MENU
Αναζήτηση

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Αρχική > Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί > Προκήρυξη ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού με τίτλο: «Επιλογή αναδόχου για την προμήθεια τεσσάρων (4) νέων...
Title Date Icon 31/05/21

Προκήρυξη ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού με τίτλο: «Επιλογή αναδόχου για την προμήθεια τεσσάρων (4) νέων οχημάτων για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΕΕΤΤ

Status Start Icon

Έναρξη

Status End Icon

Λήξη

Status info Icon

Κατάσταση

Έναρξη:

31/05/2021

Λήξη:

09/07/2021 Status end time 0:00

Κατάσταση:

Status Icon Close Κλειστή

31/5/2021

                         
                           
                           
                           
                         
  
ΑΔΑ: 9Λ6Λ639-ΣΤΗ

                         
                           
                           
                           
                         
  
ΑΔΑΜ: 21REQ008690512

                         
    
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) προκηρύσσει Ανοικτό Διεθνή
Διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου για το έργο «Προμήθεια τεσσάρων (4) νέων οχημάτων για την
κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΕΕΤΤ»

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ


Οργανισμός: ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Τ.)


Διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 60, Μαρούσι, 15125, Ελλάδα


Τηλέφωνο: +30 210 615 1000,


Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail)
info@eett.gr


Διεύθυνση Internet (URL)
www.eett.gr

1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και σύμφωνα με τη διαδικασία
που προβλέπεται στο άρθρο 27 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η προμήθεια τεσσάρων (4) οχημάτων:

  • Τρία (3) οχήματα τύπου SUV (4×4)
  • Ένα (1) όχημα τύπου ημιφορτηγό (4×4))

για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Γραφείων της ΕΕΤΤ.

3. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Η προϋπολογιζόμενη συνολική αμοιβή του αναδόχου εκτιμάται κατ’ ανώτατο όριο στο ποσό των
διακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ (230.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., φόρων και τελών
ταξινόμησης και συγκεκριμένα επιμερίζεται ανά είδος εξοπλισμού ως εξής:

Είδος Περιγραφή Ποσότητα  Τιμή
Είδος 1 Όχημα τύπου SUV (4×4) για το Τμήμα Εποπτείας και Ελέγχου Φάσματος και το Περιφερειακό Γραφείο
Ηρακλείου
2 120.000,00€
Είδος 2 Όχημα τύπου SUV (4×4) για το Περιφερειακό Γραφείο Πάτρας 1 55.000,00€
Είδος 3 Όχημα τύπου ημιφορτηγού (4×4) για το Περιφερειακό Γραφείο Θεσσαλονίκης 1 55.000,00€

Ο προϋπολογισμός ανά είδος αποτελεί ανώτατο όριο, πάνω από το οποίο απορρίπτονται οικονομικές
προσφορές των υποψηφίων. Η τελική συμβατική αμοιβή του Αναδόχου ανά είδος θα προκύπτει από την
Οικονομική Προσφορά του Διαγωνιζομένου (ανά είδος) που θα ανακηρυχθεί «Ανάδοχος» και θα υπογράψει
τη σχετική Σύμβαση.

Οι προσφερόμενες τιμές δίδονται υποχρεωτικά, σε ευρώ και περιλαμβάνουν κάθε είδους φόρους και
παρακρατήσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

Η ΕΕΤΤ διατηρεί το δικαίωμα να αναθέτει συμπληρωματικές ή/και νέες προμήθειες του παρόντος
Διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 132 του ν. 4412/2016.

4. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Ν. Αττικής

5. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές για μέρος των ζητούμενων
υπηρεσιών.

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

Για την παροχή των δημοπρατούμενων υπηρεσιών θα καταρτιστεί σύμβαση διάρκειας εννέα (9)
μηνών.

7. ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


α) Διάθεση Εγγράφων Διαγωνισμού: Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να προμηθεύονται τα
τεύχη του Διαγωνισμού από το δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ (www.eett.gr) και από τη δικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της
Σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της
Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ως άνω
συστήματος.

β) Προθεσμία υποβολής των σχετικών αιτήσεων για παροχή διευκρινίσεων: δώδεκα (12)
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό
τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης  
www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ–ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ


α) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών: Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν
ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής πύλης  
www.promitheus.gov.gr τις προσφορές
τους, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι
οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή
παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή
πύλη 
www.promitheus.gov.gr), ακολουθώντας την
διαδικασία εγγραφής.

β) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν: Ελληνική.

γ) Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 28/6/2021 και ώρα 15:00.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 29η/6/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, με χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της
Διαδικτυακής πύλης  
www.promitheus.gov.gr.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΚΑΘΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ: δώδεκα
(12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τα
κριτήρια που αναφέρονται στα συμβατικά τεύχη.

                         
                           
                           
                           
                         
  
Καθηγητής Κωνσταντίνος Μασσέλος

                         
                           
                           
                           
                           
            
Πρόεδρος της ΕΕΤΤ
Κείμενα Διακήρυξης


Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών

  • Είδος δημοσίευσης