MENU
Αναζήτηση

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Αρχική > Ανακοινώσεις > Έναρξη διαβούλευσης: Καθορισμός αρχών τιμολόγησης για πρόσβαση σε υπάρχουσα υποδομή
Title Date Icon 12/12/2023

Έναρξη διαβούλευσης: Καθορισμός αρχών τιμολόγησης για πρόσβαση σε υπάρχουσα υποδομή

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου Ν. 4463/2017 «Μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων ηλεκτρονικών επικοινωνιών – Εναρμόνιση της νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις»  (Α’ 42), οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύου έχουν δικαίωμα να παρέχουν σε επιχειρήσεις, οι οποίες παρέχουν ή είναι εξουσιοδοτημένες να παρέχουν δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, πρόσβαση στην υλική τους υποδομή, με σκοπό την εγκατάσταση στοιχείων υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του νόμου Ν. 4463/2017,  κάθε φορέας εκμετάλλευσης δικτύου υποχρεούται να ικανοποιεί κάθε εύλογη γραπτή αίτηση πρόσβασης στην υλική του υποδομή που υποβάλλεται από φορέα που παρέχει ή είναι εξουσιοδοτημένος να παρέχει δημόσια δίκτυα επικοινωνιών, υπό δίκαιους και εύλογους όρους, συμπεριλαμβανομένης της τιμής, ενόψει της εγκατάστασης στοιχείων υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 3 του νόμου Ν. 4463/2017, αν δεν επιτευχθεί συμφωνία ως προς την τιμή ή άλλους συγκεκριμένους όρους, για την παροχή πρόσβασης σε υλική υποδομή, οποιοσδήποτε από τους δύο φορείς μπορεί να ζητήσει, με γραπτό αίτημά του, την παρέμβαση του Εθνικού Οργάνου Επίλυσης Διαφορών, με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας, υποβάλλοντας ταυτόχρονα περιγραφή της διαφοράς και του ιστορικού των διαπραγματεύσεων.

Σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 3 του νόμου Ν. 4463/2017, κατά τον καθορισμό των τιμών, το Εθνικό Όργανο Επίλυσης Διαφορών μεριμνά ώστε ο φορέας εκμετάλλευσης δικτύου που παρέχει την πρόσβαση να έχει την εύλογη δυνατότητα να ανακτήσει τα έξοδά του και συνεκτιμά τις επιπτώσεις της ζητηθείσας πρόσβασης στο επιχειρηματικό σχέδιο του φορέα εκμετάλλευσης που παρέχει την πρόσβαση, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων που έχουν γίνει από αυτόν, ιδίως στις υλικές υποδομές που χρησιμοποιούνται για την παροχή υψίρρυθμων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του νόμου Ν. 4463/2017, για αιτήματα επίλυσης διαφορών που προκύπτουν από τις διατάξεις του εν λόγω νόμου, ως Εθνικό Όργανο Επίλυσης Διαφορών ορίζεται η ΕΕΤΤ.

Σύμφωνα με το σημείο 18 «DEVELOPMENT OF GUIDELINES FOR ALL GOVERNANCE LEVELS» του «Common Union Toolbox for Connectivity» προτείνεται μεταξύ άλλων:

  • Τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να καθορίσουν κατευθυντήριες γραμμές ως προς τον προσδιορισμό της μεθοδολογίας τιμολόγησης τελών χρήσης για υπάρχουσα υλική υποδομή υπό ιδιοκτησία ή που ανήκει σε δημόσιους φορείς. Θα πρέπει να αποφεύγονται τα δυσανάλογα υψηλά ή αδικαιολόγητα τέλη χρήσης και σε περίπτωση παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών με δική τους υλική υποδομή που περνούν υπόγεια να καταργούνται. Το τελευταίο αντιπροσωπεύει οικονομική επιβάρυνση για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και, εάν αποφευχθεί ή καταργηθεί, θα μπορούσε σε ορισμένες περιοχές να ενθαρρύνει την υπόγεια κατασκευή δικτύων, τα οποία θα έχουν επίσης θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον.
  • Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές μπορούν να είναι χρήσιμες τόσο για τις δημόσιους φορείς όσο και για άλλα ενδιαφερόμενα μέρη ιδιαίτερα στους φορείς εκμετάλλευσης δικτύων. Θα πρέπει να αναπτυχθούν με τη συμβολή ειδικών στους τομείς του χωροταξικού σχεδιασμού, της προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, και μετά τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, δίκτυα μη ηλεκτρονικών επικοινωνιών, αρμόδιοι δημόσιοι φορείς).

