MENU
Αναζήτηση

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Αρχική > Ανακοινώσεις > Ανακοίνωσης διαβούλευσης για το έργο «Ψηφιοποίηση αρχείου αποφάσεων Ολομέλειας, Αδειοδοτήσεων κεραιών, Νομικών υποθέσεων, δημιουργία Ψηφιακού...
Title Date Icon 01/07/2022

Ανακοίνωσης διαβούλευσης για το έργο «Ψηφιοποίηση αρχείου αποφάσεων Ολομέλειας, Αδειοδοτήσεων κεραιών, Νομικών υποθέσεων, δημιουργία Ψηφιακού Αποθετηρίου και συναφείς υπηρεσίες»

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) προτίθεται να προκηρύξει ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό, με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/2016, για την ανάθεση της Σύμβασης Υπηρεσιών: «Ψηφιοποίηση αρχείου αποφάσεων Ολομέλειας, Αδειοδοτήσεων κεραιών, Νομικών υποθέσεων, δημιουργία Ψηφιακού Αποθετηρίου και συναφείς υπηρεσίες».

Το βασικό αντικείμενο του έργου αφορά στην ψηφιοποίηση του φυσικού αρχείου βασικών οργανικών δομών της ΕΕΤΤ (της Δ/νσης Νομικών Υπηρεσιών, της Δ/νσης Φάσματος και της Γραμματείας Ολομέλειας), καθώς και στην δημιουργία ενός σύγχρονου ψηφιακού αποθετηρίου για το σύνολο του υλικού που διατηρεί σε ηλεκτρονική μορφή. Πιο συγκεκριμένα, το έργο αναλύεται στις εξής φάσεις υλοποίησης:

 1. Μελέτη Εφαρμογής & Ανάλυση Απαιτήσεων
 2. Υλοποίηση & Παραμετροποίηση Ψηφιακού Αποθετηρίου
 3. Ψηφιοποίηση Αρχείων, Τεκμηρίωση & Αποθήκευση σε Ψηφιακό Αποθετήριο
 4. Έλεγχοι & Δοκιμές Ψηφιακού Αποθετηρίου
 5. Εγκατάσταση Συστήματος & Εκπαίδευση Χρηστών
 6. Πιλοτική Λειτουργία

Το εν λόγω υποέργο εντάσσεται στο πλαίσιο μίας συνολικότερης στρατηγικής της ΕΕΤΤ, η οποία στοχεύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό της με τη χρήση νέων τεχνολογιών στις βασικές επιχειρησιακές της διαδικασίες, ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις σύγχρονες συνθήκες.

Η ΕΕΤΤ ανακοινώνει τη διεξαγωγή δημόσιας διαβούλευσης του Σχεδίου Τεύχους Διακήρυξης. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους επί της Διακήρυξης και ιδίως στα παρακάτω θέματα:

 • όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό,
 • κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης,
 • διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού,
 • τεχνικές προδιαγραφές,
 • όροι της σύμβασης,
 • προϋπολογισμό και χρονοδιάγραμμα.

Οι απαντήσεις πρέπει να υποβληθούν επωνύμως, στα ελληνικά ή στα αγγλικά, σε ηλεκτρονική μορφή μέσω ΕΣΗΔΗΣ, σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ανάρτηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης και του σχεδίου Διακήρυξης. Τυχόν ανώνυμες απαντήσεις δε θα ληφθούν υπόψη. Οι απαντήσεις θα δημοσιευθούν αυτούσιες και επωνύμως. Σε περίπτωση που οι απαντήσεις περιέχουν εμπιστευτικά στοιχεία αυτά θα πρέπει να τοποθετηθούν σε ειδικό Παράρτημα, προκειμένου να μη δημοσιευθούν.

Σε κάθε περίπτωση, η υποχρέωση της ΕΕΤΤ προς τήρηση εμπιστευτικότητας δεν επηρεάζει την αρμοδιότητά της να προβαίνει σε δημοσιοποίηση πληροφοριών που είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση των καθηκόντων της ή εφόσον τούτο επιτάσσεται στο πλαίσιο ελέγχου που διενεργείται από ελληνικές ή κοινοτικές αρχές.
Η ΕΕΤΤ θα συνεκτιμήσει τα σχόλια που τυχόν θα υποβληθούν στο πλαίσιο της διαβούλευσης, χωρίς ωστόσο να δεσμεύεται για την υιοθέτησή τους.

Οι συμμετέχοντες στις δημόσιες διαβουλεύσεις της ΕΕΤΤ είναι ενήμεροι και συναινούν ότι τυχόν προσωπικά στοιχεία που αναφέρονται πάνω στην απάντησή τους ενδέχεται να δημοσιευθούν μαζί με την απάντησή τους.

Δήλωση περί απορρήτου και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της ΕΕΤΤ

Οι απαντήσεις πρέπει να φέρουν την ένδειξη: Δημόσια Διαβούλευση της Διακήρυξης διαγωνισμού της ΕΕΤΤ: «Ψηφιοποίηση αρχείου αποφάσεων Ολομέλειας, Αδειοδοτήσεων κεραιών, Νομικών υποθέσεων, δημιουργία Ψηφιακού Αποθετηρίου και συναφείς υπηρεσίες».

Κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Διαβούλευσης είναι δυνατό να παρέχονται από την ΕΕΤΤ διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήσεις των ενδιαφερομένων, οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται επώνυμα, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: innovation@eett.gr.

Η Διακήρυξη αφορά στο το Υποέργο 3 της Πράξης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) αναφορικά με την Πρόσκληση με κωδικό 05_Β_ΜΔΤ, όπως ισχύει, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ-ΤΠΕ), με τίτλο «Δράσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΙΙ», για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» .

 • Είδος δημοσίευσης