MENU
Αναζήτηση

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Αρχική > Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί > Προκήρυξη ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού με τίτλο: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ...
Title Date Icon 31/05/21

Προκήρυξη ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού με τίτλο: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Ο.Τ.Ε. Α.Ε.) ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΙΜΩΝ, ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 (ΜΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2019) ΚΑΙ 2022 (ΜΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2020)»

Status Start Icon

Έναρξη

Status End Icon

Λήξη

Status info Icon

Κατάσταση

Έναρξη:

31/05/2021

Λήξη:

08/07/2021 Status end time 0:00

Κατάσταση:

Status Icon Close Κλειστή

31/5/2021

                         
                           
                           
                           
                           
              
ΑΔΑ: Ψ768639-228

                         
                           
                           
                           
                           
              
ΑΔΑΜ: 21REQ008688143

                         
                           
                           
               

                         
                           
                           
        
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                         
                           
        ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) προκηρύσσει ανοικτό διεθνή
ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για το έργο «ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Ο.Τ.Ε. Α.Ε.) ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΙΜΩΝ, ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 (ΜΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2019) ΚΑΙ 2022 (ΜΕ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2020)»

1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

Οργανισμός: ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Τ.)

Διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 60, Μαρούσι, 15125, Ελλάδα

Τηλέφωνο: +30 21 0615 1000,

Τηλεομοιοτυπία (Φαξ): +30 21 0610 5049

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail)
info@eett.gr

Διεύθυνση Internet (URL)
www.eett.gr

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και σύμφωνα με τη διαδικασία
που προβλέπεται στο άρθρο 27 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Σύμβαση παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο τους ετήσιους κοστολογικούς ελέγχους της Ο.Τ.Ε. ΑΕ
για το έτος 2021 (με απολογιστικά στοιχεία 2019) και το έτος 2022 ((με απολογιστικά στοιχεία 2020),
προκειμένου να ελεγχθεί η συμμόρφωση της εν λόγω επιχείρησης με τις υποχρεώσεις ελέγχου
τιμών/κοστολόγησης/ λογιστικού διαχωρισμού των υπό ρύθμιση υπηρεσιών, όπως αυτές επιβάλλονται από
την κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία, και τις σχετικές Αποφάσεις της ΕΕΤΤ.

4. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εβδομήντα χιλιάδων ευρώ
(€170.000,00), πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Ο προϋπολογισμός αποτελεί το ανώτατο όριο για το σύνολο του έργου, πάνω από το οποίο
απορρίπτονται οικονομικές προσφορές των υποψηφίων. Η τελική συμβατική αμοιβή του Αναδόχου προκύπτει
από την οικονομική προσφορά του διαγωνιζομένου που θα ανακηρυχθεί «Ανάδοχος» και θα υπογράψει τη
σχετική Σύμβαση. Στην τελική συμβατική αμοιβή περιλαμβάνονται κάθε είδους φόροι, δασμοί,
παρακρατήσεις κλπ, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία, εκτός ΦΠΑ.

H αναθέτουσα Αρχή δύναται, εφόσον προκύψει ανάγκη, να κατακυρώσει τη σύμβαση για μεγαλύτερο
αντικείμενο και μέχρι ποσοστό 15% της αρχικής συμβατικής αξίας.

5. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Ν.Αττικής

6. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές
προσφορές ή προσφορές για μέρος των ζητούμενων υπηρεσιών.

7. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

Για την παροχή των δημοπρατούμενων υπηρεσιών θα καταρτιστεί σύμβαση διάρκειας δώδεκα (12)
μηνών (αναλογούντες έξι (6) μήνες για κάθε έλεγχο) .

Ως ημερομηνία έναρξης παροχής της δημοπρατούμενης υπηρεσίας θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής της
Σύμβασης. Η Σύμβαση θα λήξει με την έκδοση σχετικού Πιστοποιητικού Καλής Εκτέλεσης από την
Ε.Ε.Τ.Τ.

8. ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

α) Διάθεση Εγγράφων Διαγωνισμού: Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να προμηθεύονται τα
τεύχη του Διαγωνισμού από το Γραφείο Προμηθειών της ΕΕΤΤ (Λεωφόρος Κηφισίας 60, 151 25 Μαρούσι,
Αθήνα, τηλ. +30 210 6151000 και φαξ +30 210 6105049), από το δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ (www.eett.gr) και από τη δικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

β) Προθεσμία υποβολής των σχετικών αιτήσεων για παροχή διευκρινίσεων:
29/06/2021.

γ) Οι απαντήσεις επί των διευκρινίσεων θα αναρτηθούν στο site της ΕΕΤΤ, καθώς και στο portal του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. έξι (6) ημέρες προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, ήτοι στις
02/07/2021.

9. ΠΑΡΑΛΑΒΗ–ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

α) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών: Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν
ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr τις προσφορές
τους, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι
οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή
παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή
πύλη 
www.promitheus.gov.gr ),
ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής.

β) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν: Ελληνική.

γ) Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 08/07/2021 και ώρα 13:00.

10. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 09/07/2021, και ώρα 11:00, μέσω των
αρμοδίων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της ΕΕΤΤ, εφαρμοζόμενων, κατά τα λοιπά, των κείμενων
διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

11. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΚΑΘΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ: Οκτώ
(8) μήνες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

12. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα
με τα κριτήρια που αναφέρονται στα συμβατικά τεύχη.

                         
                           
                           
                           
                      
Ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ

                         
                           
                           
                           
              
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ

Κείμενα Διακήρυξης

  • Είδος δημοσίευσης