MENU
Αναζήτηση

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Αρχική > Ανακοινώσεις > Ανακοίνωση προκήρυξης για τη μέτρηση του χρόνου διακίνησης της αλληλογραφίας εσωτερικού
Title Date Icon 19/08/2022

Ανακοίνωση προκήρυξης για τη μέτρηση του χρόνου διακίνησης της αλληλογραφίας εσωτερικού

ΑΔΑ: ΨΣΕ9639-ΨΛΓ
ΑΔΑΜ: 22REQ011114815

1. Αναθέτουσα αρχή: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Λ. Κηφισίας 60, Μαρούσι 15125, Αττική τηλ. +30 210 6151 000, τηλεομ. 30 210 6105049.

2. Διαδικασία ανάθεσης: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16, όπως ισχύει και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και τους ειδικότερους όρους της προκήρυξης.

3. Φύση των ζητούμενων υπηρεσιών : Η ΕΕΤΤ θα αναθέσει σε εξειδικευμένο φορέα το έργο της μέτρησης του χρόνου διακίνησης της Αλληλογραφίας Α΄ και Β΄ Προτεραιότητας Εσωτερικού του ορισθέντος Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (εφεξής και «Φ.Π.Κ.Υ.), δηλαδή της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.» (εφεξής και «ΕΛΤΑ Α.Ε.»), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4053/2012 «Ρύθμιση λειτουργίας της Ταχυδρομικής Αγοράς, θεμάτων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 44/Α΄/07.03.2012), της Υπουργικής Απόφασης με αριθμ. 72142/1663/04.12.2014 (ΦΕΚ 3423/Β΄/2014) «Καθορισμός της ποιότητας των παρεχομένων καθολικών εθνικών και ενδοκοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών», καθώς και της υπ’ αριθμ. οικ. 29768/ΕΞ/2020/23.10.2020 (ΦΕΚ 4859/Β΄/04.11.2020) Υπουργικής Απόφασης «Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 72142/1663/2014 Υπουργικής Απόφασης “Καθορισμός της ποιότητας των παρεχόμενων καθολικών εθνικών και ενδοκοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών”».

4. Προϋπολογισμός έργου: Η προϋπολογιζόμενη συνολική αμοιβή του Αναδόχου εκτιμάται στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (€300.000,00), πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., ο οποίος θα βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.

5. Απαγόρευση των εναλλακτικών προσφορών: Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές ή προσφορές για τμήμα της δημοπρατούμενης υπηρεσίας δεν γίνονται δεκτές.

6. Διάρκεια Υπηρεσιών και Σύμβασης: Για την παροχή των δημοπρατούμενων υπηρεσιών θα καταρτιστεί σύμβαση διάρκειας τριάντα (30) μηνών.

7. Έγγραφα Διαγωνισμού :

α΄) Διάθεση Εγγράφων Διαγωνισμού: Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να προμηθεύονται τα τεύχη του Διαγωνισμού από το Γραφείο Προμηθειών της ΕΕΤΤ, (Λεωφόρος Κηφισίας 60, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα, τηλ. +30 210 6151000 και φαξ +30 210 6105049) και από το δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ (www.eett.gr).

β΄) Προθεσμία υποβολής των σχετικών αιτήσεων για παροχή διευκρινίσεων: έως 06-09-2022.

γ΄) Οι απαντήσεις επί των διευκρινίσεων θα αναρτηθούν στο site της ΕΕΤΤ.

8. Παραλαβή –Κατάθεση Προσφορών :

α΄) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ως ισχύει, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 αυτού και την, κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016, ως ισχύει, εκδοθείσα υπ’ αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», εφεξής «Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες».

β΄) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν: Ελληνική

γ΄) Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών : 19-08-2022

δ΄) Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 16/09/2022 και ώρα 13:00.

9. Αποσφράγιση προσφορών: 19/09/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, στα γραφεία της ΕΕΤΤ.

10. Περίοδος κατά την οποία ο κάθε υποψήφιος δεσμεύεται από την προσφορά του: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την ΕΕΤΤ, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α΄ του ν. 4412/2016, ως ισχύει, καθώς και την παράγραφο 2.2.2. της διακήρυξης, κατά ανώτατο όριο, για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

11. Κριτήρια ανάθεσης : Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

 Για την ΕΕΤΤ

ΚΑΘ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  • Είδος δημοσίευσης