Δεδομένου ότι η ΕΕΤΤ έχει ορισθεί ως το Όργανο Επίλυσης διαφορών σύμφωνα με το Ν. 4463/2017, και απαιτείται ο καθορισμός μεθοδολογιών τιμολόγησης, υπό δίκαιους και εύλογους όρους και προϋποθέσεις για τη διευκόλυνση της πρόσβασης και της χρήσης υπάρχουσας υλικής υποδομής (συμπεριλαμβανομένων κτιρίων) και ιδιοκτησία που ανήκει ή ελέγχεται από δημόσιους φορείς με σκοπό τη φιλοξενία στοιχείων δικτύου, κρίνεται αναγκαίος:

  • ο προσδιορισμός της μεθοδολογίας υπολογισμού τελών για την παροχή πρόσβασης σε υπάρχουσα υλική υποδομή.
  • ο υπολογισμός των εφάπαξ και μηνιαίων τελών, για την παροχή πρόσβασης σε υπάρχουσα υλική υποδομή ανάλογα με το είδος της υλικής υποδομής και ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.

Με την απόφαση ΑΠ ΕΕΤΤ 1065/16/13-2-2023, η ΕΕΤΤ ανέθεσε στην εταιρία WIK Consult GmbH το έργο με αντικείμενο την «Υποστήριξη της ΕΕΤΤ αναφορικά με τον προσδιορισμό μεθοδολογίας υπολογισμού τελών και για τον υπολογισμό τελών ανά μονάδα για την παροχή πρόσβασης σε υπάρχουσα υλική υποδομή».

Με την παρούσα τίθενται σε δημόσια διαβούλευση οι προτεινόμενες,  αρχές τιμολόγησης για την παροχή πρόσβασης σε υπάρχουσα υλική υποδομή. Οι προτεινόμενες αρχές παρουσιάζονται στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

Ως ημερομηνία έναρξης της δημόσιας διαβούλευσης ορίζεται η 12η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη  και λήξης η 12η Ιανουαρίου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 3:00 μ.μ.

Οι απαντήσεις πρέπει να υποβληθούν επωνύμως, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονική μορφή μέχρι και την ημερομηνία λήξης της δημόσιας διαβούλευσης. Τυχόν ανώνυμες απαντήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη. Οι απαντήσεις θα δημοσιευτούν αυτούσιες και επωνύμως στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ. Σε περίπτωση που οι απαντήσεις περιέχουν εμπιστευτικά στοιχεία αυτά θα πρέπει να τοποθετηθούν σε ειδικό Παράρτημα, προκειμένου να µη δημοσιευθούν.

Σε κάθε περίπτωση, η υποχρέωση της ΕΕΤΤ προς τήρηση εμπιστευτικότητας δεν επηρεάζει την αρμοδιότητά της να προβαίνει σε δημοσιοποίηση πληροφοριών που είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση των καθηκόντων της ή εφόσον τούτο επιτάσσεται στο πλαίσιο ελέγχου που διενεργείται από ελληνικές ή ενωσιακές αρχές.

Οι συμμετέχοντες στις δημόσιες διαβουλεύσεις της ΕΕΤΤ είναι ενήμεροι και συναινούν ότι τυχόν προσωπικά στοιχεία που αναφέρονται πάνω στην απάντησή τους ενδέχεται να δημοσιευθούν μαζί με αυτήν.

Δείτε τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Οι απαντήσεις πρέπει να φέρουν την ένδειξη:

«Δημόσια Διαβούλευση για τον καθορισμό αρχών τιμολόγησης για την παροχή πρόσβασης σε υπάρχουσα υλική υποδομή»

 Οι απαντήσεις πρέπει να υποβάλλονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: pia@eett.gr.

Κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Διαβούλευσης είναι δυνατόν να παρέχονται από την ΕΕΤΤ διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήσεις των ενδιαφερομένων, οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται επώνυμα και με σαφήνεια µόνο µέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: pia@eett.gr .

Το παρόν κείμενο δεν δεσμεύει την ΕΕΤΤ ως προς το περιεχόμενο της ρύθμισης που θα επακολουθήσει.

Δείτε παρακάτω τη σχετική δημοσίευση.

  • Είδος δημοσίευσης