Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού Α4

Η ΕΕΤΤ προτίθεται να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 118 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει,  το έργο  με τίτλο «Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού Α4 για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΕΕΤΤ».

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, η ΕΕΤΤ απευθύνει πρόσκληση προς όλους τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, εφόσον ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του έργου και πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης να υποβάλουν οικονομική προσφορά για την προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού.

 

Ημερομηνία έναρξης 14/02/2023

Ημερομηνία λήξης 24/02/2023

Επιβεβαίωση ημερομηνίας λήξης 24/02/2023

Ώρα λήξης 15:00

Κατάσταση closed

Πορεία Προκηρύξης / Διαγωνισμού a:1:{i:0;s:5:”87577″;}

Media

keimeno_file_pdf Το συνημμένο λείπει

keimeno_file_word Το συνημμένο λείπει

keimeno_file_excel Το συνημμένο λείπει

keimeno_file_zip Το συνημμένο λείπει