MENU
Αναζήτηση

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Αρχική > Ανακοινώσεις > Ανακοίνωση διακήρυξης διαγωνισμού για τη σύμβαση προμήθειας με τίτλο: «Σύστημα Εποπτείας Φάσματος Δορυφορικών Επικοινωνιών (ΣΕΦΔ)»
Title Date Icon 28/05/2021

Ανακοίνωση διακήρυξης διαγωνισμού για τη σύμβαση προμήθειας με τίτλο: «Σύστημα Εποπτείας Φάσματος Δορυφορικών Επικοινωνιών (ΣΕΦΔ)»


ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΑ: Ω5ΥΩ639-1ΝΩ
ΑΔΑΜ: 21REQ008683287


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό για την ανάθεση της Σύμβασης Προμήθειας και Υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Σύστημα Εποπτείας Φάσματος Δορυφορικών Επικοινωνιών (ΣΕΦΔ)» (MIS 5045164).

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ),από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα ιδίως στο Ν. 4314/2014 και από τον προϋπολογισμό της Αναθέτουσας Αρχής.

Φορείς Χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης μέσω του ΠΔΕ και η Αναθέτουσα Αρχή με ίδιους πόρους.

Ειδικότερα, οι δαπάνες που αφορούν το Στάδιο Α, Τμήμα {α} της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης, θα βαρύνουν τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τη Συλλογική Απόφαση με κωδ. ΣΑ E1631 και κωδ. Πράξης ΣΑ (κωδικό ενάριθμου) 2019ΣΕ16310004 , ενώ οι δαπάνες που αφορούν το Στάδιο Α, Τμήμα {β} και το Στάδιο Γ θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Αναθέτουσας Αρχής. Το Στάδιο Β του έργου υλοποιείται χωρίς κόστος.

Το φυσικό αντικείμενο του Έργου δύναται να προσαυξηθεί σε περιεχόμενο και διάρκεια μέσω άσκησης από την Αναθέτουσα Αρχή του δικαιώματος προαίρεσης. Η χρηματοδότηση της άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης, δύναται να βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, εφόσον κριθεί ότι αυτή αφορά σε επιλέξιμη δαπάνη. Σε αντίθετη περίπτωση, καθώς και σε περίπτωση υπέρβασης του  προϋπολογισμού της απόφασης ένταξης του Έργου, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει, η χρηματοδότηση του σχετικού υπολοίπου θα καλυφθεί κατά 100% από τον προϋπολογισμό της Αναθέτουσας Αρχής.

Το αντικείμενο του Σταδίου Α, Τμήμα {α} αφορά στο Έργο της Πράξης «Σύστημα Εποπτείας Φάσματος Δορυφορικών Επικοινωνιών (ΣΕΦΔ)», η οποία εντάχθηκε στο ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 με την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 4337/743/A2 της 28-6-2019 (με ΑΔΑ: ΨΙΤ8465ΧΙ8-Λ7Ρ) της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης και έχει λάβει κωδικό MIS 5045164.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Οργανισμός: ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)
Διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 60, Μαρούσι, 15125, Ελλάδα
Τηλέφωνο: +30 21 0615 1000,
Τηλεομοιοτυπία (Φαξ): +30 21 0610 5049
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail)info@eett.gr
Διεύθυνση Internet (URL)www.eett.gr

1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι:

Στάδιο Α
Τμήμα {α} Η υλοποίηση ενός σύγχρονου και ολοκληρωμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος Δορυφορικών Επικοινωνιών (εφεξής «ΣΕΦΔ»), ικανού να υποστηρίξει την Αναθέτουσα Αρχή στις ενέργειες που απαιτούνται και αφορούν τις δραστηριότητες εποπτείας του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων Δορυφορικών Επικοινωνιών, τον γεωεντοπισμό πομπών, τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων και την τήρηση/διαχείριση του Εθνικού Μητρώου Ραδιοσυχνοτήτων. Συμπεριλαμβάνεται και η εκπαίδευση του προσωπικού της Αναθέτουσας Αρχής στη χρήση του εξοπλισμού και των εφαρμογών του ενιαίου ΣΕΦΔ.

