒΗ–ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

α) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών:  Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr τις προσφορές τους, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν  στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr), ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής.

β) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν: Ελληνική.

γ) Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών6/7/2023 και ώρα 15:00.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 7/7/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΚΑΘΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ: έξι (6) μήνες από την επόμενη της υποβολής προσφορών.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στα έγγραφα του Διαγωνισμού.

Ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ 

Καθηγητής Κωνσταντίνος Μασσέλος              

  • Είδος δημοσίευσης