MENU
Αναζήτηση

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Αρχική > Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί > ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ (ΜΕ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ) ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ
Title Date Icon 28/01/20

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ (ΜΕ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ) ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ

Status Start Icon

Έναρξη

Status End Icon

Λήξη

Status info Icon

Κατάσταση

Έναρξη:

28/01/2020

Λήξη:

24/02/2020 Status end time 0:00

Κατάσταση:

Status Icon Close Κλειστή

28/01/2020

                                                                                                                                                
ΑΔΑ: 6ΦΠΤ639-37Α

                                                                                                                                             
ΑΔΑΜ: 20REQ006204188


                                                                                  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  
                                                      
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) προκηρύσσει συνοπτικό Διαγωνισμό
για το έργο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ (ΜΕ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ) ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ
ΕΕΤΤ”

1.    ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ:


Οργανισμός: ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Τ.)


Διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 60, Μαρούσι, 15125, Ελλάδα


Τηλέφωνο: +30 21 0615 1000,


Τηλεομοιοτυπία (Φαξ): +30 21 0610 5049


Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail):
info@eett.gr


Διεύθυνση Internet (URL):
www.eett.gr

2.    ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και σύμφωνα με τη διαδικασία
που προβλέπεται στο άρθρο 27 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).

3.    ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Η ΕΕΤΤ θα αναθέσει σε εξειδικευμένο φορέα την προμήθεια και τοποθέτηση-επικόλληση δαπέδου, με
τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ορίζονται αναλυτικά στο κείμενο της διακήρυξης, συνολικής επιφανείας
περίπου 2.000 τ.μ., αφού προηγηθεί κατάλληλη προετοιμασία της επιφάνειας διάστρωσης.

4.    ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ, πλέον
αναλογούντος ΦΠΑ.

Ο προϋπολογισμός αποτελεί το ανώτατο όριο για το σύνολο του έργου, πάνω από το οποίο
απορρίπτονται οικονομικές προσφορές των υποψηφίων. Η τελική συμβατική αμοιβή του Αναδόχου προκύπτει
από την οικονομική προσφορά του διαγωνιζομένου που θα ανακηρυχθεί «Ανάδοχος» και θα υπογράψει τη
σχετική Σύμβαση. Στην τελική συμβατική αμοιβή περιλαμβάνονται κάθε είδους φόροι, δασμοί,
παρακρατήσεις  κλπ, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία, εκτός ΦΠΑ.

5.    ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Ν. Αττικής.

6.    ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Δεν γίνονται δεκτές
εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές για μέρος των ζητούμενων υπηρεσιών.

7.    ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

Για την παροχή της δημοπρατούμενης προμήθειας/υπηρεσιών θα καταρτιστεί σύμβαση διάρκειας
τεσσάρων (4) μηνών.

8.    ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


α) Διάθεση Εγγράφων Διαγωνισμού: Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να προμηθεύονται τα
τεύχη του Διαγωνισμού από το δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ (www.eett.gr) και από τη δικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της
Σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της
Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ως άνω
συστήματος.

β) Προθεσμία υποβολής των σχετικών αιτήσεων για παροχή διευκρινίσεων: δέκα (10)
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό
τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
μέχρι έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών.

9.    ΠΑΡΑΛΑΒΗ–ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ


α) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών:  Οι υποψήφιοι μπορούν να
υποβάλουν ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr τις προσφορές
τους, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι
οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή
παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν  στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. –
Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr), ακολουθώντας την
διαδικασία εγγραφής.

β) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν: Ελληνική.

γ) Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  24/2/2020 και ώρα 13:00.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 25/2/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, με χρήση
της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της
Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΚΑΘΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ: έξι (6)
μήνες από την επόμενη της υποβολής προσφορών.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

                                                     
Καθηγητής Κωνσταντίνος Μασσέλος

                                                                  
Πρόεδρος ΕΕΤΤ


Κείμενα Διαγωνισμού

  • Είδος δημοσίευσης