Τμήμα {β} Η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ως μέρος του ενιαίου ΣΕΦΔ, κεραιοσυστήματος για την εποπτεία φάσματος των κατερχόμενων ζεύξεων ζωνών συχνοτήτων L και S
(επιθυμητή η εποπτεία και της ζώνης X)

Στάδιο Β
Οι Υπηρεσίες Συντήρησης και Υποστήριξης για την Περίοδο Εγγύησης Καλής Λειτουργίας διάρκειας δύο (2) ετών από την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της Υλοποίησης του ενιαίου ΣΕΦΔ (χωρίς κόστος για την Αναθέτουσα Αρχή)

Στάδιο Γ
Οι Υπηρεσίες Συντήρησης και Υποστήριξης και για Περίοδο διάρκειας πέντε (5) ετών μετά τη λήξη της Περιόδου Εγγύησης Καλής Λειτουργίας

Το αντικείμενο της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης δύναται να ανατεθεί μόνο ως ενιαίο έργο, αφενός λόγω των απαιτήσεων εξειδικευμένης τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης του Αναδόχου, που θα εγγυηθεί την παράδοση ενός ολοκληρωμένου Συστήματος (Στάδιο Α) «με το κλειδί στο χέρι» και αφετέρου προκειμένου να διασφαλισθεί η διαλειτουργικότητα μεταξύ της πληθώρας των υποσυστημάτων για την επίτευξη της υψηλών προδιαγραφών απόδοσης του ΣΕΦΔ. Επίσης, οι υποστηρικτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης/ υποστήριξης & συντήρησης είναι σκόπιμο και αναγκαίο να ανατεθούν στον ίδιο οικονομικό φορέα (ή ένωση οικονομικών φορέων), που υλοποίησε το βασικό αντικείμενο της σύμβασης, δηλαδή την υλοποίηση του ΣΕΦΔ.

Τα προς προμήθεια είδη της παρούσας κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 38424000-3, 38433200-1 και 38433300-2.. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 80531200-7 και 71356300-1.

Το φυσικό αντικείμενο του Έργου δύναται να προσαυξηθεί σε περιεχόμενο και διάρκεια μέσω άσκησης από την Αναθέτουσα Αρχή του δικαιώματος προαίρεσης, (τροποποίηση της αρχικής σύμβασης κατά τη διάρκειά της, σύμφωνα με τη περ. α της παρ. 1 του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016).

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης με τα δικαιώματα προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των οκτώ εκατομμυρίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εκατό εξήντα ευρώ (8.024.160,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % και αναλύεται ως εξής:

Συνολική εκτιμώμενη καθαρή αξία: Έξι εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες ενενήντα έξη ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτά (6.471.096,78 €).
ΦΠΑ 24%: Ένα εκατομμύριο πεντακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες εξήντα τρία ευρώ και είκοσι ένα λεπτά (1.553.063,22 €).

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των έξη εκατομμυρίων διακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων, τετρακοσίων σαράντα ευρώ (6.265.440,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % ύψους ενός εκατομμυρίου διακοσίων δώδεκα χιλιάδων εξακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτών (1.212.665,80€) (εκτιμώμενη καθαρή αξία: πέντε εκατομμύρια πενήντα δύο χιλιάδες
επτακόσια εβδομήντα τέσσερα ευρώ και είκοσι λεπτά (5.052.774,20 €).

Τα δικαιώματα προαίρεσης ανέρχονται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου επτακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων είκοσι ευρώ (1.758.720,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ύψους τριακοσίων σαράντα χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (340.397,42€). (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων δεκαοκτώ
χιλιάδων τριακοσίων είκοσι δύο ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (1.418.322,58€)).

4. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΕΛΛΑΔΑ

5. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε οκτώ (8) έτη και έξη (6) μήνες (102 μήνες συνολικά) από την ημερομηνία υπογραφής της.

7. ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
α) Διάθεση Εγγράφων Διαγωνισμού: Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να προμηθεύονται τα τεύχη του Διαγωνισμού από το δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ (www.eett.gr) και από τη δικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

β) Προθεσμία υποβολής των σχετικών αιτήσεων για παροχή διευκρινίσεων: δώδεκα (12) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών.

8. ΠΑΡΑΛΑΒΗ–ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
α) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών: Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr  τις προσφορές τους, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής. Η έντυπη υποβολή στοιχείων και δικαιολογητικών γίνεται σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης.

β) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν: Ελληνική.

γ) Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 12-7-2021 και ώρα 15:00.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 13-7-2021 και ώρα 13:00, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr

9. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΘΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ: δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του Διαγωνισμού.

10. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, υπολογιζόμενη με βάση συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά, σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στα συμβατικά τεύχη.

11. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕΕΕ: 24-5-2021

Καθηγητής Κωνσταντίνος Μασσέλος

Πρόεδρος ΕΕΤΤ

  • Είδος δημοσίευσης