MENU
Αναζήτηση

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Αρχική > Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί > Προμήθεια τριών (3) νέων οχημάτων για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του Τμήματος Εποπτείας & Ελέγχου...
Title Date Icon 11/12/19

Προμήθεια τριών (3) νέων οχημάτων για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του Τμήματος Εποπτείας & Ελέγχου Φάσματος της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Γραφείων της ΕΕΤΤ

Status Start Icon

Έναρξη

Status End Icon

Λήξη

Status info Icon

Κατάσταση

Έναρξη:

05/12/2019

Λήξη:

09/01/2020 Status end time 0:00

Κατάσταση:

Status Icon Close Κλειστή

05/12/2019

                                                                                                                                                
ΑΔΑ
78Σ1639-Π4Η

                                                                                                                                             
ΑΔΑΜ: 19REQ005965687

                                                                                  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΗ Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) προκηρύσσει Ανοικτό Διεθνή
Διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου για έργο “Προμήθεια τριών (3) νέων οχημάτων για την κάλυψη
υπηρεσιακών αναγκών του Τμήματος Εποπτείας & Ελέγχου Φάσματος της Κεντρικής Υπηρεσίας και των
Περιφερειακών Γραφείων της ΕΕΤΤ”.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ


Οργανισμός: ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Τ.)


Διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 60, Μαρούσι, 15125, Ελλάδα


Τηλέφωνο: +30 210 615 1000,


Τηλεομοιοτυπία (Φαξ): +30 210 610 5049


Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail):
info@eett.gr


Διεύθυνση Internet (URL):
www.eett.gr

1.    ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και σύμφωνα με τη διαδικασία
που προβλέπεται στο άρθρο 27 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).

2.    ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η προμήθεια τριών (3) οχημάτων:

  • Τρία (3) οχήματα τύπου SUV (4×4)

για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Γραφείων της ΕΕΤΤ.

3.    ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Η προϋπολογιζόμενη συνολική αμοιβή του αναδόχου εκτιμάται κατ’ ανώτατο όριο στο ποσό των
εκατόν τριάντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (132.500,00 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., φόρων και
τελών ταξινόμησης και συγκεκριμένα επιμερίζεται ανά είδος εξοπλισμού ως εξής:

Είδος    Περιγραφή  Ποσότητα       Τιμή
Είδος 1  Όχημα τύπου SUV (4×4) για το Τμήμα Εποπτείας και Ελέγχου Φάσματος  1  45.000,00€
Είδος 2  Όχημα τύπου SUV (4×4) για το Περιφερειακό Γραφείο Ηρακλείου  1  45.000,00€
Είδος 3  Όχημα τύπου SUV (4×4) για το Περιφερειακό Γραφείο Πάτρας  1  42.500,00€

Ο προϋπολογισμός ανά είδος αποτελεί ανώτατο όριο, πάνω από το οποίο απορρίπτονται οικονομικές
προσφορές των υποψηφίων. Η τελική συμβατική αμοιβή του Αναδόχου ανά είδος θα προκύπτει από την
Οικονομική Προσφορά του Διαγωνιζομένου (ανά είδος) που θα ανακηρυχθεί «Ανάδοχος» και θα υπογράψει
τη σχετική Σύμβαση.

Οι προσφερόμενες τιμές δίδονται υποχρεωτικά, σε ευρώ και περιλαμβάνουν κάθε είδους φόρους και
παρακρατήσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

Η ΕΕΤΤ διατηρεί το δικαίωμα να αναθέτει συμπληρωματικές ή/και νέες προμήθειες του παρόντος
Διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 132 του ν. 4412/2016.

4.    ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Ν. Αττικής

5.    ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές για μέρος των ζητούμενων
υπηρεσιών.

6.    ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

Για την παροχή των δημοπρατούμενων υπηρεσιών θα καταρτιστεί σύμβαση διάρκειας εννέα (9)
μηνών.

7.    ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


α) Διάθεση Εγγράφων Διαγωνισμού: Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να προμηθεύονται τα
τεύχη του Διαγωνισμού από το δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ (www.eett.gr) και από τη δικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της
Σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της
Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ως άνω
συστήματος.

β) Προθεσμία υποβολής των σχετικών αιτήσεων για παροχή διευκρινίσεων: δέκα (10)
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό
τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
μέχρι έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ–ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ


α) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών:  Οι υποψήφιοι μπορούν να
υποβάλουν ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr τις προσφορές
τους, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι
οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή
παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν  στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. –
Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr ), ακολουθώντας
την διαδικασία εγγραφής.

β) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν: Ελληνική.

γ) Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  09/01/2020 και ώρα 13:00.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 10/01/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, με
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω
της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΚΑΘΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ: δώδεκα
(12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τα
κριτήρια που αναφέρονται στα συμβατικά τεύχη.

                                                     
Καθηγητής Κωνσταντίνος Μασσέλος

                                                                  
Πρόεδρος ΕΕΤΤ


Κείμενα Διαγωνισμού

  • Είδος δημοσίευσης