MENU
Αναζήτηση

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Αρχική > Ανακοινώσεις > Διακήρυξη Ανοιχτού Διεθνούς Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση της Σύμβασης Προμήθειας Αγαθών με τίτλο:...
Title Date Icon 09/12/2020

Διακήρυξη Ανοιχτού Διεθνούς Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση της Σύμβασης Προμήθειας Αγαθών με τίτλο: «Σύστημα Εποπτείας Φάσματος Δορυφορικών Επικοινωνιών (ΣΕΦΔ)»

ΑΔΑ: ΨΥ0Κ639-Ε2Κ
ΑΔΑΜ: 20REQ007807780
ΕΠΑνΕΚ 2014-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό για την ανάθεση της Σύμβασης Προμήθειας και Υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Σύστημα Εποπτείας Φάσματος Δορυφορικών Επικοινωνιών (ΣΕΦΔ)» (MIS 5045164).

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ),από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα ιδίως στο Ν. 4314/2014 και από τον προϋπολογισμό της Αναθέτουσας Αρχής.

Φορείς Χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης μέσω του ΠΔΕ και η Αναθέτουσα Αρχή με ίδιους πόρους.

Ειδικότερα, οι δαπάνες που αφορούν το Στάδιο Α της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης, θα βαρύνουν τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τη Συλλογική Απόφαση με κωδ. ΣΑ E1631 και κωδ. Πράξης ΣΑ (κωδικό ενάριθμου) 2019ΣΕ16310004 , ενώ οι δαπάνες που αφορούν το Στάδιο Γ θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Αναθέτουσας Αρχής. Το Στάδιο Β του έργου υλοποιείται χωρίς κόστος.

Η σύμβαση αφορά στο Έργο της Πράξης «Σύστημα Εποπτείας Φάσματος Δορυφορικών Επικοινωνιών (ΣΕΦΔ)», η οποία εντάχθηκε στο ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 με την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 4337/743/A2 της 28-6-2019 (με ΑΔΑ: ΨΙΤ8465ΧΙ8-Λ7Ρ) της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης και έχει λάβει κωδικό MIS 5045164.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Οργανισμός: ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)
Διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 60, Μαρούσι, 15125, Ελλάδα
Τηλέφωνο: +30 21 0615 1000,
Τηλεομοιοτυπία (Φαξ): +30 21 0610 5049
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail): info@eett.gr
Διεύθυνση Internet (URL): www.eett.gr

1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι:

Α) η υλοποίηση ενός σύγχρονου και ολοκληρωμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος Δορυφορικών Επικοινωνιών (εφεξής «ΣΕΦΔ»), ικανού να υποστηρίξει την Αναθέτουσα Αρχή στις ενέργειες που απαιτούνται και αφορούν τις δραστηριότητες εποπτείας του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων Δορυφορικών Επικοινωνιών, τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων και την τήρηση/διαχείριση του Εθνικού Μητρώου Ραδιοσυχνοτήτων.

Β) η εκπαίδευση του προσωπικού της Αναθέτουσας Αρχής στη χρήση του εξοπλισμού και των εφαρμογών του ΣΕΦΔ

Γ) οι Υπηρεσίες Συντήρησης και Υποστήριξης για την Περίοδο Εγγύησης Καλής Λειτουργίας διάρκειας δύο (2) ετών από την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της Υλοποίησης του ΣΕΦΔ
(χωρίς κόστος για την Αναθέτουσα Αρχή) και για την Περίοδο Συντήρησης και Υποστήριξης διάρκειας πέντε (5) ετών μετά τη λήξη της Περιόδου Εγγύησης Καλής Λειτουργίας

Το αντικείμενο της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης δύναται να ανατεθεί μόνο ως ενιαίο έργο, αφενός λόγω των απαιτήσεων εξειδικευμένης τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης του Αναδόχου, που θα εγγυηθεί την παράδοση ενός ολοκληρωμένου Συστήματος «με το κλειδί στο χέρι» και αφετέρου προκειμένου να διασφαλισθεί η διαλειτουργικότητα μεταξύ της πληθώρας των υποσυστημάτων για την επίτευξη της υψηλών προδιαγραφών απόδοσης του ΣΕΦΔ. Επίσης, οι υποστηρικτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης/ υποστήριξης & συντήρησης είναι σκόπιμο και αναγκαίο να ανατεθούν στον ίδιο οικονομικό φορέα (ή ένωση οικονομικών φορέων), που υλοποίησε το βασικό αντικείμενο της σύμβασης, δηλαδή την υλοποίηση του ΣΕΦΔ.

Τα προς προμήθεια είδη της παρούσας κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 38424000-3, 38433200-1 και 38433300-2. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 80531200-7 και 71356300-1.

Το φυσικό αντικείμενο του Έργου δύναται να προσαυξηθεί σε περιεχόμενο και διάρκεια μέσω άσκησης από την Αναθέτουσα Αρχή του δικαιώματος προαίρεσης, (τροποποίηση της αρχικής σύμβασης κατά τη διάρκειά της, σύμφωνα με τη περ. α της παρ. 1 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016).

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης με τα δικαιώματα προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των οκτώ εκατομμυρίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εκατό εξήντα ευρώ (8.024.160,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % και αναλύεται ως εξής:

Συνολική εκτιμώμενη καθαρή αξία: Έξι εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες ενενήντα έξη ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτά ( 6.471.096,78 €). ΦΠΑ 24%: Ένα εκατομμύριο πεντακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες εξήντα τρία ευρώ και είκοσι ένα λεπτά (1.553.063,21 €).

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (5.700.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % ύψους ενός εκατομμυρίου εκατό τριών χιλιάδων διακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτών (1.103.225,80 €) (εκτιμώμενη καθαρή αξία: τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες ενενήντα έξι χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα τέσσερα ευρώ και είκοσι λεπτά (4.596.774,20 €).

Τα δικαιώματα προαίρεσης ανέρχονται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εκατόν εξήντα ευρώ (2.324.160,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ύψους τετρακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και σαράντα ενός λεπτών (449.837,41 €). (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων είκοσι δύο ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (1.874.322,58€)).

4. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΕΛΛΑΔΑ

5. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε οκτώ (8) έτη και οκτώ (8) μήνες (104 μήνες συνολικά) από την ημερομηνία υπογραφής της.

7. ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

α) Διάθεση Εγγράφων Διαγωνισμού: Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να προμηθεύονται τα τεύχη του Διαγωνισμού από το δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ (www.eett.gr) και από τη δικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του ως άνω
συστήματος.

β) Προθεσμία υποβολής των σχετικών αιτήσεων για παροχή διευκρινίσεων: δώδεκα (12) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών.

8. ΠΑΡΑΛΑΒΗ–ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

α) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών: Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr τις προσφορές τους, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής. Η έντυπη υποβολή στοιχείων και δικαιολογητικών γίνεται σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης.

β) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν: Ελληνική.

γ) Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 27/01/2021 και ώρα 15:00.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 28/01/2021 και ώρα 14:00, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr.

9. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΘΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ: δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του Διαγωνισμού.

10. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, υπολογιζόμενη με βάση συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά, σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στα συμβατικά τεύχη.

11. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕΕΕ: 4/12/2020.

Καθηγητής Κωνσταντίνος Μασσέλος

Πρόεδρος ΕΕΤΤ

 

  • Είδος δημοσίευσης