MENU
Αναζήτηση

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Αρχική > Ανακοινώσεις > Ανακοίνωση Διακήρυξης Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων με...
Title Date Icon 12/04/2019

Ανακοίνωση Διακήρυξης Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων με Ενσωματωμένη Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτημάτων»

 

 


EPANEK

ETPA

 

 

12/04/2019

 

ΑΔΑ: Ω78Ι639-1Λ2

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) προκηρύσσει Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό για την ανάθεση της Σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων με Ενσωματωμένη Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτημάτων».

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα ιδίως στο Ν. 4314/2014. Φορέας Χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Η παρούσα Σύμβαση, δηλαδή το σύνολο των δαπανών του έργου (κοινοτική συνδρομή και εθνική συμμετοχή) θα βαρύνουν τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τη Συλλογική Απόφαση με κωδ. ΣΑ Ε1631 και κωδ. Πράξης ΣΑ (κωδικό ενάριθμου) 2018ΣΕ16310001.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Οργανισμός: ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)

Διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 60, Μαρούσι, 15125, Ελλάδα

Τηλέφωνο: +30 21 0615 1000,

Τηλεομοιοτυπία (Φαξ): +30 21 0610 5049

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email):info@eett.gr

Διεύθυνση Internet (URL):www.eett.gr


1.    
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/2016, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

2.      ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Φάσματος (ΣΔΦ) που θα συμβάλει στα εξής:

  • Αποτελεσματικότερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων επιχειρήσεων και ομάδων χρηστών που βασίζουν την οικονομική τους δραστηριότητα στην χρήση του φάσματος
    ραδιοσυχνοτήτων,
  • Βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων της ΕΕΤΤ τόσο σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού όσο και του τεχνολογικού εξοπλισμού,
  • Επιτάχυνση της πραγματοποίησης επενδύσεων και της ανάπτυξης της τηλεπικοινωνιακής αγοράς.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 72212517-6 και 72000000-5. Το προς προμήθεια λογισμικό και ο
εξοπλισμός κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 48100000-9, 48781000-6 και 48820000-2.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου δύναται να μεταβληθεί σε περιεχόμενο και διάρκεια μέσω των παρακάτω:

α) κατακύρωση της σύμβασης για μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής: Ποσοστό 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 50% στην
περίπτωση μικρότερης ποσότητας.

β) τροποποίηση της αρχικής σύμβασης κατά τη διάρκειά της, με άσκηση από την ΕΕΤΤ δικαιώματος προαίρεσης, με αύξηση έως και 70% του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της, με ίδια
χρηματοδότηση.


3.      ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Η εκτιμώμενη συνολική αξία της Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των δυόμισι εκατομμυρίων ευρώ  (2.500.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % ύψους τετρακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (483.870,97 €) ([προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: δύο εκατομμύρια δεκαέξι χιλιάδες εκατόν είκοσι εννέα ευρώ και τρία λεπτά (2.016.129,03 €)].

Τα δικαιώματα προαίρεσης ανέρχονται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου επτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (1.750.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ύψους τριακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων εννέα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (338.709,68 €) [προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: ένα εκατομμύριο τετρακόσιες έντεκα χιλιάδες διακόσια ενενήντα ευρώ και τριάντα δύο λεπτά (1.411.290,32 €)].

            
4.      ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Ελλάδα


5.      ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές για μέρος των ζητούμενων υπηρεσιών.

            
6.      ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

Η διάρκεια της Σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η περίοδος Εγγύησης Καλής Λειτουργίας έχει διάρκεια δύο (2) έτη από την ημερομηνία οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του Έργου.


7.      ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

α) Διάθεση Εγγράφων Διαγωνισμού: Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να προμηθεύονται τα τεύχη του Διαγωνισμού από το δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ (www.eett.gr) και από τη δικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., www.promitheus.gov.gr. Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της Σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

β) Προθεσμία υποβολής των σχετικών αιτήσεων για παροχή διευκρινίσεων: δώδεκα (12) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών.

            
8.      ΠΑΡΑΛΑΒΗ–ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

α) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών:  Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr τις προσφορές τους, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν  στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr), ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής. Η έντυπη υποβολή στοιχείων και δικαιολογητικών γίνεται σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης.

β) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν: Ελληνική.

γ) Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 10-6-19  και ώρα 13:00.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 10-6-19 και ώρα 14:00, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

            
9. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΚΑΘΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ: οκτώ (8) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του Διαγωνισμού.

10. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, υπολογιζόμενη με βάση συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά, σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στα συμβατικά τεύχη.

            
11. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕΕΕ: 09/04/2019

Καθηγητής Κωνσταντίνος Μασσέλος

Πρόεδρος της ΕΕΤΤ

 

  • Είδος δημοσίευσης