MENU
Αναζήτηση

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Αρχική > Ανακοινώσεις > Διεξαγωγή διαβούλευσης για το Πληροφοριακό Σύστημα Καταγγελιών και Ελέγχων της ΕΕΤΤ για τις αγορές αρμοδιότητάς...
Title Date Icon 02/06/2022

Διεξαγωγή διαβούλευσης για το Πληροφοριακό Σύστημα Καταγγελιών και Ελέγχων της ΕΕΤΤ για τις αγορές αρμοδιότητάς της

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) προτίθεται να προκηρύξει ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό, με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/2016, για την ανάθεση της Σύμβασης Προμήθειας Υπηρεσιών: «Πληροφοριακό Σύστημα Καταγγελιών και Ελέγχων της ΕΕΤΤ για τις αγορές αρμοδιότητάς της: α) αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών και β) αγορά ταχυδρομικών υπηρεσιών».

Το βασικό αντικείμενο του έργου αφορά στην ανάπτυξη μιας ενιαίας πλατφόρμας λογισμικού για την κεντρική διαχείριση των Καταγγελιών και των Ελέγχων της ΕΕΤΤ στις αγορές αρμοδιότητάς της, η οποία θα προσφέρει εξουσιοδοτημένη και ελεγχόμενη πρόσβαση σε όλους τους εμπλεκόμενους (φυσικά και νομικά πρόσωπα), με σκοπό την αναβάθμιση της επιχειρησιακής της λειτουργίας. Πιο αναλυτικά, στο έργο συμπεριλαμβάνονται:

 1. Η μελέτη, η ανάλυση απαιτήσεων και η σχεδίαση συστήματος
 2. Η υλοποίηση & η παραμετροποίηση του συστήματος
 3. Οι έλεγχοι & οι δοκιμές του συστήματος
 4. Η μετάπτωση των δεδομένων
 5. Η πιλοτική λειτουργία  του συστήματος (εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία του συστήματος και η εκπαίδευση των χρηστών)
 6. Η παραγωγική λειτουργία του συστήματος, η οποία θα περιλαμβάνει “On the job training” και την υποστήριξη χρηστών.

Ο Ανάδοχος οφείλει να αναπτύξει και να παραδώσει το σχετικό Πληροφοριακό Σύστημα όπως προδιαγράφεται στο παρόν έργο, παραδίδοντας το σύνολο των απαιτούμενων αδειών χρήσης του Λογισμικού για τη λειτουργία του.

Η ΕΕΤΤ ανακοινώνει τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης του Σχεδίου Τεύχους Διακήρυξης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους επί της Διακήρυξης και ιδίως στα παρακάτω θέματα:

 • όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό,
 • κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης,
 • διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού,
 • τεχνικές προδιαγραφές,
 • όροι της σύμβασης,
 • προϋπολογισμό και χρονοδιάγραμμα.

Οι απαντήσεις πρέπει να υποβληθούν επωνύμως, στα ελληνικά ή στα αγγλικά, σε ηλεκτρονική μορφή μέσω ΕΣΗΔΗΣ, σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ανάρτηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης και του σχεδίου Διακήρυξης. Τυχόν ανώνυμες απαντήσεις δε θα ληφθούν υπόψη. Οι απαντήσεις θα δημοσιευτούν αυτούσιες και επωνύμως. Σε περίπτωση που οι απαντήσεις περιέχουν εμπιστευτικά στοιχεία αυτά θα πρέπει να τοποθετηθούν σε ειδικό Παράρτημα, προκειμένου να μη δημοσιευθούν.

Σε κάθε περίπτωση, η υποχρέωση της ΕΕΤΤ προς τήρηση εμπιστευτικότητας δεν επηρεάζει την αρμοδιότητά της να προβαίνει σε δημοσιοποίηση πληροφοριών που είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση των καθηκόντων της ή εφόσον τούτο επιτάσσεται στο πλαίσιο ελέγχου που διενεργείται από ελληνικές ή κοινοτικές αρχές.
Η ΕΕΤΤ θα συνεκτιμήσει τα σχόλια που τυχόν θα υποβληθούν στο πλαίσιο της διαβούλευσης, χωρίς ωστόσο να δεσμεύεται για την υιοθέτησή τους.

Δήλωση περί απορρήτου και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της ΕΕΤΤ

Οι απαντήσεις πρέπει να φέρουν την ένδειξη: Δημόσια Διαβούλευση της Διακήρυξης διαγωνισμού της ΕΕΤΤ: «Πληροφοριακό Σύστημα Καταγγελιών και Ελέγχων της ΕΕΤΤ για τις αγορές αρμοδιότητάς της: α) αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών και β) αγορά ταχυδρομικών υπηρεσιών».

Κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Διαβούλευσης είναι δυνατό να παρέχονται από την ΕΕΤΤ διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήσεις των ενδιαφερομένων, οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται επώνυμα, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση:  innovation@eett.gr

Η Διακήρυξη αφορά στο το Υποέργο 1 της Πράξης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) αναφορικά  με την Πρόσκληση με κωδικό 05_Β_ΜΔΤ, όπως ισχύει,  της  Ειδικής Υπηρεσίας   Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ-ΤΠΕ), με τίτλο «Δράσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΙΙ», για την υποβολή προτάσεων  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» .

Το Σχέδιο Τεύχους Διακήρυξης είναι διαθέσιμο και στον δικτυακό τόπο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

 • Είδος δημοσίευσης